Studierätt

Examina vid Konstuniversitetet, studietid och ansökan om förlängd tid. Byte, förlorande eller avstådende av studierätten. Studierätt för kontinuerligt lärande efter utexaminering.

Vid Konstuniversitetet kan examensrätt, det vill säga att avlägga kandidat- och/eller magisterexamen, fås endast via akademiernas urval. Studierätt beviljas för en viss examen eller examina inom utbildnings- eller magisterprogrammet eller i ett huvudämne.

Examenssystemet har två nivåer. De studerande avlägger först lägre högskoleexamen, det vill säga kandidatexamen, och fortsätter med/ansöker därefter om högre högskoleexamen, det vill säga magisterexamen. Nya studerande väljs till båda examina. Ifall den studerande har beviljats studierätt för såväl kandidatexamen som magisterexamen ska kandidatexamen avläggas innan studierna för magisterexamen inleds.

En studerande kan samtidigt ha endast en studierätt som leder till examen vid Konstuniversitetet. Då en studerande tar emot en ny studierätt som leder till examen vid Konstuniversitetet förlorar han eller hon sin tidigare studierätt. Rektorn kan av särskilda skäl bevilja undantag från regeln om en studierätt. 

Examina vid Konstuniversitetet

Grundexamina vid Konstuniversitetet är kandidatexamen och magisterexamen. Forskarexamina vid Konstuniversitetet är licentiatexamen och doktorsexamen.

Byte av studierätt

Konstuniversitetets examensstuderande kan ha samtidigt endast en studierätt som leder till examen. Den studerande som byter sin studierätt och tar emot en ny studierätt förlorar sin gamla studierätt vid Konstuniversitetet.

Rektorn kan av berättigade skäl bevilja dispens från regeln om en studierätt.

Det går att byta studierätt antingen inom akademin eller mellan akademierna. Vid Bildkonstakademin är internt byte av studieområdet en enklare process med sina egna regler.

Om den studerande redan är på magisternivå i sitt nuvarande utbildningsprogram är det inte möjligt att ansöka om byte till utbildningsprogram på kandidatnivå. Bytet av utbildningsprogram måste alltså äga rum före kandidatexamen eller på magisternivå genom byte till magisterstudier vid ett annat utbildningsprogram.

Studierätten vid det nya utbildningsprogrammet träder i kraft vid början av den termin som följer på urvalsbeslutet.

Byte av utbildningsprogram

Om namnet på den studerandes målexamen förblir detsamma är det fråga om byte av utbildningsprogram.

Intern överflyttning inom universitetet

Om namnet på den studerandes målexamen inte förblir detsamma (byte av akademi samt akademins interna byten där målexamen byts ut till en examen inom ett annat studieområde), är det fråga om ansökan om intern överflyttning inom universitetet.

Mottagandet av den nya studierätten registreras i det riksomfattande systemet Studieinfo. När man tar emot en studieplats vid överflyttande av studierätt, förlorar man sin eventuella status som förstagångssökande som nämns i 36B § 1 mom. i universitetslagen. Den nya studierätten träder i kraft vid början av den termin som följer på urvalsbeslutet.

Byte från kandidatskedet till magisterskedet inom samma utbildningsprogram

Dessutom kan den studerande ansöka om att ändra studierätten för grundexamen inom samma utbildningsprogram (från kandidatskedet till magisterskedet i den 5-åriga eller 5,5-åriga utbildningen). Akademierna ger närmare anvisningar om sådant byte av studierätt.

Att förlora den gamla studierätten

Om en studerande byter studierätt under kandidat- och magisterutbildningen från kandidatskedet till ett treårigt kandidatprogram förlorar hen därmed också den studierätt som ingår i den gamla studierätten som leder till magisterexamen.

Om den studerande på kandidatnivå har avlagt högskoleexamen någon annanstans än på Konstuniversitetet eller har tillräckliga studier som ger behörighet för magisterstudier på respektive akademi i enlighet med urvalskriterierna, kan den studerande ansöka direkt om byte till utbildningsprogram på magisternivå. I så fall förlorar den studerande sin tidigare rätt att avlägga examen på kandidatnivå.

Urvalskriterier

Akademierna fastställer allmänna kriterier för ansökningsbehörighet i sina antagningsgrunder för grundutbildning. Samma kriterier för ansökningsbehörighet tillämpas även för dem som byter sin studierätt, men de sökande bedöms i sina egna urvalsgrupper. Ledaren för urvalet kan fatta beslut om att grupperna inte behöver delta i vissa delar av urvalsprovet. Akademin fattar beslut om nya studierätter. 

Om kandidatexamen för en studerande som ansöker om byte av studierätt vid Konstuniversitetet inte har avlagts och bytet av studierätten godkänns villkorligt, är tidsfristen för att avlägga examen i fråga till skillnad från urvalsgrunderna för grundutbildningen först den sista dagen innan den nya studierätten börjar.

Studerande som byter sin studierätt räknas inte in i antagningsplatser som styrelsen har fastställt.

Ansökan om byte av studierätt omfattas av det normala förfarandet när det gäller ändringssökande och antagningen.

Ansökningsskedet

Man ansöker om byte av studierätt med Konstuniversitetets eget elektroniska ansökningsblankett inom ansökningstiden för grundexamensutbildningen.

Den sökande ska lämna in de eventuella förhandsuppgifter och betyg som krävs för studerandeurvalet. Om akademin så kräver, ska den sökande även lämna in ett motiveringsbrev, en preliminär ISP (individuell studieplan) för examen i det nya utbildningsprogrammet samt ett utlåtande för ansökan av det nuvarande utbildningsprogrammets ledare. Bilagorna måste lämnas in inom den utsatta tiden.

Frånvaro under det första studieåret

En studerande som bytt sin studierätt kan frånvaroanmäla sig under sitt första studieår endast om akademin gett sitt tillstånd till att studenten senarelägger inledandet av studierna. Frånvarotillstånd ska sökas skriftligt inom den tid som akademin årligen meddelar.

Studietid

När den studerande byter sin studierätt, börjar tiden för avläggande av examen inte löpa från början, utan den tid som den studerande redan har utnyttjat för studier påverkar studietidens längd. Vid beviljande av eventuella betalningslättnader från läsårsavgiften betraktas datumet enligt den ursprungliga studierätten som den målsatta studietiden.

Om den studerande byter sitt utbildningsprogram tillgodoräknas så mycket som möjligt av de tidigare studier som den studerande har avlagt som är lämpliga för den nya examen.

Om den studerande övergår från kandidatskedet till magisterskedet utifrån en högskoleexamen som har avlagts någon annanstans, kan studietiden för magisterexamen inte vara längre än för de studerande som har antagits för enbart högre högskoleexamen.

Regeln om en studierätt vid Konstuniversitetet och ansökan om dispens

Enligt Konstuniversitetets utbildningsstadga kan Konstuniversitetets examensstuderande samtidigt endast ha en studierätt som leder till examen. Den studerande som byter sin studierätt och tar emot en ny studierätt förlorar sin gamla studierätt vid Konstuniversitetet. Rektorn kan av berättigade skäl bevilja dispens från regeln om en studierätt.

En studerande kan ansöka om en eventuell andra samtidig studierätt som leder till examen med ansökningsblanketten i Studieinfo (grundexamensutbildning). Den sökande ska lämna in en ansökan om dispens med tillhörande bilagor inom utsatt tid. Om rektorn beviljar den studerande dispens att ansöka om en andra samtidig rätt att avlägga examen, behandlas ansökan normalt enligt samma process som med andra sökande som ansöker om en ny studieplats.

Ansökan om dispens rekommenderas i regel endast i de fall där den studerandes nuvarande examen blir färdig senast under följande termin och hen därefter inte längre har studierätt i utbildningsprogrammet i fråga. Då kan den studerande genast inleda heltidsstudier i det nya utbildningsprogrammet när en eventuell andra studierätt träder i kraft.

Dispens söks skriftligen i en fritt utformad ansökan. Ansökan ska innehålla en motivering för avläggandet av en andra samtidig examen, en ISP för slutförande av den tidigare examen samt en preliminär tidtabell för avläggande av den nya examen. Ansökan ska lämnas till ansökningstjänster i samband med att den studerande ansöker om ny rätt att avlägga examen via tjänsten Studieinfo.

När beslutet om dispens bereds begärs ett utlåtande från den sökandes nuvarande utbildningsprogram om när den studerande kan utexamineras från utbildningsprogrammet i fråga.

Får den studerande inte dispens av rektor att avlägga två samtidiga examina betraktas det att den sökande önskar byta sin studierätt och förlora sin tidigare examensrätt, om den studerande antas till ett nytt utbildningsprogram. Detta betyder också att ansökan flyttas över från Studieinfo till listan över ansökningar om intern överflyttning.

Förlorad studierätt

Om den studerande inte anmäler sig till universitetet inom angiven tid mister han eller hon sin studierätt. Om han eller hon senare vill fortsätta sina studier ska en skriftlig ansökan om förnyad studierätt lämnas in till akademin. Vid återinskrivningen av en studerande uppbärs en avgift på 35 euro. Läs mera om återinskrivning.

För den som har avlagt examen upphör studierätten i slutet av den sista terminen.

Den studerande mister sin studierätt i enlighet med 41 § i universitetslagen ifall han inte ansöker om eller blir beviljad förlängd tid inom utsatt tid (universitetslagen 43 §). Beslut om begränsad studietid fattas av dekanen vid akademin (Konstuniversitetets instruktion 19 §).

Begränsning av studietiden

Studietiden är begränsad för studerande som har beviljats examensrätt 1.8.2005 eller senare. Studietiden begränsas enligt 40–43 § i universitetslagen 558/2009. Lagen berör alla finländska universitet. En studerande som inte har slutfört sina studier inom den lagstadgade tiden eller inom den förlängda tiden förlorar sin studierätt. Också studerande som inte har beviljats förlängd tid för att slutföra sina studier förlorar sin studierätt.

Du ska avlägga din examen inom den målsatta studietiden som har slagits fast för examen. Studieplanen utarbetas i regel för den målinriktade målsatta studietiden för avläggande av examen, och utbildningsprogrammen säkerställer att undervisningen har planerats och genomförts så att den studerande kan avlägga sin examen inom den målsatta studietiden. Lättnader i läsårsavgifterna beviljas också i regel endast för den målsatta studietiden. Om den studerande inte lyckas avlägga sin examen inom den målsatta studietiden går det att ansöka on en lagstadgad tilläggstid.

Observera att informationen om din studierätt i Peppi visar examens lagstadgade genomgångstid, inte den målsatta tiden för examen.

Danskandidatexamen samt konstkandidatexamen: Målsatt studietid 3 år + 1 tilläggsår
Konst- och teaterkonstkandidatexamen + magisterexamen: Målsatt studietid 5 år + 2 tilläggsår
Bildkonst- och musikkandidatexamen + magisterexamen: Målsatt studietid 5,5 år + 2 tilläggsår
Bildkonst-, konst-, danskonst- och teaterkonstmagisterexamen: Målsatt studietid 2 år + 2 tilläggsår
Musikmagisterexamen: Målsatt studietid 2,5 år + 2 tilläggsår

Utöver de närvarostudieåren som nämns ovan, kan du vara frånvarande i sammanlagt 1 år (= 2 terminer som inte behöver följa på varandra) utan att din studietid förlöper. För studerande som avlägger kandidat- och magisterexamen gäller regeln den sammanlagda studietiden för de två examina. Efter detta förbrukar frånvaroanmälan studietid, om den inte är så att säga lagenlig.  De som inlett studierna före den 1 augusti 2015 har rätt att vara frånvarande i 2 år.

I den tid det tar att avlägga examen räknas inte in frånvaro som beror på fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor eller på ledighet i samband med barns födelse eller adoption. Om man har en sådan lagenlig orsak som börjar den 1 augusti 2016 eller senare, kan studietiden endast förlängas för den tid då den studerande anmäler sig som frånvarande.

Om du inte anmäler dig, observera att den tid under vilken du inte har anmält dig som närvarande eller icke-närvarande beaktas i längden på dina studier.

Ansökan om förlängd tid

Akademins studietjänst följer upp den lagenliga studietiden två gånger om året och skickar ett skriftligt meddelande till de studerande när studietiden närmar sig sitt slut (den 31 juli eller den 31 december). Meddelandet sänds i god tid för att de studerande ska hinna bli klara med sin examen alternativt ansöka om förlängd tid, vilket föranleder diskussion med en studiehandledare innan studietiden går ut.

Ansökning

Ansökan ska innehålla en målinriktad och genomförbar studieplan för slutförandet av studierna, förklaring till fördröjningen samt, om det behövs, en utredning och intyg över orsakerna (till exempel läkarintyg). Studieplanens genomförbarhet bedöms utifrån varje studerande och utbildningsprogram. Akademins studiekansli lämnar mer information om uppgörande av plan för utexaminering. Den studerande kan också diskutera sitt utbildningsprogram/huvudämne med en handledare innan ansökan lämnas in. Samtidigt kan den studerande kontrollera att uppgifterna om prestationer och tillgodoräknanden i studieregistret har uppdaterats och att ingen del av studierna (till exempel planen för lärdomsprovet) har föråldrats.  
 
Förlängd tid beviljas för minst en termin och högst två läsår. Förlängd tid beviljas om professorn och dekanen utifrån studieplanen anser att den studerande har förutsättningar att avlägga examen inom rimlig tid. Särskilda skäl som förordar beviljande av förlängd tid är till exempel sjukdom under studietiden eller annan svår livssituation som den studerande inte har kunnat påverka. Den studerande kan beviljas förlängd tid en andra gång om han eller hon kan påvisa att studierna har framskridit under den tid som tidigare beviljats. Om den studerande inte har slutfört sina studier under de båda förlängningarna av studietiden ska synnerligen goda skäl föreligga för att en förlängning ska beviljas en tredje gång (sjukdom, svår livssituation etc.).
 
Ansök om tilläggstid bara för den tidsperiod när du har möjlighet att studera aktivt. En beviljad tilläggstid kan inte senareläggas, och frånvaroanmälan under den beviljade tilläggstiden förlänger inte den extra tiden.

En studerande som inte har slutfört sina studier under den förlängda tiden eller blivit beviljad förlängd tid för att slutföra sina studier mister sin studierätt. Om han eller hon senare vill återuppta sina studier ska en skriftlig ansökan om förnyad studierätt lämnas in till akademin. Vid återinskrivningen av en studerande uppbärs en avgift på 35 euro.

Avstående från studierätt

En studerande har rätt att helt avstå från sin studieplats. Orsaken kan till exempel vara att den studerande vill byta utbildningsområde till något som passar bättre. En annan orsak kan vara att den studerande inte längre har som mål att avlägga examen på grund av förändrad livssituation. Anmälan om avsägelse av studieplats ska göras skriftligt och sändas till studiekansliet på akademin. Anmälan är bindande och kan inte återtas.  Studieplatsen kan återfås genom att den studerande ansöker via universitetets normala ansökningsförfarande (urvalsprov).

Studierätt för kontinuerligt lärande

Studierätten ger alumner vid vårt universitet möjlighet att avgiftsfritt komplettera sina studier vid öppna universitetet, i gemensamma studier eller under den egna akademins studieperioder.

Studierätten gäller dig om du har avlagt grund- eller påbyggnadsexamen vid Konstuniversitetet. Studierätten för kontinuerligt lärande är en separat studierätt, som kan beviljas för två år efter utexamineringen. Den ger inte rätt att avlägga examen, utan gör det möjligt att avlägga enskilda studieperioder. Studierätten ger inte heller rätt till studerandeförmåner.

Mer information

Studiechefer

 

Ifall du har frågor om byte av studierätt, kontakta vänligen ansökningstjänsterna vid din akademi:

Bildkonstakademins ansökningstjänster: kuva.ansokan@uniarts.fi

Sibelius-Akademins ansökningstjänster: siba.ansokan@uniarts.fi

Teaterhögskolans ansökningstjänster: teak.ansokan@uniarts.fi