Teaterhögskolans stipendier

Konstuniversitetets stödstiftelses stipendier till Teaterhögskolans studerande

Konstuniversitetets stödstiftelse delar ut stipendier till Teaterhögskolans studerande från och med år 2023. Stipendierna är avsedda som understöd för lärande. Ansökningstiden börjar 28.11.2022 och slutar 23.1.2023 kl. 16. Stipendium delas ut för bara sådan aktivitet som ger studiepoäng. Stipendier kan ansökas av grundexamensstuderande och doktorander som är skrivna som närvarande. Du kan ansöka stipendium antingen som enskild person eller som en del av en grupp.

 • Stödstifelsen kan dela ut stipendier på 100–1000 € per studerande.
 • Man kan ansöka stipendiet antingen som enskilda personer eller i gruppen. I gruppen är eurobeloppet: antalet gruppmedlemmar x 100–1000 €.
 • Studerande kan få endast ett stipendium per examen (kandidat, magister, doktor). Vi beaktar den studerandes tidigare stipendier.
 • Stipendier delas ut för bara sådan aktivitet som främjar studierna och som ger studiepoäng.
 • Stipendier kan inte delas ut av sociala eller hälsomässiga skäl.

Kriterier 

Stipendier kan beviljas för följande ändamål: 

 • Utlandsstudier
 • Deltagande i kurs, seminarium, konferens el.dyl. i Finland eller utomlands (rese-, logi-, och deltagarkostnader)
 • Praktik i Finland eller utomlands

Stipendier beviljas inte: 

 • för studier eller praktik utomlands som stöds av Erasmus+ eller Nordplus
 • för dagtraktamenten, matpengar, etc.
 • för produktionskostnader för konstnärligt arbete
 • för deltagande i undervisning, konferenser eller seminarier som ordnas av Konstuniversitetet
 • retroaktivt för projekt som redan förverkligats
 • till sökande som har tidigare under examensstudierna mottagit ett stipendium av utbildningsprogrammet, enheten eller dekanen
 • till sökande som har tidigare mottagit ett stipendium av Konstuniversitetet och som inte gjort en skriftlig rapport om dess användning. 

Stipendiet ska användas före utgången av året då det beviljats. Stödstiftelsen har rätt att kräva igenbetalning av medlen om de använts till annat än det ansökta ändamålet eller om stipendietagaren underlåtit att rapportera. Efter att bidraget har beviljats är det möjligt att motiverat ändra stipendiets ändamål (t.ex. på grund av inhiberad kurs) genom ett separat beslut av stödstiftelsen genom att först kontakta teak.apurahat@uniarts.fi.

Praktik 

Konstuniversitetets Teaterhögskola stöder praktik som görs som obligatoriska studier. Med understöden eftersträvas en utjämning av ekonomisk ojämlikhet som beror på olika situationer och uppgifter. 

Stipendier beviljas inte i första hand för praktik i de teatrar och dansgrupper som följer branschens allmänbindande kollektivavtal och de praktikantlöner som definieras i kollektivavtalet.

Studier utomlands 

Stipendier beviljas för sådana utlandsstudier för vilka man inte kunnat bevilja andra internationella stipendium (t.ex. Erasmus+ eller Nordplus).

Ansökan 

Ur ansökan bör framgå såväl ändamålet som tidtabellen för användningen samt en detaljerad kostnadskalkyl. Om du ansöker om stipendium för praktik, ange i din ansökan också lön eller arvode för praktik eller annat ekonomiskt bistånd.

Vi ber efter ansökningstiden om ett utlåtande av professorn för respektive utbildnings- eller magisterprogram angående grundexamensstuderandes och doktorandernas ansökningar.

Rapporten 

Stipendietagaren bör skicka en skriftlig rapport om stipendieanvändningen till teak.apurahat@uniarts.fi senast tre månader efter att projektet som stipendiet beviljats för har avslutats.

Rapporten har fri form, men från den bör åtminstone framgå:

 • användningen av bidraget
 • insikter, lärdomar och/eller nya färdigheter
 • hur projektet har stöttat utvecklingen som konstnär

Till rapporten bifogas kvitton för utgifter som betalats genom bidraget i samma pdf-fil. Skicka kvitton särskilt för avgifter för deltagande i konferenser, kursavgifter, resebiljetter. Om du har fått stipendium för t.ex. utbytesstudier behöver du inte leverera varje kvitto på inköp av mat.

Beslut och utbetalning av stipendier

Sökandena får besluten i februari–mars via e-post. 

Konstuniversitetet är skyldigt att meddela skattemyndigheterna om alla stipendier som tilldelats. Läs mera om beskattning av stipendier

Mera information:  teak.apurahat@uniarts.fi 

Konstuniversitetets stödstiftelses stipendier till dem som avlagt magisterexamen inom den målsatta studietiden

Stödstiftelsen även fortsätter år 2023 att stödja dem som utexamineras som magistrar inom loppet av den målsatta studietiden som fastslagits. Teaterhögskolans examensstipendier delas ut utan separat ansökan vid publiken i juni.

Utbildningsprogrammens stipendier

Utbildnings-/magisterprogrammen har egna stipendieförfaranden. Mera information om dem ges av respektive programs planerare.