Utskrifter på campus

De studerande kan använda multifunktionsapparater som finns på campus för att kopiera, skanna och skriva ut.

Skrivarna är endast avsedda för arbete och studier.   

Om du behöver kopior eller utskrifter för privat bruk kan du använda Print-In-City-tjänsten på biblioteken.   

Placering av multifunktionsapparater för studerande på campus

Tölö campus

 • M-huset: 3:e, 5:e och 7:e våningen och biblioteket 
 • R-huset: 3:e och 4:e våningen 

Sörnäs campus

 • Kokos: 4:e våningen och biblioteket 
 • Sörnäs, Mylly:  2:a våningen 

Säker utskrift

Med säker utskrift avses att man skickar sitt utskriftsarbete från sin egen dator till Konstuniversitetets gemensamma utskriftskö och sedan skriver ut det på papper med önskad multifunktionsapparat.  

Utskriftsarbetet som skickats till säker utskrift syns i utskriftslön för alla multifunktionsapparater när du har loggat in på multifunktionsapparaten med ditt användarnamn och lösenord eller ditt identifieringskort.  

Inloggning på en multifunktionsapparat

Man loggar in på en multifunktionsapparat med användarnamn och lösenord eller identifieringskort. Om du loggar in på enheten med användarnamn och lösenord, mata in ditt uniarts-användarnamn i formatet abc12345.  

När du loggat in på en multifunktionsapparat, kan du välja den fil du skickat på skärmen och skriva ut den på enheten.   

Med en multifunktionsapparat kan du också ta kopior av pappersdokument eller skanna pappersdokument i digitalt format. På så sätt får du de skannade dokumenten till Konstuniversitetets e-post.  

Kom ihåg att logga ut från multifunktionsapparaten genom att trycka på utloggningsknappen på skärmen eller genom att på nytt visa ditt kort för kortläsaren.  

Utskriftskort

Du kan snabbare logga in på en multifunktionsapparat genom att skaffa ett utskriftskort. När du har registrerat kortet på en multifunktionsapparat, behöver du i fortsättningen inte mata in användarnamn och lösenord i apparaten, utan du kan logga in genom att visa utskriftskortet för kortläsaren.   

Som identifieringskort används i första hand HRT:s resekort. Registrera inte andra kort på multifunktionsapparaterna.  

Registrering av resekort som identifieringskort

Du kan registrera ditt HRT-resekort som identifieringskort på vilken enhet som helst vid Konstuniversitetet så här:  

 • Visa resekortet för kortläsaren som finns på multifunktionsapparatens framsida.   
 • Ange ditt eget uniarts-användarnamn (i formen abc12345) och ditt lösenord på apparaten och tryck ok.   
 • Därefter är kortet färdigt att användas.  

Användning av multifunktionsapparater

Du kan använda multifunktionsapparaterna på campusen för att kopiera, skanna och skriva ut filer som du skickat till utskriftskön. Logga alltid först in på en multifunktionsapparat antingen med ditt identifieringskort eller med ditt användarnamn och lösenord.   

Om du skriver ut från universitetets dator kan du välja ”säker utskrift” som skrivare, varvid ditt dokument syns i utskriftskön på alla multifunktionsapparater på campusen.   

Från din personliga dator kan du inte direkt välja säker utskrift som skrivare, utan du måste skicka ditt utskriftsarbete till campusens multifunktionsapparater per e-post.

Utskrift från den egna enheten per e-post

 När du vill använda en multifunktionsapparat för att skriva ut från en personlig dator, använd s.k. mobilutskrift, dvs. gör så här:  

 • Skicka filen som ska skrivas ut som en bilaga i pdf-format från din uniarts-e-post till e-postadressen print@uniarts.fi.  
 • Logga in på multifunktionsapparaten och välj från din egen utskriftskö den fil du vill skriva ut.  
 • Vid e-postutskrift kommer både det skickade e-postmeddelandet och filen separat i utskriftskön. Välj pdf-filen för utskrift, om inte e-postmeddelandet har sådant innehåll som du också vill skriva ut.  
 • Observera att mobil utskrift alltid sker som svartvit dubbelsidig utskrift. För andra utskriftsval ska Konstuniversitetets dator, till exempel gemensamma enheter, användas för utskrift.  

Utskriftskvoter

De studerande har en utskriftskvot på 400 svartvita utskrifter per år. Till kvoten hör både utskrift och kopiering, däremot förbrukar skanning inte kvoten. Man kan köpa tilläggskvot för utskrifter i webbutiken. Den köpta utskriftskvoten gottgörs inte eller returneras inte.

  Var noggrann då du använder kvoten

Om det uppstår en sådan störning i utskriften som beror på utrustningen eller systemet och som leder till att du förlorar utskrifter från din kvot, kontakta en medlem i personalen som skriftligen intygar situationen genom att underteckna din skriftliga redogörelse för fallet, av vilken framgår  

 • dina uppgifter  
 • vad du skulle skriva ut, var och när  
 • vad som hände  
 • hur många sidor som gick till spillo och varför   

Den skannade redogörelsen skickas till IT-stödtjänsterna eller lämnas till närmaste IT-stödservicepunkt inom ramen för betjäningstiderna. Maximigottgörelsen är 50 svartvita sidor. Vi gottgör inte förlusten av en kvot som beror på användarens egen verksamhet eller på att man inte har loggat ut från multifunktionsapparaten eller att utskriftskortet har försvunnit. 

Hjälp i problemsituationer

Du får hjälp med användningen av multifunktionsapparaterna via IT-stödtjänsterna på numret 0294 47 2200 eller per e-post help@uniarts.fi.   

Om pappret är slut eller håller på att ta slut, kan du själv lägga till mer papper i pappersfacket. Kontakta fastighetens vaktmästare om det inte finns mer papper i närheten av skrivaren.  

IT-stödtjänster byter tonerkassetter i multifunktionsapparater och nätverksskrivare.  

Om apparaten har ett fel som kräver service, kontakta IT-stödtjänster. Om servicebehovet uppstår utanför våra servicetider kan du också ringa Canons service, vars kontaktuppgifter finns på maskinens Unigrafia-dekal.  

Ekologisk utskrift

Beakta också ekologiska faktorer vid utskrift:   

 • skriv ut endast om du behöver ett dokument på papper   
 • skriv bara ut nödvändiga sidor  
 • alternativet kan vara bl.a. att skriva ut som en pdf-fil som kan öppnas på de flesta terminaler  
 • skriv ut i första hand svartvitt och dubbelsidigt  
 • använd färg endast om det behövs, priset på färgutskriften är fyra gånger högre än priset på svartvitt  
 • om du skriver ut flera sidor på en sida, kontrollera att layouten fungerar på en sida innan du skriver ut stora mängder