Anvisning för lärdomsprov: Kandidatexamen i bildkonst

Så här avlägger du den konstnärliga och skriftliga delen av lärdomsprovet för kandidatexamen.

Lärdomsprovet för kandidatexamen inom bildkonst består av ett verk eller en konstverkshelhet som presenteras på eller i samband med en kandidatutställning samt av en skriftlig del som innehåller dokumentation om det konstnärliga arbetet. Efter att du avlagt lärdomsprovet kan du genomföra ett småskaligt konstnärligt projekt samt redogöra för det muntligt och skriftligt. 

Lärdomsprovets struktur och innehåll

Lärdomsprovet för kandidatexamen består av en konstnärlig del och en skriftlig del. De bildar tillsammans en helhet på 10 studiepoäng. Lärdomsprovets konstnärliga del presenteras vid ett granskningstillfälle som ordnas i samband med kandidatutställningen. 

Lärdomsprovets konstnärliga del

Den konstnärliga delen av lärdomsprovet är ett verk, en liten helhet av verk eller en konstnärlig process som du presenterar offentligt på en kandidatutställning eller på något annat överenskommet sätt. Stöd för planeringen av lärdomsprovets konstnärliga del får du vid studieområdenas seminarier samt vid lärdomsprovsseminariet för kandidatexamen i bildkonst, i samband med vilket arbetet också granskas. 

Lärdomsprovets skriftliga del

Den skriftliga delen av lärdomsprovet för kandidatexamen i bildkonst innehåller åtminstone verbal och visuell dokumentation av den konstnärliga delen av lärdomsprovet samt hur det har ställts ut.

Dokumentationens bildmaterial ska vara omfattande. Den skriftliga delen omfattar 5–10 sidor utan bilder (cirka 1 800 tecken/sida). Den skriftliga delen bearbetar du i samband med kommunikationsstudierna i kandidatexamen, och du får också stöd för den vid lärdomsprovsseminariet för kandidatexamen samt av studieområdenas lärare.

I den skriftliga delen kan du behandla till exempel utgångspunkterna för ditt konstnärliga arbete, innehåll, tekniker, form- och materiallösningar samt lärdomsprovets relation till samtidskonstens kontexter. Du kan även beskriva arbetsprocessen, arbetets utförande och presentation samt reflektera över den konstnärliga delens relation till publiken, presentationsplatsen eller samhällsfrågor.

Du ska använda hänvisningar i den skriftliga delen när du hänvisar till en annan persons tankar. I slutet av den skriftliga delen ska du bifoga en förteckning över källor och litteratur. Anvisningar för att markera hänvisningar samt källor och litteratur finns på intranätet Artsi. 

Av den skriftliga delens pärmblad ska framgå:

  • ditt namn, 
  • läroinrättning (Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet) och dess logotyp, 
  • att det är fråga om lärdomsprov för kandidatexamen i bildkonst, 
  • och inlämningsdatum för lärdomsprovet. 

I början av den skriftliga delen ska tydligt framgå:

  • alla uppgifter om verket och presentationen som anknyter till den konstnärliga delen, såsom konstverkets framställningsår, de material och metoder som använts för verket, verkets dimensioner samt i fråga om temporära konstverk även längd. Även tidpunkterna och platserna för presentation av verken meddelas. 
  • lärdomsprovets handledare och granskare. 
  • om lärdomsprovets konstnärliga del har gjorts i samarbete, ska av den skriftliga delen även framgå hur arbetsprocessen har fördelats mellan upphovsmännen. 

I undantagsfall kan den skriftliga delen vara någon annan typ av verbal, inspelad presentation än skriven text. Du motiverar denna lösning i din plan för lärdomsprovet. Om du har läs- och skrivsvårigheter eller någon annan särskild egenskap som påverkar din förmåga att lära dig och uttrycka dig, kan du be en läkare om ett intyg över detta eller diskutera saken med din lärare. På detta sätt kan man ta detta i beaktande när planen för lärdomsprovet godkänns och lärdomsprovet bedöms, och vid behov ordna den handledning som du kan behöva. 
 
Du kan göra lärdomsprovets skriftliga del på finska, svenska eller engelska. Du ska skriva hela den skriftliga delen på samma språk. 

Lärdomsprovets tidtabell

Det rekommenderas att du deltar i lärdomsprovsseminariet för kandidatexamen från och med våren det tredje året. Även en tidigare tidpunkt är möjlig om du kommer överens om det med din ansvariga lärare. Seminariet inleds under vårterminen och avslutas i oktober efter kandidatutställningen. Vid lärdomsprovsseminariet för kandidatexamen förbereder du dig på att avlägga lärdomsprovet och ordna en kandidatutställning. Du ska delta aktivt i seminariet och granskningstillfället som ordnas i anslutning till det.

Kandidatutställningen hålls i månadsskiftet september-oktober och i samband med den ordnas också ett gemensamt granskningstillfälle. Slutför den skriftliga delen och lämna in den för granskning inom tre veckor från granskningstillfället.

Lämna in den skriftliga delen till studietjänsterna tillsammans med anmälan om inlämning av lärdomsprov.

Lärdomsprovet lämnas in i ett utskrivet eller tryckt exemplar i pappersformat samt som en fil i PDF/A-format per e-post till adressen: kuva.opinnaytteet@uniarts.fi (filens maximala storlek: 10 MB). Filen ska innehålla hela lärdomsprovet, dvs. omslag, text och bilder samt käll- och referensuppgifter.

Om det är fråga om en annan verbal framställning än en skriven text ska du lämna in den i ett exemplar.

Kontrollera årligen tidtabellerna för seminariet och utställningen i lärdomsprovet för kandidatexamen på intranätet Artsi. 

Plan för lärdomsprovet

När lärdomsprovsseminariet för kandidatexamen inleds ska du göra upp en plan för lärdomsprovet, som är en fritt formulerad text på 1–3 sidor. I planen för lärdomsprovet skisserar du upp den konstnärliga delen av lärdomsprovet och dess presentationssätt. Din egen ansvariga lärare hjälper dig att göra upp planen för lärdomsprovet till exempel i samband med ett besök i arbetsrummet. Din egen ansvarslärare godkänner din plan för lärdomsprovet, varefter du lämnar in den till ledaren för lärdomsprovsseminariet för kandidatexamen. I början av lärdomsprovsseminariet får du närmare information om tidtabellen för planen för lärdomsprovet. 

Handledning och granskning av lärdomsprovet

Du får handledning i lärdomsprovet vid studieområdets seminarium för konstnärligt arbete, vid lärdomsprovsseminariet för kandidatexamen och i samband med annan undervisning i anknytning till kandidatutställningen samt vid personliga möten. Handledaren för lärdomsprovet är i regel lärare inom undervisningsområdet. För att presentera den konstnärliga delen av lärdomsprovet får du stöd av studierna i presentationspraxis i anslutning till kandidatexamen. Undervisningsområdets lärare kommer överens om granskarna med den som leder lärdomsprovsseminariet.

Vid granskningstillfället i anslutning till den konstnärliga delens lärdomsprovsseminarium presenterar du den konstnärliga delen av ditt lärdomsprov och granskarna ger sina kommentarer, varefter det reserveras tid för diskussion. Om du inte deltar i Bildkonstakademins kandidatutställning utan presenterar ditt lärdomsprov på annat håll ska du säkerställa att granskarna har möjlighet att bekanta sig med ditt verk i samband med att det presenteras. Då presenterar du den visuella dokumentationen av den konstnärliga delen av ditt lärdomsprov vid det gemensamma granskningstillfället.

Granskarna av lärdomsprovet bedömer den konstnärliga och skriftliga delen som en helhet efter att du har lämnat in den skriftliga delen. Bedömningen grundar sig på examenskraven samt de anvisningar som har getts om lärdomsprovet för kandidatexamen i denna anvisning. Granskarna ska i sin bedömning beakta den information som de har fått från ett läkarintyg över läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter.

Granskarna skriver en kort fritt formulerad bedömning av ditt lärdomsprov (den önskade längden är från några meningar till en halv sida) och ger sitt förslag till vitsord (godkänd/underkänd). Om granskaren föreslår att arbetet ska förkastas eller anser att dokumentationen och den skriftliga delen kräver komplettering, ska inspektören skriftligen motivera sin åsikt för det akademiska rådet.

Granskaren skickar sin bedömning skriftligt, till exempel per e-post, till studietjänsterna. Granskaren ska lämna in bedömningen inom två veckor efter att hen har fått den skriftliga delen av lärdomsprovet för läsning. 

Godkännande av lärdomsprov, dess offentlighet, arkivering och registrering

När granskarna har lämnat in sitt vitsordsförslag till studietjänsterna skickas lärdomsprovet till det akademiska rådet för behandling. Det akademiska rådet beslutar om godkännandet av lärdomsprov. Om det akademiska rådet anser det nödvändigt kan man kräva att du kompletterar den skriftliga delen av lärdomsprovet. Då får du anvisningar om kompletteringen. När ditt lärdomsprov för kandidatexamen har godkänts i det akademiska rådet, delges du beslutet.

Om den ena eller båda granskarna föreslår att lärdomsprovet ska underkännas, får du motiveringar av granskaren/granskarna innan det akademiska rådet behandlar ärendet. Då kan du antingen 1) ge det akademiska rådet ett eget skriftligt bemötande av granskarens motiveringar, varvid det akademiska rådet beaktar bemötandet när lärdomsprovet behandlas eller 2) dra tillbaka ditt lärdomsprov. Då gör du korrigeringar i lärdomsprovet och lämnar in det korrigerade lärdomsprovet på nytt för granskning. En ny granskning inleds först när din egen ansvariga lärare har gett tillstånd till det.

Om du är missnöjd med bedömningen av ditt lärdomsprov kan du skriftligen begära omprövning av det hos akademiska rådet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Om du är missnöjd med ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning kan du föra ärendet till Konstuniversitetets examensnämnd för behandling inom 14 dagar från det att du har fått del av beslutet. Ytterligare anvisningar finns på intranätet Artsi.

De skriftliga delarna av lärdomsprovet för kandidatexamen vid Bildkonstakademin förvaras i Konstuniversitetets bibliotek på Sörnäs campus i enlighet med den gällande förvaringstiden, varefter de skickas till Konstuniversitetets arkiv. Lärdomsproven är offentliga och man kan bekanta sig med dem i biblioteket, men de lånas inte ut.

Mer information om upphovsrätt finns på intranätet Artsi och i studerandeavtalet, som varje studerande får för undertecknande i början av sina studier.

Lärdomsprovet införs i studieprestationsregistret efter att det har godkänts i sin helhet. Enligt Konstuniversitetets utbildningsstadga är studieprestationerna i kraft i högst tio år, under vilken tid de kan inkluderas i examen.