Så här tillgodoräknar du studier eller tidigare förvärvad kompetens

Du kan ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier eller tidigare förvärvad kompetens som en del av din examina (AHOT). Utgångspunkten är att du inte behöver studera sådant som du redan kan vid Konstuniversitetet.

Ansök om tillgodoräknande i början av studierna

Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier eller tidigare kompetens görs med en separat AHOT-ansökan. Innan du fyller i ansökan kan du vid behov diskuteratillgodoräknandet till exempel i samband med ISP-handledningen. Det rekommenderas att man ansöker om tillgodoräknande genast i början av studierna. 

Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt. Bifoga till ansökan ett intyg, ett studieprestationsutdrag eller en annan utredning över tidigare genomförda studier eller tidigare förvärvad kompetens.

Vilka studier eller hurudan kompetens kan tillgodoräknas?

Du kan få tillgodoräknat

 • studier vid andra universitet eller högskolor 
 • kompetens som förvärvats någon annanstans än inom den formella utbildningen (till exempel arbetslivserfarenhet) 

Med tidigare genomförda studier eller förvärvad kompetens kan man ansöka om kompensation för obligatoriska studier som ingår i examensstrukturen. Då ska de tidigare studierna eller kompetensen till sitt innehåll motsvara de studier som ska ersättas och som ingår i examensstrukturen. Tidigare genomförda studier eller förvärvad kompetens kan också inkluderas i de valfria studierna i examensstrukturen. 

Att beakta vid tillgodoräknande

 • Minst hälften av studierna för din nuvarande examina ska avläggas vid Konstuniversitetet. 
 • Lärdomsprov som hör till examina eller delar av dem eller mognadsprov kan inte ersättas med studier som avlagts någon annanstans. 
 • Prestationen med vilken man ansöker om ersättande, får vara högst 10 år gammal (Akademin kan besluta om kortare preskriptionstider). 
 • Akademierna kan meddela närmare föreskrifter om tillgodoräknande. 

Beslut om tillgodoräknande

Beslutet om tillgodoräknande fattas av den ansvariga läraren för studieperioden eller studiehelheten och/eller ledaren för ett utbildningsprogram eller en ämnesgrupp. Om beslutet motsvarar din ansökan registreras prestationen i Peppi och du ser en anteckning i dina egna studieprestationer. Om ansökan inte godkänns eller om den godkänns delvis, dvs. du förutsätts till exempel komplettera prestationen, antecknas uppgiften i Studerandes Peppi under punkten Mina studier – > Avtal. Du får också information om detta per e-post.  Omprövning av ett beslut om tillgodoräknande kan begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Instruktioner för begäran om rättelse

Ansök om omprövning skriftligen (till exempel per e-post) hos Konstuniversitetets examensnämnd inom 14 dagar från att du fått del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att e-postmeddelandet skickades eller den sjunde dagen efter att brevet skickades, om inte något annat påvisas.

Begäran om rättelse ska vara framme på Konstuniversitetets registratorskontor den utsatta dagen. Den som ansöker om omprövning ansvarar för att begäran om omprövning skickas till registratorskontoret inom utsatt tid.

Adressen till Konstuniversitetets examensnämnd:

Konstuniversitetets examensnämnd
Registratorskontor
PL38
00097 Konstuniversitetet
kirjaamo@uniarts.fi

I begäran om omprövning ska följande nämnas:

 • Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Uppgift om när du har fått beslutet
 • Beslut
 • Vilken ändring i beslutet du söker
 • Grunderna för begäran om omprövning (med kopior av sådana dokument som du som studerande hänvisar till).

Tillgodoräknande av studier vid Sibelius-Akademin

Principer för tillgodoräknande

Den tidigare prestation som används som grund för tillgodoräknande får vara högst 10 år gammal. Tidpunkten för prestationen beräknas från det ursprungliga prestationsdatumet. Äldre studier eller kompetens som förvärvats på annat sätt kan tillgodoräknas om studeranden säkerställer att hens kunnande är aktuellt med nivåprov, yrkesprov eller på annat överenskommet sätt som ordnas av Sibelius-Akademin. 

Studier i undervisningsämnet

De studier i undervisningsämnet eller en del av studierna som hör till ämneslärarutbildningen kan ersättas med en motsvarande studiehelhet som avlagts någon annanstans eller med studier som ingår i en motsvarande studiehelhet, om studierna utgör ett obligatoriskt inslag i den studerandes examina vid Sibelius-Akademin. 

Behörighetsstudier för kantorstjänst

De behörighetsstudier som Kyrkostyrelsen förutsätter och som krävs för kantorstjänster eller en del av studierna kan ersättas med motsvarande studier eller kompetens som avlagts någon annanstans. 

Pedagogiska studier för lärare

Lärarutbildningen omfattar 60 studiepoäng pedagogiska studier för lärare eller en del av studierna kan ersättas med en motsvarande studiehelhet som avlagts någon annanstans eller med studier som ingår i en motsvarande studiehelhet, om studierna är en obligatorisk del av den studerandes examina vid Sibelius-Akademin. 

Genomförda studier under studentutbyte

Studier som avlagts genom studentutbyte och som godkänts i studieplanen för utbytesstudier (”learning agreement”) räknas som studieprestationer vid Sibelius-Akademin. Studeranden skall ha anmält sig som närvarande studerande under utbytet.  

Tidigare förvärvad kompetens som ska konstateras i samband med undervisningen

Erkännande av kompetens kan också göras i samband med undervisningen. En lärare vid Sibelius-Akademin kan erkänna studerandens tidigare förvärvade kompetens och ge en prestationsanteckning till en studerande som kommit till kursen, om han eller hon konstaterar att studeranden redan behärskar de saker som motsvarar kunskapsmålen för studieperioden. Denna prestation införs i registret som en prestation vid Sibelius-Akademin.  

Kunskaper som visats genom yrkesprov

Om studeranden visar studieperiodens lärare eller nämnden kompetens som motsvarar studieperiodens kompetensmål genom ett yrkesprov, nivåprov eller motsvarande, är det fråga om en prestation av studieperioden (eller en del av den) vid Sibelius-Akademin.  

Tillgodoräknande av nya studerandens kompetens i början av studierna

Ämnesgrupperna kan ordna nivåprov för nya studerande som uppfyller kunskapsmålen för studieperioderna enligt examenskraven. Om en studerande avlägger nivåprovet med godkänt resultat får hen en prestationsanteckning om att motsvarande studieperiod har avlagts. Ämnesgrupperna informerar nya studerande om sina egna förfaranden.

Ytterligare information om tillgodoräknande av studier