Så här ansöker du till internationellt studentutbyte

Du kan åka på studentutbyte via Erasmus+- och Nordplus-programmen eller på basis av ett bilateralt avtal mellan partnerhögskolorna. Dessutom har alla akademier enskilda samarbetsskolor utanför Europa.

Ansökan till utbyte

Examensstuderande inom Konstuniversitetets kandidat-, magister- och doktorandutbildning kan söka till studentutbyte. Doktorander kan dock inte ansöka om utbyte via Nordplus-programmet och inte heller inom ramen för alla bilaterala avtal.  

Läs akademiernas närmare anvisningar och tidtabeller för ansökan om utbyte:

Erasmus+

Erasmus+ är ett program av Europeiska Unionen vars syfte är att främja internationell växelverkan, samarbete och mobilitet. Vårt universitet har över hundra partnerskolor inom ramen för Erasmus-programmet. Om du är intresserad av en utbytesperiod vid en sådan europeisk högskola inom konstbranschen som inte finns på listan över avtalsskolor kan du kontakta din akademis internationella personal för att utreda om ett Erasmus-avtal är möjligt med ifrågavarande skola.  

Nordplus

Nordplus är ett program som lyder under Nordiska ministerrådet i vilket även de baltiska länderna deltar. 

Studerandemobilitet är möjlig inom följande nätverk:

 • Norteas (teater och dans)
 • NCP (koreografi)
 • KUNO (bildkonst)
 • NordClassic (klassisk musik)
 • NordPuls (jazz- och världsmusik)
 • NordTrad (folkmusik)
 • NordOpera

Utbytesperioder för en eller två hela terminer genomförs dock i allmänhet med finansiering från Erasmus-programmet även när det är fråga om ett land inom Nordplus-programmet. 

Akademiernas partnerhögskolor

Utöver utbytesprogrammen har akademierna bilaterala samarbetsavtal i och utanför Europa. Innehållet i avtalen varierar något, men alla avtal innehåller befrielse från terminsavgifterna i målskolan, dvs. terminsavgifter tas inte ut. 

Utbytets längd

Erasmus-studentutbytet pågår i minst 2 och högst 12 månader. I allmänhet är utbytesperioden en eller två hela terminer. Utbytesperiodens längd fastställs alltid från fall till fall i brevet om godkännande och den bestäms enligt målskolans terminer. Erasmus-utbyte är möjligt flera gånger så att utbytestiden på en examensnivå (kandidat-, magister- eller doktorsnivå) är sammanlagt högst 12 månader. Nordplus-utbytet kan ta 1–12 månader. Även inom ramen för andra avtal är maximitiden i allmänhet ett läsår. 

Studier under utbytet

Studentutbytet ingår i examen vid Konstuniversitetet, så studierna som avläggs vid utbytesskolan inkluderas i den individuella studieplanen, det vill säga i ISP:n.  Utbytesåret är inte ett extra studieår och inte heller ett sätt att förlänga studietiden. De terminer som används för utbytet förbrukar tiden för avläggande av examen och Sibelius-Akademins studerandes rätt till personlig undervisning i huvudämnet. Den studerande bör diskutera med den egna ISP-ansvariga om tidpunkten för utbytet och innehållet i de studier som avläggs under utbytet. Utbytesansökan kan inte skickas till målskolan utan samtycke av den instans som ansvarar för studierna i hemskolan.

Om studierna under utbytestiden avtalas i Learning Agreement-avtalet mellan målskolan, hemskolan och den studerande. I Learning Agreement antecknas de kurser som avläggs i målskolan och den ska undertecknas innan utbytesperioden börjar. Studierna ska vara heltidsstudier i syfte att avlägga 30 ECTS-poäng under en termin. Alla studier som avlagts under utbytet räknas till godo i din examen. Studeranden ska också anmäla sig som närvarande till Konstuniversitetet och betala SHVS-avgiften under utbytesperioden. 

Finansiering av utbytet

Studentutbytet ingår i studierna som leder till examen, så under utbytesperioden kan du lyfta studiestöd på normalt sätt. Fpa:s krav på antalet studiepoäng gäller också för utbytesstudier.  Du får förhöjt bostadstillägg och låneborgen när du studerar utomlands. 

Till Fpa ska du meddela om förändringar direkt i Fpa:s webbtjänst. Inget separat intyg behövs för Fpa, eftersom Fpa kan kontrollera utbytets start- och slutdatum elektroniskt på basis av de uppgifter som införts i Konstuniversitetets studeranderegister.  

Varje studerande vid Konstuniversitetet som godkänts för Erasmus-studentutbyte får ett stipendium som betalas av Konstuniversitetet. Stipendiet täcker dock inte alla kostnader, så egen finansiering bör reserveras för levnadskostnaderna. Storleken på stipendiet fastställs årligen och beräknas enligt utbytets längd och destinationslandet.  

Erasmus+-stipendier för läsåret 2023–2024:

 • 540 €/mån och 18 €/dag för länder med högre prisnivå (Danmark, Island, Irland, Luxemburg, Liechtenstein, Norge, Sverige och Storbritannien)
 • 490 €/mån och 16,33 €/dag i alla andra programländer

När betalas stipendiet ut?

Stipendiet betalas i allmänhet i sin helhet innan utbytesperioden börjar. De som söker till utbyte för höstterminen fyller i stipendieansökningarna och stipendieavtalen i augusti.  

Om du åker på Erasmus-utbyte kan du få Green travel -stöd för resekostnaderna om du reser till utbytesdestinationen på ett utsläppssnålt sätt (till exempel tåg, buss, samåkning). Stödet är 50–100 €/byte.

Tilläggsstipendium

Du kan också få tilläggsstipendium från Erasmus om du hör till någon av följande grupper: 

 1. Sociala hinder:  
  • familj (minderåriga barn att försörja) 
  • närståendevårdare (avtal om närståendevård med kommunen) 
 2. Funktionsnedsättningar: 
  • studerande som har EU:s Funktionshinderkort eller rätt till det 
  • funktionshindrade personer och personer med funktionsnedsättning (minst medelsvår funktionsnedsättning) 
 3. Hälsoproblem: 
  • personer med allvarliga och/eller kroniska hälsoproblem (åtminstone medelsvår funktionsnedsättning) 
 4. Invandrarbakgrund: 
  • studerande som beviljats internationellt skydd (flyktingar, asylsökande, personer som beviljats internationellt eller sekundärt skydd eller studerande har ett resedokument för flykting) 

Rätten till tilläggsstöd säkerställs med en undertecknad säkerhet. 

Om du ska åka till en destination utanför Erasmus-programmet ska du kontakta din egen akademis internationella personal för ytterligare information.  

Nödvändiga språkkunskaper

I många länder kan konststuderande klara sig med goda kunskaper i engelska. Ändå är till exempel i Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien och Spanien kunskaper i grunderna i det lokala språket i många praktiska situationer mycket användbara, om inte nödvändiga. De som studerat i dessa länder rekommenderar varmt språkstudier innan de åker på utbyte.  

Vissa tyska skolor kan be om ett intyg över studier i tyska som bilaga till ansökan. Våra partnerskolor i USA och Storbritannien kan kräva ett TOEFL-, IELTS-intyg eller annat språktestintyg, eventuellt redan i ansökningsskedet. Det lönar sig att i god tid kontrollera om du behöver ett språkintyg antingen på universitetets webbplats eller hos din egen akademis internationella personal.

Online-språkkurser för Erasmus-studerande

Det lönar sig att satsa på språkstudierna redan före utbytet och inte låta saken bero på språkkursutbudet i destinationslandet. Språkundervisningen som erbjuds utbytesstuderande varierar i olika länder och läroanstalter. Erasmus-studerande erbjuds dock online-språkkurser som de kan delta i redan före utbytet.

Språkstudier som erbjuds av Konstuniversitetet

Vid Konstuniversitetet erbjuds förutom obligatoriska språkstudier även fritt valbara språkstudier. Hos oss kan du till exempel studera grunderna i italienska eller tyska, eller aktivera dina språkkunskaper i duo-studierna med ett studiepar som talar ett annat språk än du. 

Språkkurser via KIVANET

Studerande vid Konstuniversitetet kan också söka till KiVANET:s språkkurser. Det finns ett varierande och omfattande utbud av språkstudier som avläggs på webben vid finländska högskolor. 

Språkstudier som JOO-studier

Språkstudier kan eventuellt också avläggas som JOO-studier vid andra finländska högskolor. Man måste ansöka om JOO-studierätt i god tid under föregående termin. Fråga närmare om studiemöjligheterna hos den som ansvarar för dina JOO-studier. 

Boende, visum och uppehållstillstånd

Utbytesprogrammen förpliktar den mottagande högskolan att bistå vid anskaffningen av bostaden. Boendesituationen i olika länder och städer är dock mycket olika och assistans kan innebära endast att de som blivit godkända för utbyte får ansökningsanvisningar eller länkar till webbplatsen för studentbostäderna. Trots skolornas biståndsskyldighet är du själv ansvarig för boendearrangemangen under utbytet. Det lönar sig också att fråga dem som tidigare varit på utbyte i staden i fråga om bostadsfrågor; de kan ge bra tips. Man kan fråga den internationella personalen om namnen och kontaktuppgifterna till dem som tidigare varit på utbyte.

Registrering av uppehållsrätt i EU-länder

Studerande som reser till ett EU-land kan registrera uppehållsrätten i destinationslandet efter att de anlänt dit. EU-registreringen ska göras om den oavbrutna vistelsen i landet varar över 3 månader. Ett undantag är de nordiska länderna.

Studerande som har ett uppehållstillstånd för studier som beviljats av ett EU-land gör en underrättelse om rörlighet till ett annat EU-land. 

Registrering av uppehållsrätt utanför EU

För länder utanför EU krävs i allmänhet visum eller uppehållstillstånd som ska skaffas före avresan från landets ambassad eller konsulat. Ansökningsprocessen ska inledas genast när det är möjligt. För uppehållstillståndet ska tillräcklig förmögenhet bevisas, t.ex. med bankens intyg (Bank Letter) eller kontoutdrag, Fpa:s intyg över studiestöd eller något annat intyg över stipendium. Oftast behövs också ett intyg över att en försäkran som uppfyller vissa kriterier är giltig. Under ansökningsprocessen får du närmare anvisningar från målskolan. 

En medborgare i ett EU-land har i ett annat EU-land rätt till samma hälso- och sjukvård som invånarna i landet i fråga, om hen har med sig ett europeiskt sjukvårdskort.

Tecknande av försäkring

Frågor om praxis i olika länder kan ställas till Fpa:s internationella avdelning eller till respektive lands beskickning före avresan utomlands. Alla som åker på utbyte rekommenderas dock varmt att teckna en privat försäkring! 

Reseförsäkring och reseanmälan

Examensstuderande som anmält sig som närvarande samt utbytesstuderande har en giltig fortlöpande reseförsäkring för resor enligt läroplanen i hemlandet och utomlands som är kortare än 6 månader. Försäkringen gäller dygnet runt under resan. 

Finlands utrikesministerium rekommenderar att alla som reser på egen hand gör en reseanmälan.

Mer information Om det uppstår problem under utbytet ska du kontakta både utbytesskolan och din egen akademi med låg tröskel.