Språk- och kommunikationsstudier

I kandidatexamen ingår språk- och kommunikationsstudier som är obligatoriska för alla. På den här sidan har vi samlat information om studierna och olika sätt att genomföra dem.

I de kandidatexamina som avläggs vid Konstuniversitetet ingår språk- och kommunikationsstudier som är obligatoriska för alla. Vid alla akademier ingår i examen kurser i kommunikation, det andra inhemska språket och ett främmande språk.

Syftet med språk- och kommunikationsstudierna är att utveckla kunskaperna i hem- och främmande språk samt ge verktyg för att arbeta i en mångkulturell miljö. Studierna bygger på språket, textkompetensen och kommunikativa kontexten inom den egna konstarten.

På språkkurserna fokuserar man på att utveckla språkkunskaperna inom det egna yrkes- och konstområdet och på att tillägna sig vokabulären genom att tala, skriva och lyssna.  I kommunikationsstudierna studerar man skrivande av saktexter och talkommunikation. Studierna ger verktyg för att kommunicera om den egna konstnärliga verksamheten och tänkandet samt för att delta i diskussioner på konstfältet.  

Språklärarna anordnar även personalutbildning och erbjuder stöd i olika språk- och kommunikationsfrågor.

Språk- och kommunikationsstudier i kandidatexamina

Språkstudierna är avsedda att avläggas under det första och det andra studieåret. Om du har språkkunskaper som du förvärvat tidigare ska du ta reda på frågor gällande tillgodoräknande av studier genast i början av kandidatstudierna. 

Ditt skolbildningsspråk avgör vilka språk- och kommunikationsstudier du ska avlägga. Om du i grundskolan/gymnasiet har studerat med finska eller svenska som modersmål, är ditt skolbildningsspråk finska eller svenska.

Språk- och kommunikationsstudier för kandidatexamen, när ditt skolbildningsspråk är finska eller svenska:

 • andra inhemska språket, finska eller svenska, 3 sp 
 • främmande språk, t.ex. engelska, 5 sp 
 • kommunikationsstudier på skolbildningsspråket, enligt din läroplan, 2–5 sp.

Språk- och kommunikationsstudier för kandidatexamen, när ditt skolbildningsspråk är något annat än finska eller svenska (internationella studerande):

 • nybörjarkurs i finska, Finska 1, 4 sp 
 • främmande språk, t.ex. engelska*, 5 sp  
 • kommunikationsstudier, enligt din läroplan, 1–5 sp.

*Om ditt skolbildningsspråk är engelska, avlägger du som främmande språk t.ex. inledande studier i finska, tyska eller italienska istället för engelska vid Konstuniversitetet.

Studier i främmande språk

Studierna i ett främmande språk avläggs på nivån CEFR B2. Vid Konstuniversitetet erbjuds lämpliga kurser endast i engelska, men om du vill kan du också avlägga studier i ett främmande språk i spanska, italienska, franska, tyska eller ryska vid en annan högskola. Möjligheter att studera språk vid andra finska högskolor finns genom JOO-studier och språknätverken KiVANET och KiViTa.

Förberedande studieperioder

Om du inte har kunskaper i svenska och engelska på gymnasienivå ska du först delta i de förberedande studieperioderna som ordnas varje läsår. På de förberedande kurserna studerar man terminologi och grammatik för det allmänspråk, vars kunskaper är en förutsättning för deltagande i de egentliga språkkurserna.

Fristående prov i språk

Vid Konstuniversitetet är det möjligt att avlägga språkstudier genom fristående prov i engelska, tyska och italienska samt i det andra inhemska språket (svenska eller finska). Det fristående provet är i engelska (och svenska) en portfolio som utarbetas självständigt och en muntlig tentamen. I finska, tyska och italienska avläggs den skriftliga och muntliga delen med tentamen. Om det fristående provet underkänns ska du delta i kursen. De fristående proven kan inte göras om.

Portföljerna för engelska och svenska innehåller följande delar:

 • bedömning/testning av den egna språkkunskapsnivån
 • skriftliga uppgifter med anknytning till de egna studierna, konstbranschen och arbetslivet
 • muntligt prov.

Tillgodoräknande av språk- och kommunikationsstudier

Ansök om tillgodoräknande av språk- och kommunikationsstudier med den elektroniska blanketten som finns på sidan om tillgodoräknande av tidigare studier.

Obligatoriska språk- och kommunikationsstudier kan ersättas enligt prorektorns beslut. Studierna räknas till godo som sådana utan hinder av små skillnader i omfattning.

Språk- och kommunikationsstudier kan inte ersättas med studier som är äldre än 10 år utan godkänt fristående prov. Språkprov eller studier i privata språkskolor eller motsvarande godkänns inte som ersättande prestationer.

Ersättande studier i det andra inhemska språket (svenska eller finska):

 • tidigare studier i det andra inhemska språket vid högskolan (på CEFR-nivå B1)
 • grundstudier (25 sp) eller ämnesstudier (35 sp) i de inhemska språken
 • högskoleexamen avlagd på det andra inhemska språket.

Observera att Metropolias CampusOnline-kurs ”Ammatillinen ruotsi”, som kan slutföras självständigt på nätet, inte ersätter studier i det andra inhemska språket (svenska).

Ersättande studier i främmande språk (engelska, tyska, franska, italienska, spanska och ryska):

 • tidigare studier i det främmande språket vid högskola (på CEFR-nivå B2)
 • universitetsstudier i ett främmande språk (minst 25 sp)
 • högskoleexamen avlagd på ett främmande språk
 • vitsorden laudatur och eximia i det långa engelska språket i den finländska studentexamen eller IB-examen (ersätter 2 studiepoäng för studier i engelska).

Nybörjarkurserna i italienska och tyska kan ersättas med tillräckliga gymnasiestudier eller studentexamen i språket i fråga.

Studier som ersätter kommunikationsstudier:

 • studier i muntlig och/eller skriftlig kommunikation som avlagts vid en annan inhemsk högskola
 • ett skriftligt lärdomsprov som avlagts i högskolestudier (ersätter studier i skriftlig kommunikation).

Befrielse från det andra inhemska språket

Kravet på studier i det andra inhemska språket gäller inte studerande i följande fall:

 • Studeranden har inga tidigare studier i det andra inhemska språket, till exempel en studerande som avlagt grundskola eller gymnasium på Åland.
 • Den studerande är befriad från studierna i det andra inhemska språket redan på lägre utbildningsstadier.
 • Skolbildningsspråket är något annat än finska/svenska eller skolbildningen har erhållits utomlands.
 • Studeranden har något annat särskilt skäl som hindrar språkstudierna (betyget bifogas i ansökan).

Befrielse från studierna i det andra inhemska språket ska sökas separat om ditt skolutbildningsspråk är finska/svenska. Skicka ansökningsblanketten till studiechefen för din egen akademi. En studerande som beviljats befrielse avlägger ersättande studier på lämplig nivå i det andra inhemska språket eller ett annat språk som akademin bestämmer.

Kom dock ihåg att kunskaper i det andra inhemska språket krävs av den finländska personalen vid offentliga samfund, dvs. det är i praktiken ofta en förutsättning för att få en fast tjänst. En studerande som är befriad från studierna i det andra inhemska språket kan inte genom sin examen visa sådana kunskaper i det andra inhemska språket som krävs av statlig personal vid en tvåspråkig myndighet.

Fritt valbara språkstudier

Vid Konstuniversitetet kan du studera till exempel grunderna i italienska, tyska och finska. Det finns också självständiga och webbkurser att välja mellan. I duo-studierna i språk bekantar man sig med ett nytt språk eller aktiverar befintliga språkkunskaper tillsammans med en annan studerande vid Konstuniversitetet. I duo-studierna är tanken att de studerande lär varandra sitt eget modersmål eller något annat språk som de behärskar väl. Studierna planeras självständigt tillsammans med studiekamraten.

Du kan också inkludera kurser från olika språknätverk i dina valfria studier. KiVANET erbjuder språkkurser på nätet från olika högskolor i Finland. I KiViTas språk- och kommunikationsutbud ingår kurser som ordnas av universitet i huvudstadsregionen. Konstuniversitetets studerande kan fritt ansöka till dessa kurser. Det finns flera ansökningstider per år.

Mer information

Ta kontakt med kielet@uniarts.fi om du har frågor om t.ex. fristående prov i språk, tillgodoräknande av tidigare studier eller kursanmälan.

Lektorerna i språk och kommunikation hjälper dig med frågor kring avläggande av studier:

Emmi Huttunen, ansvarig lektor för språk- och kommunikationsstudier, engelska och italienska, skriftlig kommunikation (på engelska)

Sarka Hantula, engelska

Lasse Ehrnrooth, svenska och engelska

Sara Leppänen, svenska, tyska och ungerska, skriftlig kommunikation (på svenska)

Laura Lehtinen, finska språket och skriftlig kommunikation (på finska)

Sanna Teerenhovi, finska språket och skriftlig kommunikation (på finska)