Läsårsanmälan

Den sista möjliga dagen att anmäla sig för läsåret 2024–2025 är 12.8.2024. Du kan anmäla dig för vårterminen även 1.12.2024-7.1.2025. Nya studerande har egna deadlines.

Du måste anmäla dig till universitetet varje läsår om du är examensstuderande vid Konstuniversitetet eller avlägger separata pedagogiska studier för lärare.  

Endast som närvarande kan du avlägga studier. Du måste anmäla dig som närvarande eller frånvarande även för den termin då du utexamineras. Du kan endast utexamineras som frånvarande endast om du har avlagt alla studier som krävs för examen och lämnat in lärdomsprovet för granskning under föregående termin. 

Om du avlägger utbytesstudier eller arbetspraktik utomlands ska du anmäla dig som närvarande. 
 
Om du studerar på Öppna campus ska du anmäla dig direkt via din koordinator. 

För första årets studerande finns egna anmälningsanvisningar

Så här anmäler du dig

Anmälningstiden är 2.5-12.8.2024. Anmälan görs i OILI-tjänsten. För anmälan behöver du Konstuniversitetets användarnamn. Du kan anmäla dig för vårterminen 2025 1.12.2024-7.1.2025.

Om du är grundexamensstuderande måste du betala studentkårens medlemsavgift i samband med närvaroanmälan. Avgiften i fråga är frivillig för forskarstuderande. 

Det är lätt att betala via OILI-tjänsten. Du kan använda finska nätbankskoder eller kreditkort.

Du kan kontrollera medlemsavgiftens storlek på studentkårens webbplats

Om du inte kan anmäla dig i OILI, kan du leverera en anmälningsblankett samt betalningskvitton till din akademi som krypterad e-postmeddelande.

Hjälp med anmälan

Du kan fråga om läsårsanmälan genom att skicka e-post till studietjänster vid din akademi.

Undantagsfall eller förändringar i situationen

Om din studierätt upphör den 31 december kan du anmäla dig som närvarande endast för höstterminen. Om du beviljas tilläggstid för att slutföra studierna ska du anmäla dig för vårterminen efter att beslutet om tilläggstid fattats.

Du kan ändra din frånvaroanmälan till närvaro när som helst under läsåret. En ändring som gäller vårterminen görs behändigt i OILI-tjänsten 1.12.2024–7.1.2025. Var beredd att betala studentkårens medlemsavgift för vårens del. 

Under övriga tider, kontakta din akademis studietjänster. Observera att den undervisning som erbjuds en person som anmält sig som närvarande under terminens gång kan vara begränsad. 

Du kan ändra närvaroanmälan till frånvaro endast inom anmälningstiden. I fråga om vårterminen kan närvaro ändras till frånvaro senast den 7 januari (eller därpå följande vardag). Mer information får du från din akademis studietjänster.  

I andra undantagsfall kan du kontakta din akademis studietjänster. 

Årlig hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Betala SHVS-hälsovårdsavgiften direkt till FPA. Du får ingen faktura, utan betalningen ska göras på eget initiativ. Du kan kontrollera tidsfristerna och detaljera för utbetalning på FPA:s webbplats

Konsekvenser om du inte anmäler dig

Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom utsatt tid förlorar du din studierätt.

Endast närvarande studerande får använda universitetets lokaler till exempel för att öva. 

Genom att anmäla dig som frånvarande säkerställer du att du behåller Konstuniversitetets användarnamn och e-postadress. 

Om du inte anmäler dig, observera att den tid under vilken du inte har anmält dig som närvarande eller icke-närvarande beaktas i längden på dina studier.

Återställande av studierätten

Du kan ansöka om återställande av studierätten hos akademins studietjänster. Du måste också betala en återinskrivningsavgift (35 euro). Återinskrivningsavgiften gäller både grundexamens- och doktorsstuderande.  

Studerande som var närvarande eller frånvarande under föregående termin

Om du under föregående termin var närvarande eller frånvarande behövs ingen separat ansökan. Gör så här:

 1. Fyll i anmälningsblanketten
 2. Betala återinskrivningsavgiften
 3. Betala studentkårsavgiften (om du är kandidat- eller magisterstuderande)
 4. Leverera kvittona samt blanketten per kryptat e-post till din akademis studietjänster (se adressen på sidan) senast i slutet av den nuvarande terminen.

Observera att du bör ha en personlig ISP och studietid enligt universitetslagen kvar.   

Betalningsuppgifter för återinskrivningsavgift:

 • Mottagare: Konstuniversitetet 
 • Mottagarens bank: OP Företagsbanken Abp (PB 308, 00013 OP) 
 • Kontonummer (IBAN): FI40 5000 0120 2882 37 
 • SWIFT/BIC: OKOYFIHH 
 • Akademispecifika referensnummer: 700 00632 (KuvA), 700 00658 (SibA), 700 00645 (TeaK) 

Du kan hitta instruktioner för betalning av studentkårsavgiften på studentkårens webbplats

Studerande som inte var närvarande eller frånvarande under föregående termin

Om du inte var inskriven föregående termin måste du göra en ansökan om återställande av studierätten till akademins studietjänster. Länkar till återinskrivningsblanketter:

Studietid och frånvaro av lagstadgad orsak

Du ska avlägga din examen inom den målsatta studietiden som har slagits fast för examen. Studieplanen utarbetas i regel för den målinriktade målsatta studietiden för avläggande av examen, och utbildningsprogrammen säkerställer att undervisningen har planerats och genomförts så att den studerande kan avlägga sin examen inom den målsatta studietiden. Lättnader i läsårsavgifterna beviljas också i regel endast för den målsatta studietiden. Om den studerande inte lyckas avlägga sin examen inom den målsatta studietiden går det att ansöka on en lagstadgad tilläggstid. 

 • Danskandidatexamen samt konstkandidatexamen: Målsatt studietid 3 år + 1 tilläggsår 
 • Konst- och teaterkonstkandidatexamen + magisterexamen: Målsatt studietid 5 år + 2 tilläggsår 
 • Bildkonst- och musikkandidatexamen + magisterexamen: Målsatt studietid 5,5 år + 2 tilläggsår 
 • Bildkonst-, konst-, danskonst- och teaterkonstmagisterexamen: Målsatt studietid 2 år + 2 tilläggsår 
 • Musikmagisterexamen: Målsatt studietid 2,5 år + 2 tilläggsår 

Utöver de närvarostudieåren som nämns ovan, kan du vara frånvarande i sammanlagt 1 år (= 2 terminer som inte behöver följa på varandra) utan att din studietid går ut. För studerande som avlägger kandidat- och magisterexamen gäller regeln den sammanlagda studietiden för de två examina. Efter detta förbrukar frånvaroanmälan studietid, om den inte är så att säga lagenlig.  De som inlett studierna före den 1 augusti 2015 har rätt att vara frånvarande i 2 år. 

I den tid det tar att avlägga examen räknas inte in frånvaro som beror på fullgörande av frivillig militärtjänst eller värnplikt och inte heller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Om man har en lagenlig orsak (fullgörande av frivillig militärtjänst eller värnplikt och inte heller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet) som börjar den 1 augusti 2016 eller senare, kan studietiden endast förlängas om den studerande anmäler sig som frånvarande. 

Om du anmäler dig som frånvarande av lagstadgad orsak, leverera ett betyg som bevisar orsakens längd till akademins studietjänster.

Om du inte anmäler dig, observera att den tid under vilken du inte har anmält dig som närvarande eller icke-närvarande beaktas i längden på dina studier.

Mer information

Bildkonstakademin: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi

Sibelius-Akademin: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Teaterhögskolan: teak.opintoneuvonta@uniarts.fi