Säkerhet i föreställningsverksamheten och bedömning av risker

Instruktioner för att genomföra en säker föreställning vid Teaterhögskolan, både under övningarna och i publikens närvaro, samt minneslista för den säkerhetsansvarige.

Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig och självklar del av allas yrkeskunskap i föreställningsproduktionen. Vid Konstuniversitetet är alla studerande, lärare och medlemmar i personalen skyldiga att handla i enlighet med lagen och förordningarna samt lokalt avtalad praxis. Alla har också rätt och skyldighet att anmäla risker och brister som de upptäcker.

Genom att verka i en arbetsgrupp får de studerande handledning i säkerhetsarbetet och målet är att de genom inlärningen ska uppnå en stärkt självständighet och initiativförmåga att handla tryggt.

Anvisningarna på denna sida tillämpas på alla produktioner och evenemang, oberoende av var föreställningarna genomförs. Ansvaret för säkerheten kan från fall till fall helt eller delvis överföras på en utomstående arrangör av tillställningen.

Också gästande lärare och studerande ska introduceras till Teaterhögskolans säkerhetspraxis.

Arrangörens ansvar vid en offentlig tillställning

Arrangören av en offentlig tillställning ansvarar med stöd av 17 § i lagen om sammankomster för tillställningens säkerhet. Säkerhetsledningen bygger på identifiering av risker och bedömning av riskernas sannolikhet och förverkligande. Efter att riskerna har identifierats väljer arrangören de rätta förfaringssätten. Därefter omsätts besluten i praktiken. (1 Jyri Paasonen (red.): Yleisötilaisuuksien turvallisuus. Tietosanoma Oy 2013)

En bra arbetsplan och en realistisk syn på målen i förhållande till resurserna skapar ofta en arbetsmiljö där onödiga risker kan undvikas i tid. Strikta tidtabeller i sig är en riskfaktor, men brådska kan bero på oväntade händelser. Det är inte alltid lätt att göra en bedömning av riskerna, så det är motiverat att lyfta fram säkerhetsfrågor på produktionsmöten och i handledningssituationer. Ofta är en risk i sig mycket liten, men en kombination av flera små risker kan vara allvarlig och måste få en lösning.

Tryggande av säkerheten vid Teaterhögskolans produktioner

Säkerhetspraxis i anslutning till produktionens föreställningslokal avtalas med arbetsgruppen antingen vid det första produktionsmötet innan man går in i lokalen eller vid ett kort möte (säkerhetssamtal) i föreställningslokalen under den första repetitionsdagen. Hela arbetsgruppen deltar i handledningen. Som handledare fungerar de anställda vid tjänsterna för den konstnärliga verksamheten (TTP). 

Ämnen som ska behandlas är bland annat:

 • brand- och utrymningssäkerhet, utrymningsvägar
 • publikens rörlighet i lokalen
 • arbete på hög höjd
 • användning av organiskt material
 • övriga förutsebara risker: buller, belysningsrisker m.m.
 • beredskap inför överraskande situationer under föreställningar
 • val av en säkerhetsansvarig

Vid publikföreställningar säkerställs alltid säkerheten även av Teaterhögskolans föreställningsjour som arbetsgruppens stöd.

Uppgifter för den säkerhetsansvariga vid föreställningen

Den säkerhetsansvariga som valts ut i produktionens arbetsgrupp får handledning i sina uppgifter av scenmästaren.

Arbetsgruppens säkerhetsansvarige är helst samma person under hela övnings- och föreställningsperioden. Personen är närvarande vid repetitionerna och alla föreställningar. Hen har en uppgift i gruppen där hen på ett naturligt sätt kan granska alla skeden i produktionen och föreställningen ur ett säkerhetsperspektiv. En som uppträder är i allmänhet för fokuserad på sin egen prestation för att kunna sköta denna uppgift.

Under övningsperioden sköter den säkerhetsansvariga bedömningen av riskerna tillsammans med den övriga arbetsgruppen. Under föreställningarna är hen beredd att agera i överraskande risksituationer.

Den säkerhetsansvariga följer upp säkerhetssituationen under övningsperioden och använder blanketten Riskbedömning som grund för bedömningen. Den säkerhetsansvariga returnerar blanketten till scenmästaren senast en vecka före den första genomgången i publikens närvaro, varvid scenmästaren beslutar huruvida en säkerhetsrundtur behövs.

 • Om risken är liten räcker det med att blanketten returneras till scenmästaren inom utsatt tid.
 • Om risken är stor görs en separat säkerhetsrundtur i föreställningslokalen före premiären.

Säkerhetsrundturer

I säkerhetsrundturen deltar alla planerare och artister i arbetsgruppen samt de anställda vid TTP från de delområden som anknyter till de risker som ska bedömas. Säkerhetsrundturen leds av scenchefen eller dennes ställföreträdare. Producenten gör en promemoria över rundturen. Som promemoria kan man använda riskbedömningsblanketten.

Under föreställningsperioden gör den säkerhetsansvariga de överenskomna justeringarna innan föreställningen inleds och förbereder sig på att agera vid överraskande situationer under föreställningen.

Minneslista för föreställningens säkerhetsansvariga 

Föreställningens säkerhetsansvariga ska sköta följande ärenden som scenmästaren går igenom med hen.

Innan publiken släpps in

 • kontrollera lokalen tillsammans med föreställningsjouren: allmän renlighet, inga onödiga saker, inga utomstående personer. 
 • kontrollera att utrymningsvägarna är tillgängliga och att utrymningsljusen är synliga.  
 • kontrollera primärsläckningsutrustningens placering och skick.  
 • kontrollera vid behov med vaktmästaren att rökdetektorn är frånkopplad.  

Kontrollera med föreställningsjouren att man kommit överens om insläpp av publiken och biljettkontroll: via vilken dörr, vilken tid, vem släpper in.

Under föreställningen  

 • Om en sjukdomsattack inträffar, se till att personen tryggt kommer bort från föreställningslokalen. Kontakta vaktmästaren eller föreställningsjouren. Se till att första hjälpen påbörjas. Avbryt vid behov föreställningen. 
 • I andra nödsituationer (brand, allvarlig skada e.d.) avbryt föreställningen och kalla på hjälp.  
 • Vid brand
  • Rädda genom att hänvisa publiken och medlemmarna i arbetsgruppen till Teaterhögskolans samlingsplats (Torget).  
 • Larma, ring 112.
 • Släck genom att ta närmaste släckare i bruk. Skicka någon att hämta en annan brandsläckare. 
 • Begränsa branden genom att stänga dörrar, fönster och luftkonditionering. Röj undan löst material från elden.  GUIDA brandkåren till platsen genom att gå och möta dem eller skicka någon annan att möta dem. 

Bedömning av risker i produktionerna 

Den säkerhetsansvariga sörjer under ledning av scenmästaren för bedömningen av riskerna och registreringen av dem. Alla som deltar i produktionen har dock rätt och skyldighet att anmäla de risker och brister som de upptäcker.

Den säkerhetsansvariges hjälpmedel vid bedömningen av riskerna är riskbedömningsblanketten, säkerhetsrundvandringar samt Arbetarskyddscentralens risktabell i tre steg som beskrivs nedan.  

Bedömningen av riskerna inleds i början av varje produktion. Eftersom även små förändringar i den ursprungliga planen kan medföra stora förändringar med tanke på säkerheten, ska bedömningen av riskerna fortsätta under hela planeringen och repetitionerna ända fram till publikföreställningen. Om man planerar ändringar i produktionen ska även riskerna bedömas på nytt.

Om du funderar på någon scenlösning ur säkerhetssynpunkt, kontakta scenmästaren med låg tröskel.

Du kan få riskbedömningsblanketten från scenmästaren.

Beaktande av publiken under föreställningarna

Publiken måste kunna lita på att arbetsgruppen kan hantera alla möjliga situationer som uppstår under föreställningen. När man gör förberedelser för publikens säkerhet måste man komma ihåg publikens perspektiv: De känner inte till lokalen och kan inte avlägsna sig i mörkret eller i andra undantagssituationer utan handledning.  Man bör också beakta att det i publiken kan finnas personer med rörelse-, syn- eller hörselnedsättning eller andra personer som har utmaningar eller särskilda behov.

Ovanför utgångarna till varje föreställningslokal finns utrymningsljus som inte ens tillfälligt får täckas över. Framför utgångarna får under inga omständigheter lämnas kulisser, möbler eller andra föremål som hindrar passage. Utrymningsvägar är alltid utrymningsvägar – inte bara under föreställningarna.

Barn som deltar i föreställningarna

Barns närvaro som artister eller i publiken kräver alltid särskild uppmärksamhet. Barns närvaro i lokalen ska beaktas enligt särskilda kriterier, bland annat barns sätt att reagera, överraskande intresseobjekt, tillräckligt förebyggande av fall osv. Säkerheten ska bedömas i takt med att processen framskrider, till exempel efter den första provpubliken.

Rapportering

Alla anmärkningar och händelser i anslutning till säkerheten under repetitionerna ska meddelas till produktionens säkerhetsansvariga och de anställda vid TTP som ansvarar för produktionen. Detta gäller även små repetitioner och alla olycksfall och nära-ögat-situationer.

Brandsäkerhet – användning av eld och rökmaskiner samt agerande vid brandlarm

Användning av eld

Föreställningslokalerna är riskobjekt med tanke på brandsäkerheten och det behövs alltid tillstånd för att använda eld. Användning av eld är till exempel att bränna ljus, röka tobak eller bränna rökelse samt att använda tändare ens så att det bara kommer gnistor.

Alla test i anslutning till eld ska på förhand avtalas med scenmästarna eller scenchefen senast vid produktionsmötena.

Minneslista för användning av eld

 1. Användning av eld är möjligt endast i Studio 1–4 och i Teatersalen.
 2. Användning av eld är möjligt endast i produktioner (inte i kurs-/demoverksamhet). 
 3. Kontakta scenmästaren för din produktion och berätta om planerna att använda eld. Använd inte eld förrän du har kommit överens om saken och fått tillstånd. 
 4. Diskutera saken med din kostymstödperson så att kostymens brandsäkerhet också kan beaktas.
 5. Under ledning av scenmästaren och scenchefen kontrolleras i föreställningslokalen:
  1. All onödig brandbelastning har avlägsnats och lokalen är snygg
  2. Eldens källa och användningssätt är sådana att de inte medför en extra risk
  3. Tyger och andra brandfarliga material är i mån av möjlighet brandimpregnerade
  4. Pulversläckaren och brandfilten finns på de ställen som är markerade för dem
  5. Utrymningsvägarna är tillgängliga.
 6. Om öppen eld används i föreställningen ska före den första publikföreställningen hållas en brandsyn, där man under ledning av scenchefen går igenom den scen som innefattar användning av eld. 
 7. Under repetitions- och föreställningsperioden fungerar en person i arbetsgruppen som ansvarig person för användningen av eld, och meddelar lokaltjänsterna om användningen av eld med en på förhand inlämnad frånkopplingsblankett för brandlarm samt ett muntligt meddelande till vaktmästarna varje gång man har för avsikt att använda eld i lokalen, samt när användningen av eld är över. Hen ska också alltid vara på plats när öppen eld används. Lokalen får inte lämnas obevakad under angivna tider för frånkoppling.
 8. För varje föreställning där eld används utses en brandvakt som har genomgått utbildningen Brandsäkerhet vid offentliga tillställningar (giltigt kort). Vid föreställningarna säkerställer hen tillsammans med vaktmästaren att larmet kopplas från. Ersättningen för brandvakt 45 euro/föreställning betalas ur produktionsbudgeten.
 9. Ovanför utgången till varje föreställningslokal finns utrymningsljus som inte ens tillfälligt får täckas över. Framför utgångarna får under inga omständigheter lämnas kulisser, möbler eller andra föremål som hindrar passage. Utrymningsvägar är alltid utrymningsvägar – inte bara under föreställningarna.
 10. Scenmästaren ger arbetsgruppen information om var utrymningsvägarna är placerade och hur primärsläckningsutrustningen används samt hur man agerar vid eldsvåda.

Användning av rökmaskiner

I föreställningslokalerna och i övriga lokaler i Teaterhögskolans Kokos finns detektorer som reagerar på rök eller värme, och som vid utlösning alstrar ett brandlarm. Rökmaskinen får endast användas under handledning av personalen vid TTP.

När du använder rökmaskin

 1. Kom överens om en person i din arbetsgrupp som ansvarar för användningen av rökmaskinen. 
 2. Kom överens om användningen av rökmaskinen med TTP:s ljusstödperson.
 3. Fyll i blanketten för frånkoppling av brandvarnaren och skicka den till lokaltjänsterna 
 4. Säkerställ med den jourhavande vaktmästaren (info) varje frånkoppling innan du använder rökmaskinen samt motsvarande återkoppling. Ansvarspersonen ska se till att någon alltid är närvarande i lokalen när vaktmästaren har kopplat bort brandlarmet. 
 5. Om lokalen blir tom eller tidtabellen ändras ska den ansvariga personen meddela vaktmästaren om detta.
 6. Efter användning av rökmaskin ska lokalen ventileras innan branddetektorerna kopplas på igen.

Be om blankett för frånkoppling av brandvarnaren från infodisken.

Vid brandlarm

När brandlarmet ljuder i Teaterhögskolans huvudbyggnad (Kokos) ska man omedelbart lämna alla lokaler och ta sig till samlingsplatsen, som ligger i hörnet av Aspnäsgatan och Sörnäs strandväg, vid flaggstängerna och cykelställen på leden för lätt trafik. Där får man ytterligare anvisningar om hur man ska gå till väga och när man kan återvända till lokalerna. Att studerandena och den eventuellt närvarande publiken avlägsnar sig övervakas av scenmästarna, jourhavande vid föreställningen och annan personal som utbildats för säkerhetsuppgifter och vars instruktioner alla ska följa.