En guide för hållbart konstnärligt arbete vid Teaterhögskolan

Vad allt kan jag beakta när jag planerar ekologiskt hållbara produktioner vid Teaterhögskolan?

Mot ekologiskt hållbarare produktioner vid Teaterhögskolan

Öva och pröva

Vid Teaterhögskolan kan du få hjälp med att lära dig handla på ett ekologiskt hållbart sätt.  Fundera på vad du vill prova och lära dig om ekologisk hållbarhet under denna produktion.  

Dra nytta av den hjälp, kompetens och information som TTP:s olika avdelningar ger

Stödtjänsterna för konstnärlig verksamhet (TTP) hjälper dig att beakta den ekologiska hållbarheten i alla produktionsfaser från planering till rivning.  

Ställ upp mål för hållbarheten och följ hur de nås

Skulle uppmärksamheten och resurserna lättare kunna inriktas på frågor som är väsentliga för produktionen och inlärningen om en eller flera arbetsgrupper ställde upp gemensamma mål genast i planeringsskedet? Det är också klokt att informera TTP om målen, så att de i den utsträckning det är möjligt kan hjälpa dig att nå målen.  

Reservera tid

Det är bra att reservera tillräckligt med tid för att utreda, prova och förbereda ekologiska alternativ. Genom att handla lugnt och utan brådska hålls också utrustningen och föremålen bättre i gott skick. 

Dra nytta av Teaterhögskolans mångsidiga utbud

Som utgångspunkt för planeringen och idégivningen är det mest ekologiskt att använda Teaterhögskolans befintliga föremål, material, kläder och teknik. Gör dig förtrogen med det som redan finns och med lagren redan i planeringsskedet. 

Testa med befintliga föremål så länge som möjligt

Testa idéerna under repetitionerna först med kläder, föremål och sceninredningar som redan finns. Planera anskaffningar och ärenden som ska beredas med TTP först när idéerna har klarnat. 

Köp och låna med eftertanke

Gör anskaffningar och lån endast när det verkligen behövs. Du får tips om hur du gör ekologiskt hållbara anskaffningar i Konstuniversitetets snabbguide för hållbara anskaffningar som finns på sidorna 4–5 i detta material.

Planera slutet redan i början

Det är klokt att redan när produktionen planeras diskutera med TTP vad man gör med materialen, föremålen, sceninredningen och kläderna efteråt. Hur kan ni tillsammans säkerställa att så mycket som möjligt kan rivas, sparas, underhållas och/eller senare användas på nytt utan ändringar eller omändrade?

Sköt och använd rätt

Lånade och köpta föremål kan framöver användas av andra när de används rätt och behandlas bra. Om du planerar att använda t.ex. ett föremål på ett sätt som avviker från användningsändamålet ska du först diskutera saken med den berörda TTP-avdelningen. Genom att diskutera och planera tillsammans kan nästan alla idéer genomföras på ett bra och hållbart sätt.

Använd nedsmutsande och nötande ämnen med eftertanke

Till exempel olika vätskor, lera, jord, sand, glitter och mat kan skada anordningar, material, arbetsgruppens hälsa och lokaler. Om sådana ämnen gör att elektroniska anordningar inte längre kan användas är det bra att komma ihåg att tillverkningen av nya anordningar belastar miljön betydligt. Ju längre utrustningen hålls hel och kan användas, desto mer ekologisk är verksamheten. Användningen av nedsmutsande ämnen ökar också behovet av städning och underhåll. Diskutera med varje TTP-avdelning redan före experimentet om användningen av nedsmutsande ämnen. Även användningen av eld och farliga ämnen kräver diskussioner och planering.

Ta tillvara lärdomarna

I produktionens slutskede är det bra att på nytt gå igenomde mål för ekologisk hållbarhet som ställts upp tidigare, bedöma hur de förverkligats och tillsammans fundera över vad ni lärt er under produktionen. Att dela med sig av lärdomar, erfarenheter och idéer till andra studerande, lärare och TTP gynnar alla och främjar den ekologiska hållbarheten vid hela Teaterhögskolan.

Scen och scenografi

Berätta om dina planer i tid

Gå igenom produktionsplanerna och eventuella ekologiska hållbarhetsmål redan i planeringsskedet tillsammans med den handledande läraren och scenmästaren. På så sätt kan ni planera genomförandet tillsammans och du får stöd för att förverkliga de konstnärliga idéerna på det ekologiskt mest hållbara sättet.

Använd det som finns

Vid planering och genomförande bör du i så hög grad som möjligt utgå från rekvisita som finns i lagret och som kan fås och köpas som återvunna föremål. Du kan också ta reda på om användbara föremål, sceninredning eller material som du skulle kunna utnyttja blir över från pågående produktioner.

Välj hållbart material

Om du skaffar nytt material kan du ta hjälp av Green Theater Choice Toolkit och webbplatsen futurematerialsbank.com för att välja hållbara material. Om du gör inköp är det också bra att använda Konstuniversitetets snabbguide för hållbara anskaffningar som finns på sidorna 4–5 i detta material

Fäst med skruvar, beslag, nitar eller kardborrband

Då är det lättare att riva och materialet kan användas på nytt. Använd lim endast om detta krävs för att sceninredningen ska hålla, vara säker eller av någon annan orsak. 

Sök ersättande material

Fundera tillsammans med scenmästaren på om miljöbelastande material kan ersättas med ett mer hållbart med samma utseende. Till exempel metall, glitter eller mässmattor kan ersättas på olika sätt.

Kom ihåg möjligheterna med tyger och mattor

Om du vill ändra stämningen någonstans ska du undvika att måla och i stället använda andra metoder.  Till exempel en black box kan göras ljusare genom att använda dansmattor eller stora tyger som finns i lagren.

Ta hand om överbliven färg

När du arbetar i måleriet och VÄL-ateljén ska du hälla det första tvättvattnet i tunnan/kärlet för farligt avfall när du tvättat penslar o.d.

Lämna tillbaka lånade verktyg, material och tillbehör på rätt plats

Lämna alltid tillbaka lånat material där det hör hemma.

Överväg noggrant användningen av nedsmutsande ämnen

Observera att användningen av allergiframkallande, nedsmutsande, dammande och organiska ämnen alltid måste godkännas av alla TTP-avdelningar. Det finns alltid en bra lösning för genomförandet när planen utarbetas tillsammans och i god tid.

Planera den fortsatta användningen, rivningen och återvinningen av sceninredningen

Planera tillsammans med scenmästaren före anskaffningen hur sceninredningen ska användas senare och rivas. Oftast kan den inte lagras permanent, eftersom det inte finns tillräckligt med lagerutrymme.

Rekvisita

Låna föremål med eftertanke och endast vid behov

Oändliga experiment med en stor mängd föremål är oekologiskt, eftersom föremålen nöts av det och det leder till ett stort behov av underhåll. Om experiment och testning inte är väsentligt för inlärningen eller det konstnärliga arbetet, ska du spara naturen genom att låna mindre och därigenom slitaget på föremålen.

Dra nytta av kompetensen hos personalen som sköter rekvisitan

Diskutera med rekvisitamästarna vad som kunde vara ett ekologiskt hållbart och ändamålsenligt sätt att genomföra föreställningen med föremål som finns i rekvisitalagret eller som tillverkats eller köpts för ändamålet.

Behandla lånade föremål bra och rätt

Använd till exempel fodral för glasögon så att de inte repas.

Meddela i god tid om någonting går sönder (även små skador)

Ju tidigare och snabbare du anmäler ett trasigt föremål, desto lättare är det för personalen som sköter rekvisitan att reparera eller ersätta det.

Låna rekvisita som lämpar sig för ändamålet

Med hjälp av personalen som sköter rekvisitan hittar du säkert ett lämpligt föremål för användningsändamålet. Använd till exempel inte en sirlig och dekorativ promenadkäpp som slagträ.  Fundera över hur du kan minimera riskerna för att rekvisitan går sönder så att rekvisita som är viktig för din föreställning inte går sönder mitt under föreställningen.

Undvik engångskärl

Undvik engångskärl och andra engångsprodukter alltid när det är möjligt. Om engångskärl behövs i föreställningen ska du skaffa kärl av kartong och se till att de förs till kartonginsamlingen för återvinning.

Skaffa blommor och växter med eftertanke

Skaffa överblivna eller rättvisemärkta blommor om du behöver snittblommor. Grönväxter kan lånas i rekvisitalagret. Om du skaffar grönväxter till en föreställning ska du lämna dem till rekvisitalagret efteråt.

Fundera över om du ska använda riktig mat, särskilt om maten inte äts

Köp bara så mycket som behövs för föreställningen och undvik matsvinn. 

Kostymer

Dra nytta av kostympersonalens kompetens

Diskutera olika klädselalternativ med kostymmästarna och hur kostymerna kunde förverkligas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Låna kläder vid behov

Oändliga experiment med en stor mängd kläder är oekologiskt, eftersom detta innebär klädvård i stor omfattning. Ibland är det visserligen nödvändigt att prova och testa olika alternativ, men om det inte är viktigt med tanke på inlärningen, sparar du naturen genom att minska antalet lån och därigenom mängden tvätt.

Ta bra hand om scenkläderna

Förvara dräkter, peruker och skor på den plats som är avsedd för dem (t.ex. ett räck) och på lämpliga klädhängare. Teaterhögskolan har inga påklädare, så det är viktigt att du själv lär dig att ta hand om och förvara scenkläderna på rätt sätt. Då håller scenkläderna hela säsongen igenom och är i gott skick för följande användare.

Använd svettkläder

Det är bra att ha t.ex. en t-shirt eller sådana underkläder som drar åt sig den mesta svetten och fettet från huden och som lätt kan tvättas. På så sätt kan de egentliga scenklädernas skötselbehov minskas och de skyddas mot onödigt slitage.

Undvik starka parfymer

Deodoranter och parfymer med stark doft fastnar i tygets fibrer och ökar behovet av tvätt och starkare tvättmedel.

Ta hand om skorna

Använd strumpor och inläggssulor alltid när det är möjligt, eftersom de skyddar skorna. Ta bort sulorna ur skorna mellan repetitionerna/föreställningarna så att skorna får torka och vädras efter användningen. Använd också ett skohorn så att klacken hålls hel. Skohornet sparar skorna särskilt i snabba byten om du inte hinner öppna och knyta skosnörena.

Överväg noggrant användningen av nedsmutsande ämnen

Sådana är olika vätskor, lera, jord, sand, glitter, mat osv. Dessa ämnen ökar behovet av klädvård och slitaget på kläderna. Ämnena kan också vara skadliga för t.ex. tvättmaskiner och avlopp. Användning av eld och klädernas brandskydd måste också alltid diskuteras på förhand.

Förvara åtskilt kläder som används ofta och kläder som används sällan

Då är det lättare att undvika onödig tvätt. Kostymlagret ger märken som skiljer åt kläderna på räckena för att göra sorteringen lättare.

Kom ihåg nödvändig klädvård under repetitionsperioden

Kläder som används ofta ska tvättas tillräckligt ofta så att svett, hudfett och smuts inte fastnar i kläderna. På detta sätt förlängs också klädernas livslängd. Kostymlagret ansvarar för klädvården. Din uppgift är att meddela behovet av klädvård. (Under säsongen har produktionens klädvård schemalagts på förhand.)

Lämna in trasiga föremål för reparation

Om dina scenkläder eller skor går sönder ska du föra dem för reparation så fort som möjligt. På så sätt kan större skador undvikas och det är lättare att reparera dem. Det gynnar alla att kläder och skor används så länge som möjligt.

Beakta den ekologiska aspekten i kostymdesignen

Kostymdesignern får gärna använda och ändra om de dräkter och tyger som finns vid Teaterhögskolan. Det är också bra att söka material på loppmarknader. Om du skaffar nya material eller kläder ska du fästa uppmärksamhet vid kvalitet, hållbarhet, ändamålsenlighet och certifikat. Beakta också möjligheterna till klädvård när du planerar kostymeringen. 

Ljus, ljud och AV

Minska energiförbrukningen 

 1. Slå på strömmen till ljus-, ljud- och AV-anordningar först när du vill använda dem. Led-lamporna tänds när de får ström även om de ännu inte används – lampans fläkt startar, skärmarna slås på och dessa funktioner förbrukar energi. 
 2. Välj led-lampor av hög kvalitet. I alla lokaler används i huvudsak led-produkter. Halogenlamporna har precis som glödlamporna dålig förmåga att omvandla energi till ljus. I halogenerna omvandlas cirka 95 procent av energin till värme och endast 5 procent kan användas som ljus. 
 3. Släck scenbelysningen när du lämnar lokalen och slå av strömmen helt när dagen är slut. 

Ta hand om den utrustning du använder

 1. Flytta materielen försiktigt med transportlådor (case) och vagnar som är avsedda för flyttning och transport av materiel. 
 2. Reservera tillräckligt med tid för att flytta materiel, bygga och riva. Brådska orsakar ofta stötar, repor och till och med skador på föremålen. 
 3. Sladdar o.d. fästs i takstolarna, fackverket osv. med Spannfix. Använd inte tejp. 
 4. Varje föremål har sin egen plats. Placera utrustningen snyggt på rätt plats efter användningen. Lämna inte kvar anordningar i hörnet av lokalen eller på transportlådan så att de samlar damm, utan placera anordningen i lådan eller till exempel en lampa på sin egen plats i ställningen. 
 5. Täck alltid ljus- och ljudmixern med ett överdrag vid dagens slut. Ät eller drick inte vid anordningarna. 
 6. Rulla ihop sladdarna rätt så att det inte blir snodd eller skador på sladden. Använd inte eltejp utan kardborrbandet (velcro) som sitter fast i sladden. TTP:s stödperson ger dig råd vid behov. 
 7. Var inte rädd för att fråga råd av TTP:s personal om du inte kan använda utrustningen. Ljud-, ljus- och AV-utrustningen går sönder om den används fel. Anordningarnas manualer hittar du enkelt i Trail och ljus- och ljudavdelningens stödpersoner hjälper dig att använda utrustningen rätt.  
 8. Meddela din stödperson om du märker att den anordning du använder är trasig och markera den trasiga anordningen tydligt (datum, ditt namn, din bedömning av felet och hur felet yppade sig). Stödpersonen för anordningen till servicestället för reparation eller skickar iväg den för service. 

Återvinn och gör förnuftiga anskaffningar

 1. Undvik engångsprodukter och be din stödperson om råd beträffande anskaffningar. På så sätt undviker du eventuellt onödiga eller felaktiga anskaffningar. 
 2. För förbrukade energisparlampor, led-lampor och lysrör till insamlingsstället för el- och elektronikskrot. Din stödperson eller infopersonalen hjälper dig att hitta rätt insamlingskärl. Du kan också ge lamporna till din stödperson för återvinning. Halogen- och glödlampor kan läggas i blandavfallet.  Det är viktigt att återvinna lampor som inte längre används, eftersom värdefullt material kan tas tillvara för återanvändning (88 procent av led-lamporna är glas, 5 procent är metaller och 7 procent är annat material). Utöver lampor ska även andra belysningsprodukter, till exempel dekorationsljus och julbelysningsserier, klarljuslampor och lampor med fast ljuskälla, föras till ett kärl för återvinning av el- och elektronikapparater. 
 3. Använd alltid laddningsbara batterier om det är möjligt. Andra tomma batterier och batterier till små apparater kan föras till informationen. På grund av brandrisken ska du tejpa batteriernas poler innan de läggs i uppsamlingskärlet. Över hälften av råvarorna i batterier kan återanvändas. 
 4. Testa färgnyanserna med gamla färgfilmer som är i gott skick innan du klipper av den nya filmrullen. Gamla färgfilmer finns i de utdragbara lådorna där man klipper. Markera och sortera de filmer som är i gott skick i lådorna efter användningen. 

Mer information

Du får mer information via följande länkar: