Anvisning för inlämning av Teaterhögskolans lärdomsprov

Så här lämnar du in ditt lärdomsprov under läsåret 2022–2023.

Utöver denna anvisning, beakta eventuella tilläggsanvisningar för ditt utbildningsprogram. 

1. Innan du lämnar in ditt lärdomsprov

Om du använder Teaterhögskolans mall för lärdomsprov (lädomsprovbotten), ger bibliotekets maarit.heikkinen@uniarts.fi tel. 046 922 4681 råd om dess användning. I Studerandes uniarts hittar du handledningstiderna samt själva lärdomsprovbottnet.

Beställ en upptagning av ditt konstnärliga arbete

Om du har utfört ditt konstnärliga arbete utanför Teaterhögskolan ska du komma överens om hur upptagningen och upphovsrätten till upptagningen på utförandeplatsen med teatern eller annan utomstående instans. 

Om du har utfört ditt konstnärliga arbete på Teaterhögskolan, fyll i informationsblanketten (dvd-pärm) för ditt konstnärliga arbete. Beställ en upptagning (dvd) av ditt konstnärliga arbete och en vimeo-länk genom att skicka informationssblanketten till adressen jyrki.oksaharju@uniarts.fi. Undantaget är sådana produktioner inom magisterprogrammet i konstnärlig framställning i dans och det svenskspråkiga utbildningsprogrammet i skådespelarkonst, där flera studerande medverkar i samma produktion. Kontrollera anvisningen tillsammans med planeraren vid ditt utbildningsprogram.

Returnera upptagningen till planeraren vid ditt utbildnings- eller magisterprogram. Informationsblanketten /dvd-pärmen kan du skicka in per epost. Skicka också den vimeolänk till din upptagning du får till planeraren. Det är möjligt att granskarna behöver den för att kunna skriva sitt utlåtande.   

Skriv ett sammandrag

Skriv ett sammandrag av lärdomsprovet på cirka 1 sida, minst 250 ord. Sammandraget tydliggör innehållet i ditt lärdomsprov och upphovsrätten, och fungerar som ditt mognadsprov. 

I sammandraget kan du, om du vill, ge tillåtelse att publicera den skriftliga delen av ditt lärdomsprov i Konstuniversitetets öppna publikationsarkivet Taju. Du kan också ge tillåtelse till att publicera endast sammandraget på arkivet. 

Lärdomsprovets offentligthet

Observera att ditt lärdomsprov är offentligt efter att det godkänts. Lärdomsprovet finns därefter tillgängligt i Teaterhögskolans bibliotek och också i publikationsarkivet Taju om du gett tillstånd till det.  

Granskningstillstånd

Din handledare granskar slutversionen av den skriftliga delen och ger tillstånd för granskning. Handledaren behöver få ditt arbete minst en vecka innan inlämningsdatum. 

Säkerhetsställande av lärdomsprovets ursprung

Var medveten om att lärdomsprovets ursprung kommer att kontrolleras i ett plagiatgranskningsprogram (Turnitin). Se Artsi för mera information. Handledaren ska returnera intyget över utförd plagiatkontroll till planeraren innan lärdomsprovet lämnas in. 

Lämna in lärdomsprovet till biblioteket

Du måste lämna in ditt lärdomsprov till biblioteket genom att spara det i publikationsarkivet Taju. Du måste se till att samma version av arbetet som skickas till granskarna lagras i databasen. 

2. Hur du lämnar in lärdomsprovet

Skicka den skriftliga delen av ditt lärdomsprov till planeraren för ditt utbildningsprogram i PDF/A-format, via e-post. Namnge filen i formatet Efternamn_Förnamn_202X.pdf.

Utbildningsprogrammet i dramaturgi och skrivande av pjäser studerande: Kom ihåg att också lägga med pjäs- eller föreställningsmanuskriptet i PDF-filen.  

3. Godkännande av lärdomsprov

Planeraren för ditt utbildnings- eller magisterprogram skickar granskarnas utlåtanden till dig när de lämnats in. Undervisningsrådet behandlar ditt lärdomsprov utgående från granskarnas utlåtanden, och det godkända lärdomsprovet blir offentligt. Du får information om beslutet efter undervisningsrådets möte. 

4. MAx-katalogen för nyutexaminerade

MaX-katalogen som presenterar de nyutexaminerade publiceras i juni 2023. Alla magistrar som utexamineras under läsåret kan delta. Studerande informeras skilt per epost om katalogen och till den hörande fotografering. Deadline för att delta är i april 2023. 

5. Utexaminering

När ditt lärdomsprov har godkänts och alla studieprestationer som krävs för magisterexamen är avlagda skall du ansöka om examensbetyg.