Studierätt inom ungdomsutbildningen och planering av studierna

Som studerande inom ungdomsutbildningen får du en individuell studieplan (NOPS) enligt vilken dina studier framskrider. Studiernas framskridande påverkar även din studierätt.

Så här säkerställer du din rätt att studera inom ungdomsutbildningen

Din studierätt inom ungdomsutbildningen gäller ett läsår åt gången. Fortsättningen påverkas av hur framgångsrik du är i dina studier och dina framsteg bedöms ständigt. Du behöver inte separat ansöka om studierättens fortsättning. Du kan kolla behörighetskraven för ungdomsutbildningen i ungdomsutbildningens urvalsguide. 

Efter att du har godkänts för studier vid ungdomsutbildningen ska du årligen lämna in ett intyg på att du är elev inom den grundläggande utbildningen eller studerar på andra stadiet. Om du inte lämnar in ditt studieintyg förlorar du din studierätt inom ungdomsutbildningen. Din närvaro för det nya läsåret antecknas då du lämnar in ditt studieintyg. 

Som studerande inom ungdomsutbildningen kan du inte anmäla dig som frånvarande. Din studierätt upphör i slutet av det läsår då du avslutar dina studier inom den grundläggande utbildningen elle rpå andra stadiet – dock senast i slutet av vårterminen det kalenderår då studeranden fyller 20 år. Studierätten kan också upphöra om den studerande försummar sina studier: inte följer med informationen om ungdomsutbildningen och inte fullgör de skyldigheter som åligger den studerande (jfr. utarbetande av individuell studieplan, deltagande i vårsamtal), uteblir från lektionerna utan att meddela om saken eller avbryter studier som hör till studieplanen utan vägande skäl. Beslut om studierättens upphörande fattas av dekanus.

Så här planerar du dina studier

Då dina studier inleds får du veta vem din instrumentlärare är. Om du är en fortsättande studerande inom ungdomsutbildningen får du se din beviljade undervisning i Peppi i månadsskiftet augusti-september. 

Kom överens om den individuella undervisningen direkt med din lärare. Du kan kontakta läraren via Uniarts-e-postadressen. Om du vill kan du fråga efter din lärares telefonnummer på: siba.nuorisokoulutus@uniarts.fi. 

Ungdomsutbildningens studieplan

Dina studier framskrider enligt läroplanen för ungdomsutbildningen och enligt din individuella studieplan. I din studieplan ingår undervisning i huvudämnet eller huvudinstrumentet, studier i gestaltningsfärdigheter i musik, eventuella studier i andra ämnen, såsom biämne eller -instrument, periodundervisning samt offentliga bedömda uppträdanden som ingår i studierna. Vid upprättandet av Nops beaktas också dina mål i anslutning till den grundläggande utbildningen eller utbildningen på andra stadiet. 

Hur din studieplan realiseras och studierna fortsätter utvärderas varje vår under nops-samtalet med den ansvariga läraren vid ungdomsutbildningen. Om du i något skede av studierna vill byta huvudämne kan du endast göra det via ungdomsutbildningens urvalsprov. I regel går det att byta huvudämne en gång under studierna. 

Du kan också beviljas annan undervisning vid Sibelius-Akademin, såsom sidoinstrument- eller biämnesstudier. 

Studier i gestaltningsfärdigheter i musik

Som en del av dina studier deltar du även i undervisningen i gestaltningsfärdigheter i musik. 

Studerande inom klassisk musik

Om du ännu inte har avlägt kurserna på grundnivå inom gestaltningsfärdigheter i musik bör du studera dem vid musikläroanstalten på din ort. 

Du kan delta i undervisningen som ordnas av Sibelius-Akademin från kurserna Gehörslära/Ungdomsutbildningen och Analys- och satsworkshoppen/Ungdomsutbildningen (motsvarar den fördjupade nivån på studierna vid musikinstituten, dock mer målinriktat än vanliga musikinstitutkurser). Alternativt kan du även avlägga kurserna på musikläroanstalten på din ort, men på grund av skillnaderna i läroplanerna bör du komma överens om detta med lärarna i gestaltningsförmåga i musik vid Sibelius-Akademin. 

Se till att du deltar i speltimmarna samt i eventuella kammarmusik- och samspeltimmar och i undervisningen i gestaltningsfärdigheter i musik! Målet är att under ungdomsutbildningen avlägga minst kurserna i gehörslära och i analys- och satsworkshop. Efter detta kan du även fortsätta med kurser i gestaltningsfärdigheter i musik på universitetsnivå. 

Studerande i folkmusik och jazz

Studernade inom ungdomsutbildningen i folkmusik och jazz studerar teori- och kompositionsstudier i samband med veckoslutsperioderna på Kallio-Kuninkala.