Anvisning för lärdomsprov: Magisterprogrammet Praxis – konst och presentationspraxis i bildkonst

Så här avlägger du den konstnärliga och skriftliga delen i Praxis-magisterprogrammets lärdomsprov.

Lärdomsprovets innehåll, mål och tidtabell

Lärdomsprovet för magisterprogrammet Praxis – konst och presentationspraxis är en helhet som innehåller en plan för och genomförande (kuratering) av en utställning eller motsvarande evenemang samt en skriftlig del. Lärdomsprovet kan också vara en helt skriftlig avhandling. I lärdomsprovet ingår också ett offentligt granskningstillfälle.

Efter att du avlagt lärdomsprovet kan du genomföra ett omfattande konstnärligt projekt samt redogöra för det muntligt och skriftligt. Du kan också reflektera över hur ditt arbete placerar sig i samtidskonstens kontext.

Lärdomsprovet omfattar i sin helhet 40 sp. 

Lärdomsprovets struktur

Lärdomsprovet för magisterexamen i Praxis – magisterprogram i konst och presentationspraxis består av:

A) En eller flera projektplaner i anslutning till presentation av konst och genomförande av dessa, till exempel utställningar eller motsvarande evenemang (praktisk del) samt en skriftlig del med dokumentation. 
eller 
 B) En avhandling 

Alternativ A: praktisk och skriftlig del

En eller flera projektplaner i anslutning till presentation av konst och genomförande av dessa, till exempel en utställning eller motsvarande evenemang (praktisk del), samt en skriftlig del som innehåller dokumentation av den praktiska delen.

Den skriftliga delen ska innehålla sammanlagt cirka 30 sidor (cirka 2 000 tecken/ sida) text. Dokumentationen ska innehålla en visuell upptagning av evenemanget som ger en övergripande och tydlig uppfattning av det.

I det skriftliga avsnittet analyserar du processen, genomförandet och innehållsfrågorna på ett reflekterande sätt, bedömer förhållandet mellan planen och genomförandet och kopplar ditt eget arbete till samtidskonsten. Du kan berätta om lärdomsprovets arbetsprocess, innehåll, konstnärliga mål eller mål som hänför sig till konstnärlig forskning och genomförande när du beskriver ditt lärdomsprovs förhållande till samtidskonsten. Du kan fundera på det kuraterade evenemangets förhållande till publiken, utrymmet och omgivningen eller till aktuella diskussioner, lyfta fram förebilder och influenser samt presentera olika slutsatser om arbetsprocessen och genomförandet.

Du bjuder in granskarna av ditt lärdomsprov till alla utställningar/evenemang där den praktiska delen av lärdomsprovet presenteras. I inbjudan ska nämnas att det är fråga om en del av lärdomsprovet. Om den praktiska delen presenteras på annat sätt ska du informera granskarna om hur och var den presenteras.

Alternativ B: avhandling

Du ska skriva en avhandling på cirka 60–80 sidor om något tema som passar in i Praxis-magisterprogrammet och som visar ett djupgående behärskande av det valda området. Utöver olika bildkonstnärliga perspektiv kan du i avhandlingen även fokusera på traditionell konstteori, -filosofi eller -historia samt till exempel på visuell antropologi och samhällsvetenskapliga perspektiv. Även i alternativ B ska du motivera på vilket sätt ditt arbete står i relation till fältet för nutidskonst. 

Lärdomsprovets tidtabell

Rekommenderad tidtabell för lärdomsprovet:

Höstterminen under första året av magisterstudierna
 • Praxis lärdomsprovsseminarium (K-MP331) inleds 
 • Plan för lärdomsprovet: Övergripande planering av lärdomsprovet och val av handledare 
 • Fastställande av första handledningsmöte 
Vårterminen under andra året av magisterstudierna
 • Val av granskare 
 • Praxis lärdomsprovsseminarium fortsätter 
 • Handledning i skrivande (K-MP332) börjar 
 • Praktisk del (t.ex. som en del av utställningen Kuvan Kevät) 
 • Seminarium i samband med Kuvan Kevät 
Höstterminen under andra året av magisterstudierna
 • Praxis lärdomsprovsseminarium fortsätter 
 • Handledning i skrivande fortsätter 
 • Finslipning av den skriftliga delen 
 • Inlämnande av lärdomsprovet och mognadsprovet för förhandsgranskning senast före början av september 
 • Den skriftliga delen av lärdomsprovet lämnas in senast första dagen i oktober 
 • Offentlig granskning av lärdomsprovet (se kapitel 4.3.) 

Anmärkningar om tidtabellen:

 • På lärdomsprovsseminariet behandlas teoretiska och praktiska frågor i anslutning till lärdomsprovet. När den studerande gör lärdomsprovet deltar hen också i Skrivhandledningen, där hen får stöd för att göra den skriftliga delen av lärdomsprovet. 
 • Den rekommenderade tidpunkten för val av granskare är i början av vårterminen under andra året av magisterstudierna eller någon annan tidpunkt då man känner till tidpunkten för presentationen av lärdomsprovets konstnärliga del och den målsatta tidtabellen för slutförandet av lärdomsprovet. 
 • För förhandsgranskningen ska reserveras minst tre veckor, men arbetet kan även lämnas in till förhandsgranskning redan tidigare (se kapitel 3.1. Förhandsgranskning av den skriftliga delen). 
 • Kontrollera tidtabellerna för inlämnande av den skriftliga delen och akademiska rådets mötestidtabeller i Artsi! 

Lärdomsprovets skriftliga del

I lärdomsprovet används ett etablerat akademiskt referenssystem.  

Användning av bilder i lärdomsprovet

Alla bilder i lärdomsprovet ska förses med bilduppgifter och bildkälla. Det är viktigt att anteckna bildernas uppgifter även om du har gjort de verk som finns på bilderna eller tagit fotografierna själv. Se till att du använder bilderna i enlighet med upphovsrätten. I lärdomsprovet kan bilderna användas friare än i kommersiella publikationer, men kontrollera de noggranna instruktionerna i ImagOA-guiden. Använd inte bilden om du inte är säker på att du har rätt att publicera den. 
 
Närmare anvisningar finns i ImagOA-guiden: 

Den studerande kan göra lärdomsprovets skriftliga del på finska, svenska eller engelska. Hela skriftliga delen ska upprättas på samma språk. Läs mer om språkvalet i kapitel 2. Plan för lärdomsprovet samt val av handledare och granskare.

Av den skriftliga delens pärmblad ska framgå

 • ditt namn 
 • läroinrättning (Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet) och dess logotyp 
 • att det är fråga om lärdomsprov för magisterexamen i bildkonst 
 • datum för inlämnande av lärdomsprovet. 

Av den skriftliga delens inledningsblad ska tydligt framgå

 • Vad som ingår i den praktiska och skriftliga delen och hur de betonas i förhållande till varandra. 
 • Alla uppgifter om verk och presentationer i anslutning till den praktiska delen 
 • lärdomsprovets handledare och granskare. 
 • Om lärdomsprovet eller en del av den har gjorts i samarbete, ska av den skriftliga delens inledningsblad även framgå hur arbetsprocessen har fördelats mellan upphovsmännen. 

Alternativ dokumentering i specialfall:

I undantagsfall kan den skriftliga delen vara någon annan typ av verbal, inspelad presentation än skriven text. Du motiverar denna lösning i din lärdomsprovsplan och professorn i ditt studieområde beslutar om godkännandet av den. Om du har läs- och skrivsvårigheter eller någon annan särskild egenskap som påverkar din förmåga att lära dig och uttrycka dig, kan du be en läkare om ett intyg över detta eller diskutera saken med din lärare. På detta sätt kan man ta detta i beaktande när planen för lärdomsprovet godkänns och lärdomsprovet bedöms, och vid behov ordna den handledning som du kan behöva. 

Mognadsprov för magister i bildkonst

För lärdomsprovet ska du göra ett abstrakt på en sida (cirka 2 000 tecken) som samtidigt är ditt mognadsprov. I abstraktet beskrivs lärdomsprovets väsentligaste innehåll i korthet; det ska innehålla en kort beskrivning av såväl den praktiska som den skriftliga delen. Syftet med abstraktet är att sammanfatta lärdomsprovets centrala innehåll för sådana personer som inte känner till lärdomsprovet. Ange ”Abstrakt” som rubrik för abstraktet. Abstraktet fungerar inte som en inledning till arbetet. Om du vill kan du skriva en separat inledning som kan rubriceras friare. Placera abstraktet i början av lärdomsprovets skriftliga del och lämna in det till förhandsgranskning tillsammans med den skriftliga delen. 

Stöd för arbete med lärdomsprovet och stöd för tryck av lärdomsprovet

Bildkonstakademin stöder arbete med lärdomsprov genom en separat lärdomsprovspenning. Lärdomsprovspenningens belopp justeras i början av höstterminen. Lärdomsprovspenningen är avsedd för ersättning av kostnader som uppkommit vid genomförandet av lärdomsprovet. Du kan använda lärdomsprovspenningen först när din plan för lärdomsprovet har godkänts. Lärdomsprovspenningen betalas i regel som stipendium. Frågor angående lärdomsprovspenningen behandlas av producenttjänsterna.

Utöver lärdomsprovspenningen har studerandena maximalt 120 €/studerande till sitt förfogande för tryckkostnaderna för det skriftliga lärdomsprovet för magisterexamen. Närmare uppgifter får du från Bildkonstakademins studiebyrå.

Plan för lärdomsprovet samt val av handledare och granskare

Plan för lärdomsprovet

Gör planen för lärdomsprovet med den elektroniska blanketten som finns på intranätet Artsi. Det rekommenderas att du upprättar planen för lärdomsprovet på samma språk som lärdomsprovets skriftliga del. 

I planen för lärdomsprovet ska du utforma en helhet för lärdomsprovet. 

Av planen ska framgå

 • En kort beskrivning av lärdomsprovets teman och genomförandesätt 
 • Tidtabellen för lärdomsprovet (inkl. tidpunkten för den praktiska delen samt den målsatta tidpunkten för slutförandet av lärdomsprovet och den offentliga granskningen) 
 • Lärdomsprovets språk 
 • Handledaren eller handledarna för lärdomsprovet och deras kontaktuppgifter 
 • om den skriftliga delen av lärdomsprovet genomförs på annat sätt än i textform 

Planen godkänns av professorn i ditt studieområde. Du får ett meddelande per e-post när planen för lärdomsprovet har godkänts. Efter godkännandet kan du börja använda handledningstimmarna och lärdomsprovspenningen. 
 
Du ska diskutera ändringar i planen för lärdomsprovet med din professor och informera studentexpeditionen, producenttjänsterna och vid behov även granskarna (t.ex. ifall tidtabellen eller språket ändras). 

Lärdomsprovets förfall

Planen för lärdomsprovet för magisterexamen föråldras inom tre år från godkännandet, om du inte har lämnat in lärdomsprovet för granskning. Om planen för lärdomsprovet för magisterexamen upphör gälla ska du uppdatera den ifråga om tidtabell och handledning och låta professorn godkänna den. Ifall en handledare för lärdomsprovet byts ut, ska den uppdaterade planen för lärdomsprovet även delges akademiska rådet.

Handledning av lärdomsprovet och val av handledare

Val av handledare för lärdomsprovet

Du har rätt att få högst tio timmar handledning i lärdomsprovet. Timmarna kan antingen anvisas till en handledare eller delas mellan två handledare.

Du ska förhandla om handledaren/handledarna för ditt lärdomsprov med din professor och samtidigt komma överens om en eventuell fördelning av timmarna mellan de olika handledarna. Professorn ska se till att du hittar en lämplig/lämpliga handledare.

Av handledaren förutsätts tillräcklig kunskap i bildkonst och samtidskonst. Handledaren ska vara klart mer avancerad än den studerande inom det område som handledningen gäller. Handledaren kan för närvarande inte själv avlägga samma eller motsvarande (eller lägre) examen som den studerande som handleds. Vid valet av handledare för lärdomsprovet ska även den studerandes språk beaktas. Bildkonstakademin översätter inte lärdomsprovet eller delar av det för handledaren, så handledaren ska förstå lärdomsprovets språk.

När du har diskuterat med din professor ska du kontakta den eventuella handledaren/de eventuella handledarna och be om dennes/deras samtycke till uppgiften. Bildkonstakademins studietjänster kontrollerar handledarens samtycke och skickar handledningsanvisningar samt en kopia av din plan för lärdomsprovet till handledaren/handledarna.

Det är bra om du kommer överens om det första handledningsmötet inom en månad efter valet av handledare. 

Handledning av lärdomsprovet

Lärdomsprovets handledare ska handleda den studerandes arbete, lärdomsprovets innehåll och följa upp hur arbetet framskrider i praktiken. Handledaren ska meddela professorn och dig i tid om hen anser att arbetet inte uppfyller den nivå som krävs för lärdomsprovet och att det inte kan lämnas in för bedömning inom den planerade tidsramen.

Bildkonstakademin betalar handledaren ett arvode för högst tio timmars arbete, såvida inte annat separat avtalas. För utbetalning av arvodet ska handledaren lämna in aktuella betalningsuppgifter och ett aktuellt skattekort till studenttjänsterna.

De studerande som avlägger lärdomsprovet för magisterexamen får handledning i arbetet med den skriftliga delen på Praxis lärdomsprovsseminarium samt via Skrivhandledningen.

Professorns uppgift är att stöda lärdomsprovsprocessen och göra en förhandsgranskning av den skriftliga delen av lärdomsprovet. 

Val av granskare av lärdomsprovet

Lärdomsprovet ska ha två granskare. Granskarna ska ha tillräcklig sakkunskap om bildkonst och samtidskonst. Granskaren kan för närvarande inte själv avlägga samma eller motsvarande (eller lägre) examen som den studerande som handleds.

Tillsammans med din professor väljer ni granskare för lärdomsprovet. Vid valet av granskare ska jävighetsaspekterna beaktas; handledaren för lärdomsprovet kan inte fungera som granskare och granskaren kan inte ta ställning till delar av lärdomsprovet förrän lärdomsprovet i sin helhet är klart.

Om professorn har valts till handledare för eller granskare av lärdomsprovet, kan han eller hon inte förespråka val av granskare. Då kan valet av granskare förespråkas av en annan professor inom undervisningsområdet eller prodekan. Granskarna godkänns i Bildkonstakademins akademiska råd.

Vid valet av granskare av lärdomsprovet ska även lärdomsprovets språk beaktas: De som granskar lärdomsprovet ska förstå språket i lärdomsprovets skriftliga del. Bildkonstakademin översätter inte texterna för granskarna. Bildkonstakademin låter inte heller granskningsutlåtandena översättas för den studerande, så man kommer också på förhand överens om språket i granskningsutlåtandena. I oklara fall måste du kontakta studietjänsterna i god tid.

När du har kommit överens med din professor om granskarna av lärdomsprovet ska du kontakta dem och be om deras samtycke till uppdraget. Meddela valet av granskare med en elektronisk blankett, via vilken de förmedlas till akademiska rådet för fastställelse.

Det akademiska rådet behandlar val av granskare vid alla sina sammanträden.

Bildkonstakademins studenttjänster säkerställer granskarnas samtycke till uppgiften och ger dem anvisningar om granskningen samt en kopia av den studerandes lärdomsprovsplan och måltidtabellen för lärdomsprovet (bl.a. tidpunkten för den offentliga granskningen).

Om granskarna byts ut ska du fylla i en ny elektronisk blankett.

Om tidtabellen för lärdomsprovet ändras ska du kontakta de ursprungliga granskarna och fråga om de fortfarande står till förfogande för uppgiften. Vid behov ska du välja nya granskare, be professorn inom ditt undervisningsområde om ett förordande och fylla i den elektroniska blanketten för val av granskare.

Om granskarna byts ut efter att den konstnärliga delen av lärdomsprovet har presenterats offentligt, ska du lämna nödvändigt material i anslutning till den offentliga presentationen till dem.

Inlämning av den skriftliga delen/avhandlingen

Förhandsgranskning

Innan den slutliga inlämningen av den skriftliga delen av lärdomsprovet, ska den lämnas in till professorn i det egna studieområdet för förhandsgranskning. Vid förhandsgranskningen går professorn igenom den skriftliga delen av lärdomsprovet och säkerställer att den till sitt innehåll är klar för granskning. Vid behov får du stöd för finslipningen. Du ska i god tid kontakta professorn om tidtabellen för förhandsgranskningen. Minst tre veckor ska reserveras för förhandsgranskningen.

I samband med förhandsgranskningen granskar professorn ett referat av lärdomsprovet som fungerar som mognadsprov samt godkänner en plagiatidentifiering som gjorts med plagiatidentifieringssystemet Turnitin.

I samband med förhandsgranskningen kan du ännu göra korrigeringar och ändringar i texten. Du ansvarar för korrigeringarna och i vilken grad du utnyttjar den respons som ges i arbetets slutskede innan det lämnas för bedömning. 

Inlämning av den skriftliga delen/avhandlingen

När den skriftliga delen har genomgått förhandsgranskning och du har gjort de sista ändringarna i den ska du lämna in den till Bildkonstakademins studietjänster. Efter att lärdomsprovet lämnats in kan det inte längre redigeras. I samband med inlämningen av den skriftliga delen lämnar du också in en anmälan om inlämning av lärdomsprov som du undertecknat.

Lärdomsprovet lämnas in i tre utskrivna eller tryckta exemplar i pappersformat samt som en fil i PDF/A-format per e-post till adressen: kuva.opinnaytteet@uniarts.fi (filens maximala storlek: 10 MB). Filen ska innehålla hela lärdomsprovet, dvs. Omslag, abstrakt, text och bilder samt käll- och referensuppgifter. Innehållet i den tryckta versionen ska vara identiskt med den elektroniska versionen. Pappersversionen ska kunna arkiveras. Om det är fråga om en annan verbal framställning än en skriven text ska du lämna in den i tre exemplar.

Anvisningar för hur du sparar den elektroniska versionen av lärdomsprovet finns till exempel bakom följande länk under punkten ”Spara lärdomsprovet i PDF/A-format – instruktioner för olika programvaror”. På webben hittar du också många andra anvisningar. 

Godkännande av lärdomsprovet och registrering av studieprestationer

När den offentliga granskningen har hållits och granskarna har lämnat in slutförda granskningsutlåtanden till Bildkonstakademin, förs lärdomsprovet till det akademiska rådet för behandling. Det akademiska rådet beslutar om godkännandet av lärdomsprov. Om det akademiska rådet anser det nödvändigt kan man kräva att du kompletterar den konstnärliga och/eller skriftliga delen av lärdomsprovet. Då får du anvisningar om kompletteringen.

När lärdomsprovet för magisterexamen har godkänts i det akademiska rådet, delges du beslutet och granskarnas utlåtanden.

Studiepoängen för lärdomsprovet förs in i studieprestationsregistret efter att lärdomsprovet har godkänts i det akademiska rådet. Det går inte att få studiepoäng för lärdomsprovet eller delar av det innan det godkänts. Enligt Konstuniversitetets utbildningsstadga är studieprestationerna i kraft i högst tio år, under vilken tid de kan inkluderas i examen.

Förslag till underkänt vitsord

Om den ena eller båda granskarna föreslår att lärdomsprovet ska underkännas, informeras du om saken före den offentliga granskningen. 

Då kan du antingen

 1. avbryta processen och be professorn inom ditt studieområde om anvisningar för komplettering av lärdomsprovet. Då gör du korrigeringar i lärdomsprovet och lämnar in det korrigerade lärdomsprovet på nytt för granskning. En ny granskning inleds först när professorn i studieområdet har gett tillstånd till det. 
  eller 
 2. fortsätta processen och lämna in ditt eget skriftliga bemötande om utlåtandena till det akademiska rådet, varvid det akademiska rådet beaktar bemötandet vid behandlingen av lärdomsprovet. 

Begäran om omprövning

Om du är missnöjd med bedömningen av lärdomsprovet kan du skriftligen begära omprövning av det hos akademiska rådet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Om du är missnöjd med ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning kan du föra ärendet till Konstuniversitetets examensnämnd för behandling inom 14 dagar från det att du har fått del av det akademiska rådets beslut.  

Arkivering av lärdomsprovet och offentlighet

De skriftliga delarna av lärdomsprovet för magisterexamen vid Bildkonstakademin förvaras i Konstuniversitetets bibliotek på Sörnäs campus i enlighet med den gällande förvaringstiden, varefter de överförs till Konstuniversitetets arkiv. Lärdomsproven är offentliga och man kan bekanta sig med dem i biblioteket, men de lånas inte ut. Referensuppgifterna i lärdomsproven förtecknas i ARSCA-databasen vid Konstuniversitetets bibliotek.

Den skriftliga delen lagras i Konstuniversitetets publikationsarkiv Taju om du ger ditt tillstånd till det och den inte innehåller material som inte kan publiceras av upphovsrättsliga skäl. I publikationsarkivet Taju sparas endast publikationer i PDF-format. Lärdomsprovet arkiveras också i systemet för plagiatidentifiering (Turnitin) om du ger ditt tillstånd till det. 

Mer information om upphovsrätt finns på intranätet Artsi och i studerandeavtalet, som varje studerande får för undertecknande i början av sina studier. 

Anvisningar för granskare av lärdomsprovet

Granskningen av lärdomsprovet för magisterexamen i bildkonst inom Praxis-magisterprogrammet består av en granskning av avhandlingen eller av lärdomsprovets praktiska och skriftliga del. Granskarna ska ha minst fyra veckor på sig att skriva ett granskningsutlåtande från och med att de får den skriftliga delen av lärdomsprovet eller avhandlingen.

Därefter ordnas en offentlig granskning där granskarna ger sitt utlåtande. Efter mötet har de ytterligare tre dagar på sig att komplettera sina utlåtanden. Bildkonstakademin meddelar om den önskade tidtabellen i samband med att den skriftliga delen skickas. Om granskaren inte kan följa tidtabellen ska han eller hon meddela både studenttjänsterna och den studerande om detta i god tid.

Det skriftliga granskningsutlåtandet som färdigställs efter den offentliga granskningen adresseras till Bildkonstakademins akademiska råd och skickas till studenttjänsterna. Akademiska rådet beaktar utlåtandet när det bedömer lärdomsprovet och fattar beslut om godkännande av det. 

Granskningsutlåtande

Granskarna av lärdomsprovet bedömer alla delar av lärdomsprovet i sitt skriftliga utlåtande och ger ett förslag till vitsord för lärdomsprovet på skalan godkänd-underkänd. Förslaget till vitsord ska uttryckas tydligt i utlåtandet. Vid bedömningen ska viktningen av lärdomsprovets delar beaktas.

Ett granskningsutlåtande upprättas när lärdomsprovet har granskats i sin helhet. Bildkonstakademin tar inte emot separata utlåtanden om enskilda delar av lärdomsprovet. Granskarna får inte ta ställning till delar av lärdomsprovet förrän lärdomsprovet i sin helhet är färdigt.

Bedömningen ska grunda sig på de instruktioner som finns i denna anvisning om lärdomsprovet för magisterexamen i bildkonst.

Om granskaren föreslår att lärdomsprovet förkastas, ska han eller hon anmäla detta till Bildkonstakademins studenttjänster senast en vecka före granskningen. 

Granskningsutlåtandet innehåller följande delar:

 1. Rubrik: Utlåtande om granskning av lärdomsprov för magisterexamen i bildkonst 
 2. Den studerandes namn 
 3. Kort redogörelse för alla delar av lärdomsprovet som ingår i granskningen 
 4. Det egentliga granskningsutlåtandet 
 5. Förslag till vitsord: godkänd/underkänd 
 6. Datum för utlåtandet 
 7. Granskarens namn och underskrift 

Utlåtandet ska helst omfatta cirka 2–5 sidor. 

Granskaren kan skriva granskningsutlåtandet på finska, svenska eller engelska. Vid valet av språk ska den studerandes språkkunskaper beaktas, eftersom den studerande har rätt att få ett utlåtande på ett språk som hen kan förstå. Språkvalet avtalas i början av arbetet när granskaren samtycker till uppgiften. Bildkonstakademin låter inte lärdomsprov eller utlåtanden översättas. Granskarna ska i sin bedömning beakta den information som de har fått från ett läkarintyg över läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter. 

Bedömningsgrunder och vitsord

Lärdomsprovet bedöms som en helhet. Vid bedömningen av lärdomsproven används följande vitsord: godkänd och underkänd. Granskarna kan om de så önskar förhandla sinsemellan om en vitsordsrekommendation. 

Godkänd

Kurateringen/kurateringarna eller konceptet för och genomförandet av det planerade projektet är till sin uttrycksmässiga nivå förtjänstfulla, goda eller åtminstone måttliga, och visar på kännedom om metoder och teori i anslutning till presentation av konst eller utställningsverksamhet. De påvisar både behärskande av yrkesmässiga färdigheter och förmåga att planera och genomföra utställningshelheter. Arbetet visar förmåga att tillämpa det man lärt sig samt förmåga att bedöma det man lärt sig i förhållande till det egna tänkandet och nutidskonsten. 

Den skriftliga delen eller avhandlingen (alternativ B) är motiverad till sitt ämnesområde och innehållsmässigt god eller åtminstone måttlig. Syftet med och tillvägagångssätten för den skriftliga delen eller avhandlingen är i huvudsak tydliga. De källor som använts är lämpliga med tanke på ämnet. Texten visar på förmåga att granska det man lärt sig i förhållande till sitt eget tänkande, samtidskonst eller konstnärlig forskning. Det skriftliga uttrycket är till sin natur huvudsakligen kommunikativt, levande och intressant och bildmaterialet i anslutning till det är relevant i förhållande till den skriftliga delen. 

Underkänd

Kurateringen/kurateringarna eller konceptet för och genomförandet av det planerade projektet är till sin uttrycksmässiga nivå anspråkslösa i förhållande till den nivå som krävs av en magister i bildkonst, samt visar på svagt behärskande av metoder, teori och yrkesmässiga färdigheter. Det finns tydliga brister i förmågan att planera och genomföra utställningshelheter. Arbetet visar på en bristfällig förmåga att tillämpa det man lärt sig och bedöma det i förhållande till det egna tänkandet, arbetet och nutidskonsten.

Den skriftliga delen eller avhandlingen (alternativ B) är inte motiverad till sitt ämnesområde och innehållsmässigt anspråkslös. Målen och tillvägagångssätten i den skriftliga delen eller avhandlingen är oklara. Materialet i den skriftliga delen eller avhandlingen är ostrukturerat och de använda källorna är inte ändamålsenliga med tanke på ämnet. Texten visar på bristfällig förmåga att granska det man lärt sig i förhållande till sitt eget tänkande, samtidskonst eller konstnärlig forskning. Avhandlingen är uttrycksmässigt oklar och ostrukturerad och bildmaterialet i anslutning till den har inget naturligt förhållande till den skriftliga delen.

Offentlig granskning av lärdomsprovet

Den studerande presenterar sitt lärdomsprov vid en offentlig granskning efter att granskarna har granskat arbetet i sin helhet. Offentliga granskningar är öppna för alla. Under granskningen presenterar den studerande sitt lärdomsprov och granskarna ger ett muntligt utlåtande, varefter det finns tid för diskussion. Tillställningen övervakas av en professor inom undervisningsområdet eller av en person som denne utsett. Om granskaren är förhindrad att närvara, skickar hen sitt utlåtande på förhand till studenttjänsterna för att läsas upp under granskningen.

För den offentliga granskningen reserveras i sin helhet högst en timme, varav den studerande kan använda högst 20 minuter för sin egen presentation och vardera granskaren cirka 15 minuter.

Granskarna sammanställer sina utlåtanden inför granskningen. Om granskarna ännu efter den offentliga granskningen vill precisera sitt utlåtande, ska de göra det inom tre dagar från granskningen. 

Granskarens arvode

Bildkonstakademin betalar ett arvode till granskaren för arbetet som granskare och för utarbetandet av granskningsutlåtandet samt för deltagandet i den offentliga granskningen. Granskarens arvode är 350 euro, om granskaren deltar i granskningen och 300 euro, om granskaren inte deltar i granskningen. Arvodet är skattepliktig inkomst. Arvodet betalas inte till utbildningspersonal med månadslön vid Bildkonstakademin.

För utbetalning av arvodet ska granskaren lämna in aktuella betalningsuppgifter och ett giltigt skattekort till Bildkonstakademins studenttjänster.