Vem kan delta i Teaterhögskolans produktioner

Information om deltagande i produktioner och lön när du sätter ihop en arbetsgrupp. I Teaterhögskolans produktioner kan i vissa fall även studerande vid andra akademier samt personer utanför Konstuniversitetet delta.

I produktionerna vid Konstuniversitetets Teaterhögskola deltar huvudsakligen universitetets egna studerande och fast anställda. För de studerande ingår deltagandet i produktionerna i studierna och för det betalas ingen lön. Det är också möjligt för andra än Teaterhögskolans egna studerande och fast anställda att delta i produktionerna. 

Studerande vid Konstuniversitetets övriga akademier

Studerande vid Bildkonstakademin och Sibelius-Akademin:

 • Deltagande genom studiepoäng som en del av de egna studierna. Studeranden ska komma överens om deltagandet med sin egen professor eller studieplanerare. Ingen lön utbetalas för deltagandet.  
 • Studiepoängen fastställs vid den egna akademin utifrån arbetsbeskrivning, uppgiftens längd och omfattning. Studiepoängen ges efter produktionen vid den egna akademin.   
 • Studeranden kommer överens om handledande undervisning i anslutning till uppgiften vid sin egen akademi. Studerandens egen akademi ansvarar för kostnaderna för den handledande undervisningen. 

Studerande vid en annan läroanstalt

Övriga läroanstalter och högskolor

 • Deltagande genom studiepoäng som en del av de egna studierna. Deltagandet avtalas med den studerande som deltar och hens ansvariga lärare eller studieplanerare. Ingen lön utbetalas för deltagandet. 
 • Studiepoängen fastställs vid den egna läroanstalten utifrån arbetsbeskrivning, uppgiftens längd och omfattning. Studiepoängen ges efter produktionen vid den egna läroanstalten.   
 • Den studerande kommer överens om handledande undervisning i anslutning till uppgiften vid sin egen akademi. Studerandens egen läroanstalt ansvarar för kostnaderna för den handledande undervisningen.  

Studerande vid öppna universitetet 

 • Det är möjligt att delta i produktionerna med studiepoäng via öppna universitetets kurs. Ingen lön utbetalas för deltagandet. 
 • Studeranden kan delta i produktionen antingen via ansökan till öppna universitetet eller genom att delta i en separat planerad och skräddarsydd studieperiod (produktion) som godkänts av ansvarsutbildningsprogrammen för produktionen. Studieperioden ska vara godkänd före produktionens planerings- och/eller repetitionsperiod inleds.  
 • Som studerande ansvarar du för kursavgiften vid öppna universitetet om du inte har studierätt för kontinuerligt lärande. Kursavgifter kan inte betalas från produktionsbudgeten eller med andra medel från Konstuniversitetet.  
 • Handledande undervisning: de ansvariga utbildningsprogrammen avtalar att betalningen av kostnaderna för den handledande undervisningen om produktionen inte ingår i det allmänna kursutbudet vid öppna universitetet.  

Talkoarbetare

 • Som talkoarbetare kan till exempel amatörer och icke-professionella delta i produktioner.   
 • Studiepoäng eller annan ersättning beviljas inte för deltagandet i produktionen. 
 • Talkoarbete kan inte utföras i arbetsuppgifter inom den egna branschen. Till exempel kan en ljusdesigner som avlagt examen inte vara talkoarbetare i rollen som ljusdesigner i en produktion. 
 • En person som arbetar med ett konstnärsstipendium kan utföra talkoarbete i produktionen om personen själv anser att arbetet omfattas av stipendiets användningsändamål.  
 • En professionell person som är arbetslös arbetssökande kan inte utföra talkoarbete i uppgifter inom sin egen bransch. 
 • Talkoarbetarna är försäkrade (olycksfallsförsäkring) via universitetet.

Professionell 

Professionella är personer som avlagt examen i arbetsuppgifter inom sitt eget yrkesområde.  

Professionella kan delta i produktioner som avlönade arbetstagare. Om professionella personers lön avtalas alltid med professorn och planeraren vid det egna utbildningsprogrammet i god tid innan produktionen inleds. 

I lönesättningen iakttas det allmänna kollektivavtalet för universitet i fråga om de uppgifter som även annars utförs vid universitetet. Sådana är till exempel ljus-, ljud- och dräktdesigner. För övriga iakttas kollektivavtalet för respektive uppgift i tillämpliga delar.   

I arvodena följs Konstuniversitetets riktlinjer för arvoden.  

Anställningen är månadsavlönad, ersättningen betalas som arvode eller så görs den genom uppdragsavtal. Den som genomför arbetet kan också fakturera för det konstnärliga arbete hen gjort (inte undervisning).  

Producenten, utbildningsprogrammets planerare eller koordinatorn ansvarar för att upprätta arbetsavtal och arvodesavtal. 

Person som deltar i stödd sysselsättningsservice vid Arbets- och näringsbyrån

 • Arbetsprövning avtalas mellan personen själv, Teaterhögskolan och arbets- och näringsbyrån. Teaterhögskolan ansvarar för tillsynen och handledningen.   
 • Arbetsprövningen kan utföras under en viss period till exempel i tekniska uppgifter.   
 • Den som deltar i arbetsprövning står inte i anställningsförhållande till Konstuniversitetet och får ingen lön. 
 • Arbets- och näringsministeriet skaffar den som deltar i arbetsprövning en försäkring för yrkessjukdomar och olycksfall samt för skador som orsakats den som ordnar arbetsprövningen.