Beslutsfattandet och påverkan vid universitetet

Hur officiella beslut vid universitetet fattas och vilka de högsta beslutsorganen är. Hur jag själv som studerande kan påverka beslut som gäller mig.

Konstuniversitetets styrelsen

Konstuniversitetets högsta beslutande organ är styrelsen, som bland annat beslutar om de centrala målen för universitetets verksamhet och finanser, dess strategi samt upprättar bokslut. En del av styrelsemedlemmarna är universitetets egna arbetstagare och studerande, men en del av medlemmarna är experter som valts utanför universitetet.

Universitetskollegiet

Ett annat lagstadgat organ är universitetskollegiet, som väljer revisorerna, fastställer bokslutet och verksamhetsberättelsen samt beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för rektorn och styrelsemedlemmarna. Kollegiet följer Konstuniversitetets beslutsfattande och sammanträder utifrån det för att diskutera viktiga frågor som gäller hela universitetet.

Rektor och ledningsgrupp

Universitetet leds av rektor med stöd av en ledningsgrupp som består av universitetets högsta ledning.

Dekan och komissioner

Utöver rektorn har varje akademi en dekan som fattar beslut i frågor som gäller den egna akademin. Dekanen stöds också av akademins direktion. Eftersom rektorn eller dekanen inte kan delta i allt som händer vid universitetet finns det också olika nämnder och kommissioner, såsom examensnämnden och valbestyrelsen.

Information om beslut av styrelsen och andra viktiga organ

Universitetet ger information om beslut som gäller studeranden i Studerandens uniarts.

När du behöver arkiverade eller universitetets registrerade dokument får du hjälp av arkivet och registratorskontoret. Du kan också själv söka uppgifter och dokument i universitetets dokumentregister, dvs. i ärendehanteringssystemet Dynasty. 

Från och med 2023 publiceras universitetets offentliga beslut i ärendehanteringssystemet Dynasty.

Att påverka universitetets beslutsfattande som studerande

Som studerande kan du påverka beslutsfattandet på många sätt. Det bästa sättet att påverka är att ansöka om att bli studeranderepresentant i universitetets officiella organ där besluten fattas:

Det finns också studeranderepresentanter i akademiernas organ. Organen informerar om lediga platser via studentkårens kanaler.

Andra sätt att påverka universitetets beslutsfattande är att följa nyheterna i studerandens uniarts och delta i diskussionen, svara på responsenkäter och delta i samarbetet.

Vi uppmuntrar dig att kontakta organens studentrepresentanter och Konstuniversitetets studentkår. Ställ gärna upp som representant i universitetets beslutsfattande organ.

Om du behöver mer information eller om du har iakttagelser och förslag som gäller universitetets verksamhet ska du modigt kontakta Konstuniversitetets personal.