Konstnärliga produktioner vid Teaterhögskolan

Information om hur produktioner planeras och schemaläggs, var föreställningar organiseras och hur kommunikationen om produktionerna görs.

Konstuniversitetets Teaterhögskolas konstnärliga produktioner hör till undervisningen både i grund- och påbyggnadsexamina. Konstnärliga produktioner genomförs i huvudsak med stöd av tjänster för den konstnärliga verksamheten (TTP) i Teaterhögskolans föreställningslokaler samt i avtalsteatrar och med andra samarbetspartner. Teaterhögskolans repertoar omfattar årligen 30–50 produktioner och cirka 200 föreställningar.

Läsårsvis produktionsplanering

Föreställningarna är en del av utbildningen och forskningen. Beslut om föreställningarna fattas först enligt utbildningsprogram eller vid Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke). Det högsta organet som beslutar om föreställningsverksamheten är undervisningsrådet, som fattar beslut om Teaterhögskolans produktioner och stödtjänstresurser läsårsvis.

I produktionsplaneringen för läsåret betonas de obligatoriska produktioner som fastställts i läroplanerna och ingår i studierna samt de konstnärliga delarna av forskningen. 

Produktionerna klassificeras enligt följande viktningar: 

  • Samproduktioner inom flera utbildningsprogram (2 och fler), lärdomsprov, Tutkes konstnärliga delar samt konstnärliga projekt som ingår i magisterstudierna i skådespelarkonst (improvisation eller musikteater). I fördelningen av lokal- och serviceresurserna för lärdomsproven prioriteras produktioner som genomförs som ett samarbete mellan flera studerande i Teaterhögskolans lokaler. Lärdomsprov inom LAPS-programmet utgör ett undantag. 
  • Produktioner inom ett utbildningsprogram samt kursverksamhet enligt läroplanen i föreställningslokalerna.  
  • Resurser för produktioner och evenemang utanför läroplanerna allokeras periodvis i mån av möjlighet. 

Tidtabell för produktionsplaneringen 

  • Maj: ansökan öppen för nästa kalenderår (januari-december) för lärdomsprov för magisterexamen, forskningens konstnärliga delar samt för evenemang, seminarier och konferenser. 
  • Augusti: granskning av den konstnärliga verksamheten som helhet vid ett samplaneringsseminarium. 
  • September: undervisningsrådet fattar beslut om den konstnärliga verksamheten och evenemangsverksamheten under följande kalenderår. Den konstnärliga verksamheten budgeteras inom ramen för akademins verksamhetsplanering för följande kalenderår. 

Till de produktioner som varje läsår godkänts i produktionsansökan skickas närmare anvisningar om den praktiska planeringen av produktionen, såsom produktionstiden i föreställningslokalen, information om stödtjänstpersonerna och stöddagarna samt om planeringen av föreställningstiderna. Dessa frågor avtalas tillsammans med producenten och de övriga stödtjänsterna inom TTP efter att undervisningsrådet gett sitt godkännande.

Resursanvisning

I resursanvisningen beskrivs stödtjänsterna för alla produktioner och evenemang. Det är viktigt att alla studerande, lärare eller andra anställda som planerar konstnärlig verksamhet och evenemangsverksamhet bekantar sig med resursanvisningen innan produktionen inleds. 

Vem kan del­ta i te­a­ter­hög­sko­lans pro­duk­tio­ner

I produktionerna vid Konstuniversitetets Teaterhögskola deltar huvudsakligen universitetets egna studerande och fast anställda. För de studerande ingår deltagandet i produktionerna i studierna och för det betalas ingen lön. Det är också möjligt för andra än Teaterhögskolans egna studerande och fast anställda att delta i produktionerna. 

Föreställningslokaler 

I Kokos finns sju föreställningslokaler som är utrustade för föreställningsbruk. Dessa är Teatersalen och Studiorna 1–4 samt salarna 532 och 534. I de övriga lokalerna ordnas endast kursdemonstrationer för undervisningen och andra interna evenemang.  

Teaterhögskolans produktioner och evenemang kan också planeras i Myllys Vita studio och i lokaler utanför Sörnäs campus. Lokalbilder finns samlade på de externa webbsidorna. 

Föreställningskommunikation 

För kommunikationen i anslutning till föreställningsverksamheten ansvarar planerare Jaana Forsström. De uppgifter som behövs för kommunikationen samlas in säsongsvis på blanketten Evenemangsuppgifter, som produktionskoordinatorn skickar till arbetsgrupperna. På blanketten begärs följande uppgifter till exempel för webbplatsens evenemangskalender och Facebook-evenemang: 

  • Beskrivning av evenemanget och uppgifter om arbetsgruppen 
  • Tid och plats för föreställningen 
  • Bild 

Frågor om övrigt material, såsom affischer och programblad, kan ställas till kommunikationsplaneraren eller den ansvariga producenten för föreställningen. 

Om arbetsgroup beslutar att göra affischen själv, hittas affisch layout av Uniarts Imagebank.

Biljettförsäljning, inbjudningar och fribiljetter 

För biljettförsäljningen och inbjudningar till föreställningar ansvarar produktionskoordinator Rosa Sedita.

Produktionskoordinatorn har ett nära samarbete med arbetsgrupperna för alla föreställningar angående biljettförsäljningen till deras produktioner. 

Upphovsrätt 

Konstuniversitetet ingår ett avtal med alla nya examensstuderande genom vilket studeranden ger universitetet en parallell användarrätt för att framställa en kopia av ett verk, en föreställning eller en inspelning som skapats som en del av studierna och att göra den tillgänglig för allmänheten. 

Håll­bart konst­när­ligt ar­be­te

Vid Teaterhögskolan kan du få hjälp med att lära dig handla på ett ekologiskt hållbart sätt.  Fundera på vad du vill prova och lära dig om ekologisk hållbarhet under produktion.

Säkerhet i den konstnärliga verksamheten 

Beaktande av säkerheten är en väsentlig del av planeringen av föreställningarna och även en del av inlärningen för en studerande som deltar i en arbetsgrupp. 

Mer information om produktionsplaneringen

Lagring och utlåning

Teaterhögskolans produktioner kan lagras för en viss tid i följande fall. Om lagringsmöjligheterna avtalas med tjänsterna för den konstnärliga verksamheten vid produktionsmötena och före nedmonteringen av produktionen.  

Mera information