Studerandenas arbetslokaler vid Bildkonstakademin

Grundexamensstuderande vid Bildkonstakademin får ett eget arbetsutrymme för självständigt konstnärligt arbete.

Alla grundexamensstuderande vid Bildkonstakademin har rätt till ett arbetsutrymme för den målsatta tiden för avläggande av examen (5,5 eller 2 år).   

Den studerande anvisas ett eget arbetsutrymme i ett delat ateljéutrymme där hen kan utföra självständigt konstnärligt arbete. 

Även utbytesstuderande anvisas ett arbetsutrymme inom studieområdena och på motsvarande sätt måste studerande som åker på utbyte från Bildkonstakademin avstå från sitt arbetsutrymme under utbytet. 

Arbetsutrymmen för studerande i kandidatskedet

Kandidatstuderande på den första årskursen arbetar i de arbetslokaler som anvisats för höstterminens period Introduktion till självständigt konstnärligt arbete och studieområden. En studerande som avlägger kandidatexamen får under den första våren tillgång till ett arbetsutrymme som lämpar sig för hens arbete på basis av det studieområde inom vilket hen studerar.   

Arbetsutrymmen för studerande i magisterskedet

När studierna inleds får magisterstuderandena ett lämpligt arbetsutrymme som anvisas utifrån det egna studieområdet. 

Användning av arbetsutrymmet

Studerandena kan i regel arbeta i sina egna arbetslokaler dygnet runt alla veckodagar, med undantag av de tidsperioder då Bildkonstakademin i sin helhet är stängd.  

Arbetsutrymmet får endast användas för studieändamål. Bildkonstakademins lokaler är begränsade och det finns ingen möjlighet att lagra verk. Färdiga verk ska transporteras bort från akademins lokaler.

Förlängning av rätten till arbetsutrymme

Ett studerandeutbyte förlänger inte rätten till arbetsutrymme.  

Lagstadgad frånvaro (moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt värnplikt och civiltjänst) förlänger rätten till arbetsutrymme. Om den studerande är inskriven som närvarande under moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten eller under någon annan lagstadgad frånvaro, förlängs rätten till arbetsutrymme endast om den studerande avstår från sitt arbetsutrymme för denna tid. Annan frånvaro förlänger inte rätten till arbetsutrymme.  

Rätten till arbetsutrymme kan av andra motiverade skäl förlängas med högst en termin. För detta behövs ett separat beslut av den ansvariga professorn. Motiverade skäl till att förlänga rätten till arbetsutrymme kan vara till exempel verksamhet i förtroendeuppdrag eller sjukledighet. Lämna in en skriftlig ansökan om förlängning av rätten till arbetsutrymme jämte motiveringar till studiechefen, som vidarebefordrar den till den ansvariga professorn för beslut.