Bildkonstakademins stipendier

Som studerande vid Bildkonstakademin kan du ansöka om akademins allmänna stipendium, materialstipendium och lärdomsprovsstipendium.

Bildkonstakademin har tre olika stipendier: allmänt stipendium, materialstipendium och lärdomsprovsstipendium.

I regel beviljas stipendierna för studier i kandidat- och magisterskedet.

Inga stipendier beviljas för löner, arvoden eller dagpenningar. Inte heller för allmänna levnadskostnader. Vid varje stipendium nämns de närmare beviljningsgrunderna och begränsningarna.

Konstuniversitetets allmänna stipendium

Ansökningsobjekt: Internationellt och inhemskt nätverksbildande, konstnärlig verksamhet. I regel för ändamål kopplade till studier inom kandidat- och magisterskedet.

För vem: Prioritet ges åt studerande som framskrider enligt måltidtabellen. För andra ska stipendiet främja slutförandet av studier.

Ansökningstid

Stipendiet kan sökas tre gånger i året

 • på våren den 20 januari och den 20 april senast kl. 16.15
 • på hösten den 20 september senast kl. 16.15

Stipendiets storlek och beviljningsgrunderna

Stipendiets storlek är behovsprövat.

Beviljningsgrunderna är behovsprövade och påverkas av:

 • stipendiebudgeten som akademin har till sitt förfogande
 • tidigare stipendier som du fått av Bildkonstakademin
 • extern finansiering som du fått eller ansökt för samma ändamål.

Allmänt stipendium beviljas i regel inte för följande kostnader:

 • löner, arvoden eller dagpenningar
 • allmänna levnadskostnader
 • anskaffning av utrustning eller arbetsredskap
 • hyror för gallerier eller utställningslokaler
 • resekostnader till Bildkonstakademins residens
 • kostnader som kan täckas med material- eller lärdomsprovsstipendier
 • kostnader för kandidatens lärdomsprov eller kandidatutställningen.

Hur söker jag stipendiet?

Du kan söka stipendiet med den elektroniska blanketten som skickas via e-post.

Motivera din ansökan noggrant och berätta hur stipendiets användningsändamål är kopplat till dina studier (till exempel konstnärligt arbete eller utveckling som konstnär). Presentera bilagorna till din ansökan tydligt, inklusive det visuella materialet.

Mer information:

Konstuniversitetets allmänna stipendium och tidtabeller: Ombudsman Sarri Vuorisalo-Tiitinen, sarri.vuorisalo-tiitinen@uniarts.fi

Användning och ansökningsblankett: ulla.tissari@uniarts.fi

Bildkonstakademins materialstipendier

Du kan söka materialstipendium för följande ändamål:

 • självständigt konstnärligt arbete för kandidat- och magisterstuderande
 • för kuratoriska projekt för praxis-magisterstuderande

Materialstipendier beviljas inte för följande kostnader:

 • löner, arvoden, resor eller dagpenningar
 • allmänna levnadskostnader

Vem kan söka materialstipendiet?

Stipendiet kan sökas av närvarande grundexamensstuderande och utbytesstuderande.

Materialstipendier beviljas inte:

 • Studerande inom kandidatprogrammet i samtidskonstens historia och teori
 • Bildkonstakademis närvarande grundexamensstuderande under studentutbyte
 • för studerande under första höstterminen för kandidatexamen, dvs. under tiden på Mylly
 • under vårterminen för magisterexamen, dvs. då studeranden deltar i Kuvan kevät
 • för n-årets studerande som är kandidat- och magisterstuderande som studerat i över 5,5 år
 • för magistrar med separat studierätt som studerat i över 2 år utan lagstadgad frånvaro

Stipendiets storlek

Stipendiets storlek är 100 euro per termin.

Ansökningssätt

Du kan söka stipendiet med en elektronisk blanket. Mer information med den elektroniska blanketten. 

Presentera stipendiets användningsändamål kort och tydligt i din ansökan.

Lärdomsprovsstipendier för kandidater och magistrar

Du kan ansöka om Bildkonstakademins lärdomsprovsstipendier för kandidater och magistrar för kostnader som uppstår av lärdomsprovet. Lärdomsprovsstipendiet kan inte användas för allmänna levnadskostnader.

Stipendiets storlek är 200 euro för kandidatexamen och 500 euro för magisterexamen.

Ansökningstid

Ansökningstiden är två gånger i året, på hösten och våren.

Så här rapporterar du om användningen av stipendiet

Stipendiet betalas på ditt konto då lärdomsprovsplanen har godkänts. Innan stipendiet betalas ut ska du presentera en plan för du tänker använda pengarna (exempelvis en kostnadsfördelning).

Rapportera användningen av stipendiet innan det offentliga förevisandet av ditt lärdomsprov upphör. Gör upp en rapport som baserar sig på din plan för hur du kommer att använda stipendiet. I din rapport ska du både skriftligt och numeriskt visa hur lärdomsprovsstipendiet har används och redovisa för den realiserade kostnadsfördelningen. Du behöver inte skicka kvittona med rapport, men du måste spara den och visa vid behov. Spara kvittona tills examensbetyget har beviljats. Skicka in rapporten per e-post som en PDF-fil till producents: kuva.tuottajat@uniarts.fi .

Bildkonstakademin har rätt att återbära ett redan utbetalt lärdomsprovsstipendium ifall du har använt det för annat än det fastställda syftet eller om du inte har rapporterat användningen av stipendiet enligt anvisningarna.

Retroaktiv utbetalning av lärdomsprovsstipendiet

Utbetalningen av lärdomsprovsstipendiet direkt på ditt konto kan inverka på ett eventuellt utkomststöd du får eller på FPA:s årsinkomstgräns. I det här fallet kan du få lärdomsprovsstipendiet retroaktivt som kostnadsersättning mot kvitton.

Om du vill att lärdomsprovsstipendiet betalas ut retroaktivt:

 • Berätta vid din ansök att du vill ha stipendiet betalas som kompensation.
 • Skicka in kvittona till producenten med engångsleverantörsblanketen som en PDF-fil. Du kan lämna in kvitton på en gång för kostnader som är minst 200 euro.
 • Datumet på kvittona bör vara från tiden efter att lärdomsprovsplanen har godkänts och för tiden innan ditt lärdomsprov förevisades offentligt.
 • Lämna in kvittona innan det offentliga förevisandet upphörde. Ifall arbetet med den konstnärliga delen fördelas på flera år ska du lämna in kvittona för året i fråga senast innan utgången av november.
 • Producenten eller arbetsmästarna kan även frågas om möjligheten att beställa material med inköpstillstånd (minst 100 euro) eller via skolan, då faktureras anskaffningarna direkt av Konstuniversitetet. Kom alltid överens om detta. Uppföljningen av budgeten är på ditt ansvar.

Fråga om Bildkonstakademins lärdomsprovsstipendium på adressen kuva.tuottajat@uniarts.fi.

För tryckkostnaderna för magisterexamens lärdomsprov beviljas högst 120 euro per studerande. Studiekoordinatorn på studiebyrån ger närmare information.