Instruktioner för konfliktsituationer och osakligt beteende

Vad kan jag göra och vem kontakta om jag ställs infor osakligt bemötande.

Osakligt beteende tolereras inte på Konstuniversitetet. Detta innebär att:

 • ingen form av osakligt eller ojämlikt bemötande eller kommunikation accepteras
 • var och en som observerar eller blir utsatt för osakligt bemötande ska ta upp saken genast
 • ingen form av missbruk av dominerande ställning tillåts
 • hela organisationen satsar på att förebygga mobbning och trakasserier
 • situationer som arbetsgivaren fått kännedom om utreds utan dröjsmål och på ändamålsenligt sätt.

Vad kan jag göra om jag blir osakligt bemött?

Handla genast

Om du upplever att en annan person beter sig osakligt ska du handla genast. Ta först upp saken med den berörda personen, berätta att du upplever hens beteende som osakligt och be hen att sluta. Om du upplever att det osakliga bemötandet fortsätter även efter att du tagit upp det, ska du föra saken vidare.

För saken vidare

Det kan kännas svårt att ingripa och föra saken vidare, men genom att göra det är du med och främjar en kultur av sakligt och respektfullt beteende. Det är en mycket modig och viktig gärning. Det är bra att komma ihåg att du vid behov också får hjälp med att föra saken vidare. Du hittar kontaktpersonerna längst ned på sidan.

Berätta vad du tycker är osakligt i personens handlande

När du diskuterar med personen ska du precisera vad i personens handlande du anser vara osakligt bemötande. Berätta vad du upplever som osakligt i personens beteende. Betona att du inte accepterar detta handlande och be personen sluta. Det kan vara fråga om att personen inte själv förstår att hens handlande är kränkande. I bästa fall kan det bli ett slut på det osakliga bemötandet redan i detta skede.

Om situationen är hotfull ska du avlägsna dig och/eller be en annan person om hjälp. I nödfall ska du ringa nödnumret 112.

Dokumentera situationen

Anteckna vad som hände, när det hände och vem som var närvarande i situationen. Dokumentationen gör det lättare att reda ut saken när det finns tydligt material om exakt vad som har hänt och vad som har upplevts som osakligt beteende.

Du kan föra saken vidare även om du inte har kunnat ta upp problemet med den som uppfört sig osakligt.  Det är dock viktigt att försöka ingripa i osakligt beteende så fort som möjligt efter att det hänt för att undvika att situationen eskalerar, kompliceras eller faller i glömska, eftersom det då kan vara svårare att ingripa.

Lämna inte ensam

Beskyll inte dig själv för det som hänt och lämna inte ensam med saken. Vid universitetet finns det många olika aktörer som hjälper dig att behandla saken och föra den vidare. Under ”Kontaktpersoner och deras ansvarsområden” ser du noggrannare vilken roll personerna har. Den person som gör utredningen efter en anmälan om osakligt bemötande är skyldig att vidta åtgärder inom två veckor.

De anställda vid universitetet är bundna av tystnadsplikt i ärenden som enligt offentlighetslagen är sekretessbelagda och de är skyldiga att behandla personuppgifterna omsorgsfullt. Även diskussioner med studentkårens kontaktpersoner vid trakasserier är ytterst konfidentiella.

Om du misstänker att du blivit föremål för ett brott ska du göra en polisanmälan.

Det är också osakligt bemötande om någon gör en ogrundad anmälan om osakligt bemötande.

Studerandes utredningsprocessen när den som misstänks för osakligt bemötande är en anställd vid Konstuniversitetet

Handla genast

Försök genast föra saken på tal med den berörda personen. Om det osakliga bemötandet fortsätter trots att du fört saken på tal ska du genast antingen muntligen eller per e-post meddela detta till den egna akademins personalchef. Ärendet ska börja utredas inom två veckor. I bästa fall avgörs ärendet redan i detta skede.

Ärendet börjar utredas

Akademins personal- och servicechef utreder vad som har hänt och ordnar samtal med de berörda personerna:

 • Parterna kontaktas och kallas för att höras en åt gången.
 • Frågor som ska utredas: vad, var, när, mellan vem, vad gjorde de berörda personerna, upprepades situationen och på vilket sätt i så fall.
 • Om möjligt ordnas ett gemensamt möte som alla parter deltar i. Då får alla parter berätta vad de upplevt och det görs en överenskommelse om fortsatta åtgärder (parterna får förbereda sig i minst två dagar).
 • Studeranden kan delta i diskussionerna tillsammans med en stödperson (t.ex. studentkårens kontaktperson vid trakasserier).

Ärendets avgörande

Om osakligt bemötande inte har förekommit informerar akademins personal- och servicechef detta och grunderna för slutsatsen till den som gjort anmälan samt ger råd om hur vanliga konflikter ska hanteras.

Om osakligt bemötande har förekommit ska personal- och servicechefen komma överens om och följa upp åtgärderna genom att:

 • göra upp en promemoria över de överenskomna åtgärderna och skicka den till parterna
 • komma överens med parterna om vad som berättas för arbetsgemenskapen och på vilket sätt
 • följa hur ändringarna genomförs och hur avtalen följs.

Uppföljningsmöten

Ett eller flera uppföljningsmöten ordnas senast inom tre månader efter avgörandet. Personal- och servicechefen säkerställer att det osakliga bemötandet har upphört och att överenskommelsen har iakttagits.

Osakligt beteende upprepas

Om det osakliga beteendet upprepas utreder personal- och servicechefen följande behov av fortsatta åtgärder:

 • Ledaren för utbildningsprogrammet/ämnesgruppen/studieområdet och dekanen kontaktas.
 • Lägesbedömning av fortsatta åtgärder.
 • Fortsatta åtgärder utreds (arbets- eller arbetstidsarrangemang, förflyttningar osv.).
 • Om samtalen och den gemensamma överenskommelsen inte får det osakliga bemötandet att upphöra eller om gärningen i övrigt förutsätter allvarligare åtgärder av arbetsgivaren, kan chefen ge en skriftlig anmärkning till den som beter sig osakligt. En skriftlig varning som grundar sig på uppsägning förutsätter att arbetstagaren hörs. Beslut om att ge en skriftlig varning fattas av en behörig representant för arbetsgivaren (= vilken chef som helst kan inte ge en skriftlig varning). Behöriga representanter för arbetsgivaren är rektorn, dekanerna, personal- och servicedirektören samt akademiernas/enheternas personalchefer.

Studiero uppnås eller varningsförfarandet kan leda till att läraren sägs upp

Om det är fråga om allvarligt och/eller fortgående osakligt bemötande kan personens anställningsförhållande avslutas. Anställningsförhållandet kan sägas upp eller hävas.

Om mobbningen eller trakasserierna omfattar en avsiktlig kränkning av den fysiska integriteten eller ett hot om detta, kan arbetstagaren/studeranden göra polisanmälan.

Universitetet har i samarbete med aktörerna inom elevvården utarbetat skriftliga instruktioner för att förhindra användning av droger och ingripa i missbruksproblem bland studerandena. Om det är fråga om en studerande med missbruksproblem tillämpas de instruktioner som har utarbetats för detta.

Studerandes utredningsprocessen när den som misstänks för osakligt bemötande är en studerande

Handla genast

Försök genast föra saken på tal med den berörda personen. Om det osakliga bemötandet fortsätter trots att det har förts på tal ska det osakliga beteendet meddelas antingen muntligen eller per e-post till den ansvariga läraren och/eller ledaren för utbildningsprogrammet/ämnesgruppen/studieområdet. Åtgärder ska vidtas inom två veckor. I bästa fall avgörs ärendet redan i detta skede.

Om åtgärder inte vidtas inom två veckor ska du kontakta studiechefen.

Om det osakliga bemötandet fortsätter

Om det osakliga bemötandet fortsätter utreder studiechefen vad som hänt och ordnar möten:

 • Parterna kontaktas och kallas för att höras en åt gången.
 • Frågor som ska utredas: vad, var, när, mellan vem, vad gjorde de berörda personerna, upprepades situationen och på vilket sätt i så fall.
 • Om möjligt ordnas ett gemensamt möte som alla parter deltar i. Då får alla parter berätta vad de upplevt och det görs en överenskommelse om fortsatta åtgärder (parterna får förbereda sig i minst två dagar).
 • Studeranden kan delta i diskussionerna tillsammans med en stödperson (t.ex. studentkårens kontaktperson vid trakasserier).
 • Vid behov rådfrågas en jurist, SHVS eller andra representanter för universitetet.
 • I särskilt allvarliga situationer kan det bli aktuellt att överväga och inleda hörande av studerande och vidta disciplinära åtgärder enligt 45 § i universitetslagen.

Ärendets avgörande

Om osakligt bemötande inte har förekommit meddelar studiechefen detta och grunderna för slutsatsen till den som gjort anmälan samt ger råd om hur vanliga konflikter ska hanteras.

Om osakligt bemötande har framkommit kommer studiechefen överens om åtgärderna och ansvarar för uppföljningen genom att:

 • göra upp en promemoria över de överenskomna åtgärderna och skicka den till parterna
 • komma överens med parterna om vad som berättas för studiegemenskapen och på vilket sätt
 • följa hur ändringarna genomförs och hur avtalen följs.

Uppföljning

Ett eller flera uppföljningsmöten ordnas senast inom tre månader efter avgörandet.

Studiechefen säkerställer att det osakliga bemötandet har upphört och att överenskommelsen har följts.

Osakligt beteende upprepas

Om det osakliga beteendet upprepas utreder studiechefen behoven av fortsatta åtgärder.

Fortsatta åtgärder:

 • Studiero uppnås eller så inleder universitetet (vid upprepat klandervärt beteende) studerandens disciplinära process innan beslut om disciplinära åtgärder enligt universitetslagen fattas.
 • Universitetet vidtar disciplinära åtgärder: rektorn beslutar om varningen.

Skriftlig varning

Studerande kan ges en skriftlig varning om de

 • stör undervisningen,
 • beter sig våldsamt eller hotfullt
 • gör sig skyldiga till fusk eller
 • i övrigt bryter mot ordningen vid universitetet.

Brott mot ordningen vid universitetet

Universitetsmiljön omfattar en undervisnings- och inlärningsmiljö samt miljöer för forskning och konstnärlig verksamhet. Fysiska undervisnings- och inlärningslokaler avsedda för undervisning, studier och stödtjänster vid universitetet, till exempel allmänna lokaler, föreläsningssalar, verkstäder, serviceställen för studerande och bibliotek samt datatekniska undervisnings- och inlärningsplattformar och universitetets kanaler på sociala medier.

Det osakliga beteendet ska anknyta till universitetsmiljön

Avstängning från universitetet för högst ett år (universitetslagen 45 §)

Beslut om avstängning för viss tid fattas av styrelsen. Om det osakliga bemötandet också uppfyller brottsrekvisitet ska den berörda personen alltid göra polisanmälan direkt. Om det är fråga om brott mot ordningen vid universitetet/brott mot egendom görs polisanmälan av universitetet.

Personals instruktioner

Kontaktpersoner

Jämställdhets- och likabehandlingskoordinator

Mia Seppälä, mia.seppala@uniarts.fi

 • Kamratstöd och samtalshjälp med låg tröskel för alla medlemmar i universitetsgemenskapen.
 • Ger råd och hjälper studerande eller anställda att föra saken vidare enligt universitetets processer.
 • Följer upp och säkerställer att utredningsprocessen framskrider.
 • Ansvarar för att ordna nödvändig utbildning för chefer och andra aktörer vid universitetet.

Studentkårens kontaktpersoner vid trakasserier

 • Kamratstöd och samtalshjälp med låg tröskel för studerande.
 • Ger råd och hjälper studerande som upplevt trakasserier eller annat osakligt bemötande att föra saken vidare enligt universitetets processer.
 • Kan också delta som stödpersoner i möten med universitetets personal.
 • Kontaktpersonerna vid trakasserier har ingen officiell behörighet i situationer som omfattar osakligt bemötande, men de ger stöd och råd så att saken kan föras vidare till Konstuniversitetets anställda som har rätt och skyldighet att vidta åtgärder i ärendet.

Kontaktpersoner för likabehandling på campus

Sörnäs campus:Kati Autere kati.autere@uniarts.fi
Tölö campus (även Kuopioenheten och Seinäjokienheten): Tuula Kivistö, tuula.kivisto@uniarts.fi

 • Kamratstöd och samtalshjälp med låg tröskel för anställda.
 • Ger råd och hjälper anställda som upplevt trakasserier eller annat osakligt bemötande att föra saken vidare enligt universitetets processer.
 • Följer upp och säkerställer att utredningsprocessen framskrider.

Studiepsykologer

Samtalshjälp och råd till studerande för att föra saken vidare.

Outi Rämö
+358 50 526 3617
outi.ramo@uniarts.fi

Sanna Vuorinen
+358 50 477 8425
sanna.vuorinen@uniarts.fi

Universitetspräst

Samtalshjälp och råd till alla medlemmar i universitetsgemenskapen för att föra saken vidare.

Lisa Enckell
+358 50 533 1562
lisa.enckell@evl.fi

Personalchefer

Bildkonstakademin: Sanna Yliheljo, sanna.yliheljo@uniarts.fi
Sibelius-Akademin och de gemensamma funktionerna: Heli Grönholm, heli.gronholm@uniarts.fi.
Teaterhögskolan, Laura Jännes, laura.jannes@uniarts.fi

 • Stöd till anställda för att lösa trakasserier, särskilt om osakligt beteende upprepas – utreder behoven av fortsatta åtgärder.
 • Behörig representant för arbetsgivaren.
 • Säkerställer att processen genomförs på ändamålsenligt sätt.

Studiechefer

Bildkonstakademin: Pinja Metsäranta, pinja.metsaranta@uniarts.fi
Sibelius-Akademin: Susanna Ketola, susanna.ketola@uniarts.fi
Teaterhögskolan: Sanna Suonsyrjä, sanna.suonsyrja@uniarts.fi

 • Stöd av chefen för att lösa trakasserier särskilt i sådana fall där studeranden är part: säkerställer att processen genomförs på behörigt sätt.

Direktör eller chef

 • Direktören eller chefen har det primära ansvaret för att ingripa i trakasserisituationer -> aktiv handlingsskyldighet
 • Reder ut anmälda trakasserisituationer och fall av osakligt bemötande, drar slutsatser och fattar beslut om nödvändiga åtgärder och följer hur arbetet genomförs.
 • Om direktören eller chefen anser att det förekommer trakasserier eller osakligt bemötande på arbetsplatsen har hen rätt att förbjuda sådant beteende. Det är hens uppgift att tydligt fastställa vilket beteende som inte är acceptabelt i arbetsgemenskapen. 

Ansvarig lärare

 • Stöder den studerande i en trakasserisituation
 • Kan fungera som utredare, speciellt i de fall då den person som beter sig osakligt är en annan studerande

Universitetets jurist

 • Stöder chefen, personalcheferna och studiecheferna när processen genomförs.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS

Stöder både personer som utsatts för osakligt bemötande och personer som misstänks för trakasserier om personerna så önskar.

Mer information

 • Mia Seppälä

  Specialist, Personaltjänster, Konstuniversitetet
  +358407104366
  mia.seppala@uniarts.fi