Så här samlas studeranderespons in

Vilka är de centrala responsmetoderna och hur säkerställer universitetet kvaliteten i sin verksamhet.

Konstuniversitetets centrala metoder för studeranderespons

Respons om studieperioder

Respons om studieperioder samlas in om undervisningen, inlärningen och undervisningsarrangemangen. Med hjälp av responsen utvecklar läraren sin undervisning och studieperioden. Responesen utnyttjas även för att utveckla läroplanerna och undervisningsutbudet vid utbildningsprogrammen/akademierna och öppna campus. Lärarens respons på studieperioderna diskuteras i de årliga måldiskussionerna med chefen. Responsen på studieperioderna samlas in med Tuudo-systemet med en enhetlig responsblankett för alla studieperioder.

Du kan svara på feedback-enkäten via Tuudo-appen. Tuudo skickar ett meddelande när du kan ge feedback. Du hittar alla öppna feedback-enkäter i Tuudo-menyn genom att välja Course Feedback kursfeedback. Enkäten skickas också via e-post. Du har två veckor på dig att ge feedback.

Rektorns enkät

Med rektorns enkät samlas in information om både grundexamensstuderandenas och påbyggnadsstuderandenas upplevelser och uppfattningar om undervisningen, studierna, tjänsterna, välbefinnandet, osakligt bemötande samt ledarskap och andra varierande teman. Enkäten genomförs med två års mellanrum.

Kandidatrespons

Med universitetens riksomfattande kandidatresponsenkät utreds hur nöjda de som avlagt kandidatexamen är med sitt universitet samt deras erfarenheter av hur studierna framskrider. Kandidatresponsen är en del av universitetens finansieringsmodell: Resultaten och svarsprocenten påverkar den totala finansieringen till universitetet, så svaren är värdefulla även med tanke på detta.

Karriäruppföljningsenkäter

Karriäruppföljningsenkäterna som genomförs som nationellt samarbete ger information om de utexaminerades arbetsmarknadssituation och upplevelser av arbetslivet och examinas arbetslivsrelevans. Föremålen för karriäruppföljningsenkäterna är studerande som utexaminerats för fem år sedan och som avlagt högre och avslutande lägre universitetsexamen (magistrarnas karriäruppföljning) samt för cirka tre år sedan utexaminerade doktorer (doktorernas karriäruppföljning). Magistrarnas karriäruppföljningsenkät är en del av universitetens UKM-finansieringsmodell vilket innebär att resultaten och svarsprocenten påverkar den totala finansieringen till universitetet så svaren är även med tanke på detta värdefulla.

Elektronisk responsblankett

Studerandena kan även ge respons med en elektronisk blankett och under eget namn eller anonymt.

Övriga enkäter, uppföljningar och utvärderingar

Dessutom deltar Konstuniversitetet i olika tematiska enkäter som genomförs årligen. Även andra instanser såsom SHVS samlar in information och respons av studerandena.

Varför samlas studeranderespons?

För att förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten bedömer Konstuniversitetet sin verksamhet och samlar in respons. Studeranderesponsen samlas in om undervisningen, studierna och inlärningen samt stödtjänsterna. Responsen från de studerande utnyttjas i planeringen, genomförandet och utvecklingen av utbildningen och undervisningen. Genom att ge respons gör de studerande sin röst hörd och får möjlighet att påverka genomförandet och utvecklingen av undervisningen.

Konstuniversitetets mål är att främja en ansvarsfull responskultur som baserar sig på uppmuntrande växelverkan mellan studerande och lärare samt producerar betydelsefull responsinformation. Det finns olika responsenkäter som utvärderar utbildning, lärande och undervisning och som riktar sig till olika skeden av studierna. Responsenkäter är bland annat responsenkäter för sökande, kandidatresponsenkäter, karriäruppföljningsenkäter, rektors enkät samt respons på studieperioder.  Dessutom erhålls bedömnings- och responsuppgifter om utbildningen från bl.a. regelbunden självutvärdering och externa bedömningar.

Den insamlade responsen dokumenteras, analyseras och utifrån den bedöms behovet av utvecklingsåtgärder som även kommuniceras till responsgivarna.

Kvalitetssystemet

Med kvalitetsarbetet säkerställs att vår vardagliga arbete och ledningen av konstuniversitetet är transparent, smidigt och resultatrikt. Universitetet har fastställt en kvalitetspolicy enligt vilken syftet med kvalitetsarbetet är att stöda genomförandet av strategin, kärnuppgifterna samt tydliga och högklassiga tjänster.

Kvalitetspolicyn innebär att universitetets verksamhet är en planenlig och dokumenterad helhet. Systemet består av tanken på ständig utveckling. I kvalitetssystemet beskrivs de olika faserna av kvalitetskontrollen, planering, genomförande, bedömning samt utveckling, per verksamhet. I kvalitetssystemet beskrivs dessutom de centrala metoderna och verktygen som vi använder för att säkerställa kvaliteten.

Kvalitetssystemet har sammanställts i den elektroniska Kvalitetshandboken där alla kan bekanta sig med helheten. Kvalitetshandboken finns på Konstuniversitetet Artsi-intranät.