Separat studierätt för kontinuerligt lärande

Separat studierätt ger dig rätt att avgiftsfritt komplettera dina studier i två år efter att du utexaminerats från Konstuniversitetet.

Vad är studierätt för kontinuerligt lärande?

Studierätten ger alumner vid vårt universitet möjlighet att avgiftsfritt komplettera sina studier vid öppna universitetet, i gemensamma studier eller under den egna akademins studieperioder.

Studierätten gäller dig om du har avlagt grund- eller påbyggnadsexamen vid Konstuniversitetet. Studierätten för kontinuerligt lärande är en separat studierätt, som kan beviljas för två år efter utexamineringen. Den ger inte rätt att avlägga examen, utan gör det möjligt att avlägga enskilda studieperioder. Studierätten ger inte heller rätt till studerandeförmåner.

Giltighetstid för studierätten för kontinuerligt lärande 

Studierätten gäller den termin då den studerande utexamineras och de därpå följande två åren. Studierättens längd kan inte förlängas.

Så här aktiverar du studierätten för kontinuerligt lärande

Anmäl på blanketten för begäran om betyg att du vill ta i bruk studierätten.

Med stöd av studierätten för kontinuerligt lärande kan du slutföra en studieperiod som pågår vid tidpunkten för utexamineringen.

Studierätten kan inte överföras eller avbrytas efter att den beviljats. Om du skriftligen avstår från studierätten kan du inte ansöka om den på nytt.

Så här söker du till undervisningen med separat studierätt

Undervisning vid öppna universitetet

Du kan söka till undervisningen vid öppna universitetet under öppna universitetets anmälningstider.

De studerande vid öppna universitetet antas till kurser på basis av urvalskriterierna för varje studieperiod. Urvalskriterierna (tidigare studier, motivationsbrev, nivåprov, anmälningsordning) framgår av studieperiodernas beskrivningar.  

Undervisning vid akademierna och Konstuniversitetets gemensamma undervisning

En studerande som utexaminerats från Konstuniversitetet kan också söka till sådan undervisning vid den egna akademin eller Konstuniversitetets gemensamma undervisning som inte erbjuds via det öppna universitetet.

Alla akademier och Öppet kampus behandlar ansökningarna från fall till fall.

Bildkonstakademins anvisningar för ansökan

Mer information om ansökan fås per e-post från Bildkonstakademins studietjänster.

Teaterhögskolans anvisningar för ansökan

Du ansöker till studier genom att anmäla dig till kurser via Peppi. Du kan endast anmäla dig till Teaterhögskolans kurser som finns i utbudet för kontinuerligt lärande under den terminen.

Den enhet som anordnar kursen behandlar (godkänner eller avslår) anmälningen. Kom ihåg att följa med anmälningens status på Peppi.

Konstuniversitetets gemensamma undervisning

Bekanta dig också med undervisningsutbudet för Konstuniversitetets gemensamma undervisning.

Ansöka till undervisning vid Sibelius-Akademin

Du ansöker till studier genom att anmäla dig till kurser via Peppi. Den enhet som anordnar kursen behandlar (godkänner eller avslår) anmälningen. Kom ihåg att följa med anmälningens status på Peppi. Beslutet kan fattas innan du tagit examen, men rätten till ett studieavsnitt eller studiehelhet förutsätter att du har tagit magisterexamen.

Rättigheter och förmåner för kontinuerligt lärande

Kan man få ett intyg över studierna?

Den som studerar med studierätt för kontinuerligt lärande har rätt att få ett officiellt studieprestationsutdrag för de studier som hen avlagt.

I vilken ordning prioriteras studerandena på kurserna?

Prioriteringsordningen kan vara kursspecifik och den fastställs i samband med årsplaneringen av undervisningen och antecknas i uppgifterna om genomförandet av studieperioden.

Kan en studerande med studierätt för kontinuerligt lärande ahotera, dvs. tillgodoräkna studier?

Enskilda studieperioder kan inte tillgodoräknas, dvs. du kan inte registrera studier eller kompetens som avlagts någon annanstans som studerande med studierätt för kontinuerligt lärande vid Konstuniversitetet i ditt register.

I studieperioder som ingår i mer omfattande studiehelheter (till exempel pedagogiska studier för lärare 60 sp) betraktas ”ahotering” från fall till fall.

Kan en studerande med studierätt för kontinuerligt lärande åka på utbyte eller praktik?

Nej.

Kan man med studierätt för kontinuerligt lärande avlägga studier som erbjuds examensstuderande, men som ordnas av en annan högskola, dvs. så kallade korsstudier?

Nej.

Kan jag studera med rätt till kontinuerligt lärande och rätt till examensstudier samtidigt?

Ja det kan du. Om studierätten för kontinuerligt lärande har beviljats innan den nya rätten till examensstudier (till exempel vidarestudier) börjar, förblir studierätten för kontinuerligt lärande gällande fram till att rätten för kontinuerligt lärande upphör.

Måste man anmäla sig till universitetet varje läsår med studierätt för kontinuerligt lärande?

Den som studerar med studierätt för kontinuerligt lärande behöver inte anmäla sig till universitetet varje läsår, eftersom anmälan antecknas på en gång för hela studietiden.

Har den som studerar med studierätt för kontinuerligt lärande tillgång till uniarts-användarnamn och hurdana är användarrättigheterna i systemen?

Uniarts-användarnamnet för den som studerar med studierätt kontinuerligt lärande gäller tills studierätten för kontinuerligt lärande upphör. Med användarnamn och lösenord

 • kan man använda e-posten
 • får man åtkomst till Peppi för att se sina egna uppgifter

Observera att de användarrätiheter som du hade som examensstuderande är giltiga i ytterligare två månader efter utexamineringen.

Kan en studerande med studierätt för kontinuerligt lärande ha rätt att använda multifunktionsskrivare för att kopiera och skriva ut dokument på campus?

Nej, studerande med studierätt för kontinuerligt lärande har inte rätt att kopiera eller skriva ut dokument (eller har utskriftskvoter).

Till vilken e-postadress kommunicerar man om studierna till en studerande mer studierätt för kontinuerligt lärande?

Information i anslutning till studierna för studerande med studierätt för kontinuerligt lärande skickas endast till uniarts-adressen.

Hurdana rättigheter för tillträde och användning av lokaler har en studerande med studierätt för kontinuerligt lärande?

Bildkonstakademin

 • En studerande med studierätt för kontinuerligt lärande har inte rätt att boka lokaler.
 • En studerande med studierätt för kontinuerligt lärande har inte rätt att använda lokaler. Det är möjligt att få tillträdesrätter vid behov (t.ex. om man deltar i en längre kurs).

Sibelius-Akademin

 • En studerande med studierätt för kontinuerligt lärande har inte rätt att boka lokaler.
 • Det är möjligt att använda övningsrum till vilka tillträde sker genom köande.
 • Tillträdes- och användningsrättigheterna till lokalerna förblir i övrigt desamma tills den kontinuerliga studierätten för studerande löper ut som under grundexamensstudierna.
 • En studerande med studierätt för kontinuerligt lärande har rätt att använda den utrustning som är avsedd för självbetjäningsinspelningar i Sibelius-Akademins salar, om inspelningen hänför sig till en kurs som den studerande avlägger med sin studierätt för kontinuerligt lärande och den studerande har genomfört en introduktion i anslutning till självbetjäningsinspelningar.

Har jag rätt att låna musikinstrument från Sibelius-Akademin?

Nej, det har du inte.

Teaterhögskolan

 • En studerande med studierätt för kontinuerligt lärande har separat rätt att boka lokaler för alumner. Du ansöker om rätt att boka utrymmen med ansökan om examensbetyg.
  https://studerande.uniarts.fi/allman-info/ratt-att-boka-lokaler-for-teaterhogskolans-alumner/
 • Det är möjligt att få tillträdesrätter vid behov (t.ex. om man deltar i en längre kurs).
 • En studerande med studierätt för kontinuerligt lärande har inte rätt att använda ett skåp i omklädningsrummet.

Hurdana studerandeförmåner har studeranden som studerar med studierätt för kontinuerligt lärande?

En studierätt berättigar inte till medlemskap i studentkåren.

Studierätten berättigar inte till rabatter som examensstuderande får, vilka bland annat omfattar kollektivtrafiken och FPA:s måltidsstöd.

En studierätt berättigar inte till SHVS-tjänster.

Ska internationella studeranden med studierätt för kontinuerligt lärande betala läsårsavgifterna?

En studerande med studierätt för kontinuerligt lärande betalar inte läsårsavgifter och är inte berättigad till stipendier eller lättnader i anslutning till läsårsavgifterna.

Kan en internationell studerande med studierätt för kontinuerligt lärande få uppehållstillstånd för sina studier?

En studierätt berättigar inte till det uppehållstillstånd som beviljas examensstuderanden. Uppehållstillstånd för arbetssökande, vars giltighetstid är högst två år, kan sökas för tiden efter att examen avlagts.

Kan studier med studierätt för kontinuerligt lärande påverka eventuella förmåner från FPA eller AN-byrån?

Studier med studierätt för kontinuerligt lärande är inte examensinriktad utbildning. Om du får förmåner från FPA eller AN-byrån ska du på förhand kontrollera hur de påverkas av studierätten. 

Mer information

Bildkonstakademin: henrik.laaksonen@uniarts.fi

Sibelius-Akademin: tuuli.kettunen@uniarts.fi

Teaterhögskolan: hannele.ylonen@uniarts.fi

Öppna universitetet samt gemensam undervisning: avoin@uniarts.fi