Anvisning för lärdomsprov: magisterexamen i bildkonst

Så här avlägger du den konstnärliga och skriftliga delen av lärdomsprovet för magisterexamen.

Lärdomsprovets innehåll, mål och tidtabell

Lärdomsprovet för magisterexamen i bildkonst består av

 1. en konstnärlig del och dess offentliga presentation 
 2. en skriftlig del 
 3. en offentlig granskning av lärdomsprovet 

Lärdomsprovet omfattar i sin helhet 40 sp. 

Lärdomsprovet för magisterexamen är ett bevis på den studerandes konstnärliga vision, förtrogenhet med det valda ämnesområdet samt förmåga att arbeta självständigt. Efter att du avlagt lärdomsprovet kan du genomföra ett omfattande konstnärligt projekt, presentera det offentligt samt berätta om det muntligt och skriftligt. Du kan även reflektera över ditt eget arbete i förhållande till samtidskonstens kontext. 

Lärdomsprovets tidtabell

Rekommenderad tidtabell för lärdomsprovet:

Höstterminen under första året av magisterstudierna 

 • Lärdomsprovsseminariet för magisterexamen i bildkonst (K-M351) och Skrivseminariet (K-M352) inleds
 • Plan för lärdomsprovet: Övergripande planering av lärdomsprovet och val av handledare
 • Fastställande av första handledningsmöte

Vårterminen under andra året av magisterstudierna 

 • Val av granskare 
 • Lärdomsprovsseminariet för magisterexamen i bildkonst och Skrivseminariet fortsätter 
 • Utställningen Kuvan kevät eller annan offentlig presentation i samband med seminariet Kuvan kevät 

Höstterminen under andra året av magisterstudierna 

 • Finslipning av den skriftliga delen 
 • Inlämnande av lärdomsprovet och mognadsprovet för förhandsgranskning senast före början av september 
 • Den skriftliga delen av lärdomsprovet lämnas in senast första dagen i oktober 
 • Offentlig granskning av lärdomsprovet (se 4.3.) 

Anmärkningar om tidtabellen: 

 • Den rekommenderade tidpunkten för val av granskare är början av vårterminen under andra året av magisterstudierna eller annan tidpunkt då man känner till tidpunkten för presentationen av lärdomsprovets konstnärliga del och måltidtabellen för slutförandet av lärdomsprovet. 
 • För förhandsgranskningen ska reserveras minst tre veckor, men arbetet kan även lämnas in till förhandsgranskning redan tidigare (se kapitel 3.1. Förhandsgranskning av den skriftliga delen). 
 • Kontrollera tidtabellerna för inlämning av den skriftliga delen

Lärdomsprovets konstnärliga del

Den konstnärliga delen kan utgöra ett enskilt omfattande verk, en konstverkshelhet eller en konstnärlig process. Lärdomsprovets konstnärliga del anknyter till bildkonstens kontexter. Formen och genomförandesättet är fritt.

Lärdomsprovet omfattar en offentlig presentation som genomförs antingen på Kuvan kevät eller på ett annat för konstverket lämpligt sätt.

Du kan också genomföra den offentliga presentationen inom en lämplig tidtabell exempelvis på en privat utställning utanför Bildkonstakademin. I detta fall förhandlar du om detaljerna med undervisningsområdets professor och den övriga personalen.

Lärdomsprovet eller dess konstnärliga del kan även genomföras som ett samarbete mellan två eller flera personer. Din personliga andel ska dock kunna påvisas och bedömas.

Du bearbetar ditt lärdomsprov genom att regelbundet diskutera det med din handledare. Du får stöd för att planera och utföra den konstnärliga delen på Lärdomsprovsseminariet för magisterexamen i bildkonst samt av professorn, handledaren och arbetsmästarna inom ditt studieområde. Stöd för presentationen av arbetet ges även av lärarna i presentationspraxis.

Du ska i god tid bjuda in granskarna av lärdomsprovet till den offentliga presentationen av den konstnärliga delen (utställning eller annan offentlig presentation). I inbjudan ska du nämna att det är fråga om en del av lärdomsprovet. 

Lärdomsprovets skriftliga del

Den skriftliga delen av lärdomsprovet för magisterexamen i bildkonst är en text vars innehåll och stil ska vara ändamålsenligt med tanke på den konstnärliga delen av lärdomsprovet.

Den skriftliga delen omfattar 15−50 sidor utan bilder (cirka 1 800 tecken/sida, sammanlagt 27 000–90 000 tecken) och den ska innehålla en visuell och verbal dokumentation av den konstnärliga delen.

Du bearbetar den skriftliga delen av lärdomsprovet parallellt med den konstnärliga delen och finslipar den jämte dokumentationen strax efter att lärdomsprovets konstnärliga del har varit framlagd. Du ska presentera den konstnärliga delen offentligt innan du lämnar in den skriftliga delen.

Den skriftliga delen bearbetas på Skrivseminariet. Stöd i skrivandet ges även av lärdomsprovets handledare och studieområdets professor. På Skrivseminariet bearbetas även andra texter som anknyter till lärdomsprovet och dess presentation.

Du ska använda hänvisningar i den skriftliga delen när du hänvisar till en annan persons tankar. I slutet av den skriftliga delen ska du bifoga en förteckning över källor och litteratur. 

Användning av bilder i lärdomsprovet

Alla bilder i lärdomsprovet ska förses med bilduppgifter och bildkälla. Det är viktigt att anteckna bildernas uppgifter även om du har gjort de verk som finns på bilderna eller tagit fotografierna själv. Se till att du använder bilderna i enlighet med upphovsrätten. I lärdomsprovet kan bilderna användas friare än i kommersiella publikationer, men kontrollera de noggranna instruktionerna i ImagOA-guiden. Använd inte bilden om du inte är säker på att du har rätt att publicera den. 

Närmare anvisningar finns i ImagOA-guiden: 

Mål för den skriftliga delen:

Den skriftliga delen ska ge en klar uppfattning av den konstnärliga delen samt av hur den har varit framlagd. Den skriftliga delen ska dessutom visa att den studerande har förtrogenhet med lärdomsprovets ämnesområde och beredskap att reflektera över konstnärliga frågor. I den skriftliga delen kan du till exempel behandla det konstnärliga arbetets utgångspunkter, innehåll, teknik, form- och materiallösningar samt lärdomsprovets förhållande till nutidskonsten. Du kan även beskriva arbetsprocessen, arbetets utförande och presentation samt reflektera över den konstnärliga delens relation till publiken, presentationsplatsen eller samhällsfrågor.

Du kan göra lärdomsprovets skriftliga del på finska, svenska eller engelska. Du ska skriva hela den skriftliga delen på samma språk. 

Av den skriftliga delens pärmblad ska framgå

 • ditt namn 
 • läroinrättning (Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet) och dess logotyp 
 • att det är fråga om lärdomsprov för magisterexamen i bildkonst 
 • datum för inlämnande av lärdomsprovet. 

Om du har problem med att ladda Konstakademins logotyp, vänligen kontakta viestinta@uniarts.fi.

Av den skriftliga delens inledningsblad ska tydligt framgå

 • En kort beskrivning av den konstnärliga och skriftliga delen; vad den konstnärliga och skriftliga delen omfattar och hur de förhåller sig till varandra. 
 • Alla uppgifter för verket och presentationen som anknyter till den konstnärliga delen, såsom konstverkets framställningsår, de material och metoder som använts för verket, verkets dimensioner samt i fråga om temporära konstverk även längden. 
 • tidpunkt och plats för presentation av konstverken 
 • lärdomsprovets handledare och granskare. 
 • Om lärdomsprovet eller en del av den har gjorts i samarbete, ska av den skriftliga delens inledningsblad även framgå hur arbetsprocessen har fördelats mellan upphovsmännen. 

Alternativ dokumentering i specialfall:

I undantagsfall kan den skriftliga delen vara någon annan typ av verbal, inspelad presentation än skriven text. Du motiverar denna lösning i din plan för lärdomsprovet. Om du har läs- och skrivsvårigheter eller någon annan särskild egenskap som påverkar din förmåga att lära dig och uttrycka dig, kan du be en läkare om ett intyg över detta eller diskutera saken med din lärare. På detta sätt kan man ta detta i beaktande när planen för lärdomsprovet godkänns och lärdomsprovet bedöms, och vid behov ordna den handledning som du kan behöva. 

Mognadsprov för magisterexamen i bildkonst

För lärdomsprovet ska du göra ett abstrakt på en sida (cirka 1800 tecken) som samtidigt är ditt mognadsprov. I abstraktet beskriver du lärdomsprovets väsentligaste innehåll i korthet; den ska innehålla en kort beskrivning av såväl den konstnärliga som den skriftliga delen. Syftet med abstraktet är att sammanfatta lärdomsprovets centrala innehåll för sådana personer som inte känner till lärdomsprovet. Ange ”Abstrakt” som rubrik för abstraktet. Abstraktet fungerar inte som en inledning till arbetet. Om du vill kan du skriva en separat inledning som kan rubriceras friare. Placera abstraktet i början av lärdomsprovets skriftliga del och lämna in det till förhandsgranskning tillsammans med den skriftliga delen. 

Lärdomsprovsstipendium

Bildkonstakademin stöder arbete med lärdomsprov genom en separat lärdomsprovsstipendium. Lärdomsprovsstipendiets belopp justeras i början av höstterminen. Lärdomsprovsstipendiet är avsedd för ersättning av kostnader som uppkommit vid genomförandet av lärdomsprovet. Du kan använda lärdomsprovsstipendiet först när din plan för lärdomsprovet har godkänts. Lärdomsprovsstipendiet betalas i regel som stipendium. Frågor angående lärdomsprovsstipendiet behandlas av producenttjänsterna.  

Utöver lärdomsprovspenningen har studerandena maximalt 120 €/studerande till sitt förfogande för tryckkostnaderna för det skriftliga lärdomsprovet för magisterexamen. Närmare uppgifter får du från Bildkonstakademins studiebyrå

Plan för lärdomsprovet samt val av handledare och granskare

Plan för lärdomsprovet

Gör planen för lärdomsprovet med den elektroniska blanketten. Det rekommenderas att du upprättar planen för lärdomsprovet på samma språk som lärdomsprovets skriftliga del.

I planen för lärdomsprovet ska du utforma en helhet för lärdomsprovet. 

Av planen ska framgå

 • En kort beskrivning av lärdomsprovets teman och genomförandesätt 
 • Tidtabell för lärdomsprovet (inkl. tidpunkten för den offentliga presentationen och måltidpunkten för det offentliga granskningstillfället) 
 • Lärdomsprovets språk 
 • Handledaren eller handledarna för lärdomsprovet och deras kontaktuppgifter 
 • om den skriftliga delen av lärdomsprovet genomförs på annat sätt än i textform 

Planen för lärdomsprovet godkänns av professorn i ditt studieområde. Du får ett meddelande per e-post när planen för lärdomsprovet har godkänts. Efter godkännandet kan du börja använda handledningstimmarna och lärdomsprovspenningen.

Du ska diskutera ändringar i planen för lärdomsprovet med din professor och informera studentexpeditionen, producenttjänsterna och vid behov även granskarna (t.ex. ifall tidtabellen eller språket ändras).

OBS! Planen för lärdomsprovet för magisterexamen föråldras inom tre år från godkännandet, om du inte har lämnat in lärdomsprovet för granskning. Om planen för lärdomsprovet för magisterexamen upphör gälla ska du uppdatera den ifråga om tidtabell och handledning och låta professorn godkänna den. Ifall en handledare för lärdomsprovet byts ut, ska den uppdaterade planen för lärdomsprovet även delges akademiska rådet. 

Handledning av lärdomsprovet och val av handledare 

Val av handledare för lärdomsprovet

Du har rätt att få högst tio timmar handledning i lärdomsprovet. Timmarna kan antingen anvisas till en handledare eller delas mellan två handledare.

Du ska förhandla om handledaren/handledarna för ditt lärdomsprov med din professor och samtidigt komma överens om en eventuell fördelning av timmarna mellan de olika handledarna. Professorn ska se till att du hittar en lämplig/lämpliga handledare.

Av handledaren förutsätts tillräcklig kunskap i bildkonst och samtidskonst. Handledaren ska vara klart mer avancerad än den studerande inom det område som handledningen gäller. Handledaren kan för närvarande inte själv avlägga samma eller motsvarande (eller lägre) examen som den studerande som handleds. Vid valet av handledare för lärdomsprovet ska även studerandens språk beaktas. Bildkonstakademin översätter inte lärdomsprovet eller delar av det för handledaren, så handledaren ska förstå lärdomsprovets språk.

När du har diskuterat med din professor ska du kontakta den eventuella handledaren/de eventuella handledarna och be om dennes/deras samtycke till uppgiften. Bildkonstakademins studietjänster kontrollerar handledarens samtycke och skickar handledningsanvisningar samt en kopia av din plan för lärdomsprovet till handledaren/handledarna.

Det är bra om du kommer överens om det första handledningsmötet strax efter valet av handledare (inom en månad). 

Handledning av lärdomsprovet

Lärdomsprovets handledare ska handleda den studerandes arbete, lärdomsprovets innehåll och följa upp hur arbetet framskrider i praktiken. Handledaren ska meddela professorn och dig i tid om hen anser att arbetet inte uppfyller den nivå som krävs för lärdomsprovet och att det inte kan lämnas in för bedömning inom den planerade tidsramen.

Bildkonstakademin betalar handledaren ett arvode för högst tio timmars arbete, såvida inte annat separat avtalas. För utbetalning av arvodet ska handledaren lämna in aktuella betalningsuppgifter och ett aktuellt skattekort till studenttjänsterna.

Studeranden som avlägger lärdomsprov för magisterexamen får handledning i att bearbeta den skriftliga delen på Skrivseminariet, som leds av Bildkonstakademins lärare i skrivande.

Professorns uppgift är att stöda lärdomsprovsprocessen och göra en förhandsgranskning av den skriftliga delen av lärdomsprovet. 

Val av granskare av lärdomsprovet

Lärdomsprovet ska ha två granskare. Granskarna ska ha tillräcklig sakkunskap om bildkonst och samtidskonst. Granskaren kan för närvarande inte själv avlägga samma eller motsvarande (eller lägre) examen som den studerande som handleds.

Tillsammans med din professor väljer ni granskare för lärdomsprovet. Vid valet av granskare ska jävighetsaspekterna beaktas; handledaren för lärdomsprovet kan inte fungera som granskare och granskaren kan inte ta ställning till delar av lärdomsprovet förrän lärdomsprovet i sin helhet är klart.

Om professorn har valts till handledare för eller granskare av lärdomsprovet, kan han eller hon inte förespråka val av granskare. Då kan valet av granskare förespråkas av en annan professor inom undervisningsområdet eller prodekan. Granskarna godkänns i Bildkonstakademins akademiska råd.

Vid valet av granskare av lärdomsprovet ska även lärdomsprovets språk beaktas: De som granskar lärdomsprovet ska förstå språket i lärdomsprovets skriftliga del. Bildkonstakademin översätter inte texterna för granskarna. Bildkonstakademin låter inte heller granskningsutlåtandena översättas för den studerande, så man kommer också på förhand överens om språket i granskningsutlåtandena. I oklara fall måste du kontakta studietjänsterna i god tid.

När du har kommit överens med din professor om granskarna av lärdomsprovet ska du kontakta dem och be om deras samtycke till uppdraget. Meddela valet av granskare med en elektronisk blankett, via vilken de förmedlas till akademiska rådet för fastställelse. 

Det akademiska rådet behandlar val av granskare vid alla sina sammanträden. Tidtabellen för akademiska rådets möten kan ses på intranätet Artsi

Bildkonstakademins studenttjänster säkerställer granskarnas samtycke till uppgiften och ger dem anvisningar om granskningen samt en kopia av den studerandes lärdomsprovsplan och måltidtabellen för lärdomsprovet (bl.a. tidpunkten för den offentliga granskningen). 

Om granskarna byts ut ska du fylla i en ny elektronisk blankett.

Om tidtabellen för lärdomsprovet ändras ska du kontakta de ursprungliga granskarna och fråga om de fortfarande står till förfogande för uppgiften. Vid behov ska du välja en ny/nya granskare, be om ett förordande av professorn inom ditt studieområde och fylla i den elektroniska blanketten för val av granskare.

Om granskarna byts ut efter att den konstnärliga delen av lärdomsprovet har presenterats offentligt, ska du lämna nödvändigt material i anslutning till den offentliga presentationen till dem.

Inlämnande av den skriftliga delen

Förhandsgranskning

Innan den slutliga inlämningen av den skriftliga delen av lärdomsprovet, ska den lämnas in till professorn i det egna studieområdet för förhandsgranskning. Vid förhandsgranskningen går professorn igenom den skriftliga delen av lärdomsprovet och säkerställer att den till sitt innehåll är klar för granskning. Vid behov får du stöd för finslipningen. Du ska i god tid kontakta professorn om tidtabellen för förhandsgranskningen. Minst tre veckor ska reserveras för förhandsgranskningen.

I samband med förhandsgranskningen granskar professorn ett referat av lärdomsprovet som fungerar som mognadsprov samt godkänner en plagiatidentifiering som gjorts med plagiatidentifieringssystemet Turnitin.

I samband med förhandsgranskningen kan du ännu göra korrigeringar och ändringar i texten. Du ansvarar för korrigeringarna och i vilken grad du utnyttjar den respons som ges i arbetets slutskede innan det lämnas för bedömning. 

Inlämning av den skriftliga delen

När den skriftliga delen har genomgått förhandsgranskning och du har gjort de sista ändringarna i den ska du lämna in den till Bildkonstakademins studietjänster. Efter att lärdomsprovet lämnats in kan det inte längre redigeras. I samband med inlämningen av den skriftliga delen lämnar du också in en anmälan om inlämning av lärdomsprov som du undertecknat.

Lärdomsprovet lämnas in i tre utskrivna eller tryckta exemplar i pappersformat samt som en fil i PDF/A-format per e-post till adressen: kuva.opinnaytteet@uniarts.fi (filens maximala storlek: 10 MB). Filen ska innehålla hela lärdomsprovet, dvs. Omslag, text och bilder samt käll- och referensuppgifter. Innehållet i den tryckta versionen ska vara identiskt med den elektroniska versionen. Pappersversionen ska kunna arkiveras. Om det är fråga om en annan verbal framställning än en skriven text ska du lämna in den i tre exemplar.

Anvisningar för hur du sparar den elektroniska versionen av lärdomsprovet finns till exempel bakom följande länk under punkten ”Spara lärdomsprovet i PDF/A-format – instruktioner för olika programvaror”. På webben hittar du också många andra anvisningar.

Godkännande av lärdomsprovet och registrering av studieprestationer

När den offentliga granskningen har hållits och granskarna har lämnat in slutförda granskningsutlåtanden till Bildkonstakademin, förs lärdomsprovet till det akademiska rådet för behandling. Det akademiska rådet beslutar om godkännandet av lärdomsprov. Om det akademiska rådet anser det nödvändigt kan man kräva att du kompletterar den konstnärliga och/eller skriftliga delen av lärdomsprovet. Då får du anvisningar om kompletteringen.

När lärdomsprovet för magisterexamen har godkänts i det akademiska rådet, delges du beslutet och granskarnas utlåtanden.

Studiepoängen för lärdomsprovet förs in i studieprestationsregistret efter att lärdomsprovet har godkänts i det akademiska rådet. Det går inte att få studiepoäng för lärdomsprovet eller delar av det innan det godkänts. Enligt Konstuniversitetets utbildningsstadga är studieprestationerna i kraft i högst tio år, under vilken tid de kan inkluderas i examen. 

Förslag till underkänt vitsord

Om den ena eller båda granskarna föreslår att lärdomsprovet ska underkännas, informeras du om saken före den offentliga granskningen. 

Då kan du antingen

 1. avbryta processen och be professorn inom ditt studieområde om anvisningar för komplettering av lärdomsprovet. Då gör du korrigeringar i lärdomsprovet och lämnar in det korrigerade lärdomsprovet på nytt för granskning. En ny granskning inleds först när professorn i studieområdet har gett tillstånd till det. 
   
  eller 
 1. fortsätta processen och lämna in ditt eget skriftliga bemötande om utlåtandena till det akademiska rådet, varvid det akademiska rådet beaktar bemötandet vid behandlingen av lärdomsprovet.

Begäran om omprövning

Om du är missnöjd med bedömningen av lärdomsprovet kan du skriftligen begära omprövning av det hos akademiska rådet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Om du är missnöjd med ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning kan du föra ärendet till Konstuniversitetets examensnämnd för behandling inom 14 dagar från det att du har fått del av det akademiska rådets beslut.  

Arkivering av lärdomsprovet och offentlighet

De skriftliga delarna av lärdomsprovet för magisterexamen vid Bildkonstakademin förvaras i Konstuniversitetets bibliotek på Sörnäs campus i enlighet med den gällande förvaringstiden, varefter de överförs till Konstuniversitetets arkiv. Lärdomsproven är offentliga och man kan bekanta sig med dem i biblioteket, men de lånas inte ut. Referensuppgifterna i lärdomsproven förtecknas i ARSCA-databasen vid Konstuniversitetets bibliotek.

Den skriftliga delen lagras i Konstuniversitetets publikationsarkiv Taju om du ger ditt tillstånd till det och den inte innehåller material som inte kan publiceras av upphovsrättsliga skäl. I publikationsarkivet Taju sparas endast publikationer i PDF-format. Lärdomsprovet arkiveras också i systemet för plagiatidentifiering (Turnitin) om du ger ditt tillstånd till det.

Mer information om upphovsrätt finns på intranätet Artsi och i studerandeavtalet, som varje studerande får för undertecknande i början av sina studier. 

Anvisningar för granskare av lärdomsprovet

Granskningen av lärdomsprovet för magisterexamen i bildkonst består av en granskning av lärdomsprovets konstnärliga och skriftliga del.

Granskarna ska ha minst fyra veckor på sig att skriva ett granskningsutlåtande från och med att de får den skriftliga delen av lärdomsprovet.

Därefter ordnas en offentlig granskning där granskarna ger sitt utlåtande. Efter mötet har de ytterligare tre dagar på sig att komplettera sina utlåtanden. Bildkonstakademin meddelar om den önskade tidtabellen i samband med att den skriftliga delen skickas. Om granskaren inte kan följa tidtabellen ska han eller hon meddela både studenttjänsterna och den studerande om detta i god tid.

Det skriftliga granskningsutlåtandet som färdigställs efter den offentliga granskningen adresseras till Bildkonstakademins akademiska råd och skickas till studenttjänsterna. Akademiska rådet beaktar utlåtandet när det bedömer lärdomsprovet och fattar beslut om godkännande av det. 

Granskningsutlåtande

Lärdomsprovets granskare bedömer lärdomsprovets konstnärliga och skriftliga del i sitt skriftliga utlåtande och ger ett vitsordsförslag för lärdomsprovet på skalan godkänd–underkänd. Förslaget till vitsord ska uttryckas tydligt i utlåtandet.

Ett granskningsutlåtande upprättas när lärdomsprovet har granskats i sin helhet. Bildkonstakademin tar inte emot separata utlåtanden om enskilda delar av lärdomsprovet. Granskarna får inte ta ställning till delar av lärdomsprovet förrän lärdomsprovet i sin helhet är färdigt.

Bedömningen ska grunda sig på lärdomsprovet för magisterexamen i bildkonst. Om granskaren föreslår att lärdomsprovet förkastas, ska han eller hon anmäla detta till Bildkonstakademins studenttjänster senast en vecka före granskningen. 

Granskningsutlåtandet innehåller följande delar:

 1. Rubrik: Utlåtande om granskning av lärdomsprov för magisterexamen i bildkonst 
 2. Den studerandes namn 
 3. Kort redogörelse för alla delar av lärdomsprovet som ingår i granskningen 
 4. Det egentliga granskningsutlåtandet 
 5. Förslag till vitsord: godkänd/underkänd 
 6. Datum för utlåtandet 
 7. Granskarens namn och underskrift 

Utlåtandet ska helst omfatta cirka 2–5 sidor. 

Granskaren kan skriva granskningsutlåtandet på finska, svenska eller engelska. Vid valet av språk ska den studerandes språkkunskaper beaktas, eftersom den studerande har rätt att få ett utlåtande på ett språk som han eller hon kan förstå. Språkvalet avtalas i början av arbetet när granskaren samtycker till uppgiften. Bildkonstakademin låter inte lärdomsprov eller utlåtanden översättas. Granskarna ska i sin bedömning beakta den information som de har fått från ett läkarintyg över läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter.

Bedömningsgrunder och vitsord

Lärdomsprovet bedöms som en helhet. Den konstnärliga delen bedöms på konstnärliga grunder. I bedömningen av den skriftliga delen beaktas tydligheten, kriterierna för den valda stilgrenen samt textens förhållande till lärdomsprovets konstnärliga del.

Granskarna bedömer närmare styrkorna och bristerna i arbetets innehåll och form i sin utlåtandetexten. Granskarna kan om de så önskar förhandla sinsemellan om en vitsordsrekommendation.

I bedömningen av lärdomsprovet används vitsorden godkänd och underkänd. 

Godkänd

Den konstnärliga delen har ett förtjänstfullt, bra eller minst måttligt uttryck och visar på behärskning av konstnärliga redskap och färdigheter samt förståelse för bildkonstens kontexter.

Den skriftliga delen jämte dokumentation kopplar upphovsmannens konstnärliga arbete till samtidskonsten. Den visar på förmågan att strukturera det egna konstnärliga tänkandet och arbetet. Uttrycket är förståeligt och intressant och lärdomsprovets konstnärliga del har presenterats på ett övergripande sätt. Bildmaterialet ger en god uppfattning om den konstnärliga delen av lärdomsprovet och stöder i tillräcklig utsträckning förståelsen av lärdomsprovet. Den skriftliga delen följer anvisningarna i lärdomsprovet för magisterexamen i bildkonst (1.3.). 

Underkänd

Någon av följande grunder kan utgöra grund för ett underkänt vitsord:

Den konstnärliga delen är till sitt uttryck anspråkslös i förhållande till den konstnärliga nivå som krävs för magisterexamen i bildkonst, och den visar på svag behärskning av konstnärliga redskap och färdigheter eller bristfällig förståelse av bildkonstens kontexter.

Den skriftliga delen är inte motiverad med tanke på lärdomsprovet som helhet och innehållet är anspråkslöst. Målen och tillvägagångssätten i den skriftliga delen är oklara. Materialet i den skriftliga delen är ostrukturerat och de använda källorna är inte ändamålsenliga med tanke på ämnet. Den visar på bristande förmåga att strukturera det egna konstnärliga tänkandet och arbetet.

Texten är oklar och ostrukturerad och stöder inte förståelsen av lärdomsprovet. Bildmaterialet i anslutning till den skriftliga delen ger inte en tillräcklig uppfattning om lärdomsprovets konstnärliga del eller presentationen av det.

Studeranden har agerat oetiskt i sitt lärdomsprov. 

Offentlig granskning av lärdomsprovet

Den studerande presenterar sitt lärdomsprov vid en offentlig granskning efter att granskarna har granskat arbetet i sin helhet. Offentliga granskningar är öppna för alla. Under granskningen presenterar den studerande sitt lärdomsprov och granskarna ger ett muntligt utlåtande, varefter det finns tid för diskussion. Tillställningen övervakas av en professor inom undervisningsområdet eller av en person som denne utsett. Om granskaren är förhindrad att närvara, skickar han eller hon sitt utlåtande på förhand till studenttjänsterna för att läsas upp under granskningen. 

För den offentliga granskningen reserveras i sin helhet högst en timme, varav den studerande kan använda högst 20 minuter för sin egen presentation och vardera granskaren cirka 15 minuter. 

Granskarna sammanställer sina utlåtanden inför granskningen. Om granskarna ännu efter den offentliga granskningen vill precisera sitt utlåtande, ska de göra det inom tre dagar från granskningen. 

Granskarens arvode

Bildkonstakademin betalar ett arvode till granskaren för arbetet som granskare och för utarbetandet av granskningsutlåtandet samt för deltagandet i den offentliga granskningen. Granskarens arvode är 350 euro, om granskaren deltar i granskningen och 300 euro, om granskaren inte deltar i granskningen. Arvodet är skattepliktig inkomst. Arvodet betalas inte till utbildningspersonal med månadslön vid Bildkonstakademin. 

För utbetalning av arvodet ska granskaren lämna in aktuella betalningsuppgifter och ett giltigt skattekort till Bildkonstakademins studenttjänster.