Ansökan om flexibel studierätt

Med flexibel studierätt eller JOO-rätt har du möjlighet att ansöka om studierätt till ett annat universitet, till exempel för att avlägga en biämneshelhet eller enskilda studieperioder.

Vem kan söka till JOO-studier?

Flexibel studierätt kan sökas av studerande som avlägger grund- eller påbyggnadsexamen vid ett finländskt universitet och vars hemuniversitet har förordat de planerade studierna. Genom förordandet förbinder sig hemuniversitetet att betala studerandens JOO-studier (50 € per studiepoäng). Studierätten beviljas för högst två läsår.

Du ska vara närvarande vid ditt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga JOO-studier. En studerande som avlägger JOO-studier har inte rätt att avlägga examen vid det mottagande universitetet.

JOO-studierna ska i fråga om sitt innehåll och sin omfattning ingå i studerandens examen samt främja studerandens yrkesmässiga, kunskapsmässiga och färdighetsmässiga kunnande. Studierna ska ingå som en fast del av studerandens individuella studieplan (ISP). Diskutera JOO-studierna i god tid med din ISP-handledare eller professor.

JOO-studierätter förordas endast för sådana studier som inte erbjuds vid det egna hemuniversitetet.

Konstuniversitetets ämnesgrupper och utbildningsprogram förordar JOO-studierätter inom ramen för sina egna resurser.

Jag ansöker om att bli JOO-studerande som studerande vid Konstuniversitetet

JOO-ansökan sker i två steg

I det första skedet ska du ansöka om förordande med Konstuniversitetets ansökningsblankett. Du ska lämna in ansökan om förordande till Konstuniversitetet senast en månad innan måluniversitetets JOO-ansökningstid går ut.

Fyll i ansökan om JOO-förordande i Lyyti och lägg till delningslänken från Min Studieinfo i ansökan. Delningslänken skapas på följande sätt:

 • logga in i studieinfo
 • välj ”mina studier” uppe i den gröna balken, varefter du klickar på ”dela prestationsuppgifter”
 • välj de prestationsuppgifter som ska delas och klicka på ”dela de studier du valt”. Systemet skapar en delningslänk. Kopiera delningslänken till fältet på ansökningsblanketten.

Du får en kopia av din ansökan per e-post. Ansökan om förordande lämnas in till ämnesgruppen eller utbildningsprogrammet av kontaktpersonen för JOO-studierna.

När ämnesgruppen eller utbildningsprogrammet förordar JOO-ansökan förbinder de sig att betala JOO-studierna. Samtidigt säkerställs att studierna i fråga inkluderas i examen. Studeranden får information om förordandet per e-post.

Studierättens längd

I regel förordas studierätten för de terminer, under vilka den undervisning som man ansökt om ges. Studierätten kan beviljas för högst två läsår. Måluniversitetet bestämmer studierättens längd.

Studierätten gäller endast de beviljade studieperioderna. Studierätten upphör dock senast när studeranden utexamineras.

Ansök om JOO-studierätt vid måluniversitetet

När du har fått Konstuniversitetets förordande av ansökan kan du ansöka om studierätt vid måluniversitetet enligt respektive universitets anvisningar och ansökningstider. Förordandet skickas vidare från Konstuniversitetet till måluniversitetet, studeranden behöver inte lämna in ett separat intyg över förordandet, om det inte begärs separat i måluniversitetets ansökningsanvisningar. Måluniversitetet fattar det slutliga beslutet om JOO-studierätten. Studeranden får information om beslutet per e-post.

Universiteten har två olika ansökningspraxis för JOO-studier:

 • ansökan två gånger per år, då ansökningstiderna för inkommande ansökningar går ut 30.4 och 31.10. (om ansökningstidens sista dag infaller under ett veckoslut avslutas ansökan den första vardagen)
 • kontinuerlig ansökan, varvid ansökningarna behandlas kontinuerligt.

Lämna in ansökan till måluniversitetet innan ansökningstiden går ut. Innan du lämnar in ansökan ska du ha ett förordat beslut från hemuniversitetet.

Om Konstuniversitetet följer ansökningstiderna, kan studeranden söka till studier som inleds följande höst senast den 30 april och till studier som inleds följande vår senast den 31 oktober.

Om måluniversitetet följer kontinuerlig ansökan ska studeranden ansöka om Konstuniversitetets förordande i tid och se till att den förordade ansökan hinner till måluniversitetet i tillräckligt god tid innan studierna inleds. Det rekommenderas att man ansöker om studier för följande termin under den föregående terminen. Beakta också semestertiderna i tidtabellen.

Kontrollera separat ansökningstiderna och -praxisen för språkcentrens kurser i universitetens anvisningar eller med kontaktpersonerna.

Inlämnande av prestationer till det egna universitetets register

Den studerande ansvarar själv för att prestationen registreras i hemuniversitetets studeranderegister. Be om ett officiellt studieprestationsutdrag från måluniversitetet och lämna in det till din egen akademis studietjänster för tillgodoräknande.

Handläggare av JOO-ansökningar

Bildkonstakademin

Henrik Laaksonen
henrik.laaksonen@uniarts.fi

Sibelius-Akademin

Din egen ämnesgrupps planerare

Teaterhögskolan

Hannele Ylönen
hannele.ylonen@uniarts.fi

Aalto-ARTS

Teaterhögskolan har ingått ett samarbetsavtal med Aalto-universitetets institution för filmkonst (ELO). ELO erbjuder studieperioder i scenografi och filmkonst för examensstuderande vid Teaterhögskolan.

Ansökningsblanketten och anvisningar för kurserna finns i anslutning till kurslistan.

Jag söker som JOO-studerande vid Konstuniversitetet

Du kan ansöka om studierätt om du är närvarande som grundexamens- eller påbyggnadsstuderande vid ett finländskt universitet. Läs mer om hur du ansöker om JOO-rätt nedan.

Ansökningstider

­Ansökan om JOO-studier vid Konstuniversitetet lämnas in under separata ansökningsperioder. Ansökan om studier som börjar följande höst lämnas in 1.5-31.5 och om studier som börjar följande vår 1.11-30.11.

För påbyggnadsstuderande pågår en kontinuerlig ansökan där ansökan ska lämnas in senast fyra veckor innan den planerade kursen påbörjas.

Så här ansöker du om och inleder JOO-studier

Först måste du ansöka om förordande till JOO-studier från ditt hemuniversitet. Ditt hemuniversitet meddelar Konstuniversitetet om förordandet efter att ansökningstiden har gått ut. Du informeras om beslutet innan de studier du har ansökt till inleds.

I regel kan studierna påbörjas så snart studierätten har beviljats eller i början av den beviljade kursen.

Studieutbud och kriterier för beviljande av studierätt

Vi erbjuder JOO-studier både från vårt gemensamma studieutbud och från akademiernas eget utbud. Se akademispecifika kriterier nedan.

Gemensam undervisning vid Konstuniversitetet

Du kan ansöka om JOO-rätt till gemensam undervisning vid vårt universitet.

Vi kan bevilja rätt att studera om det finns plats i undervisningsgruppen och du har tillräckliga färdigheter och motiveringar för att delta i undervisningen (vid behov ber vi dig avlägga ett nivåprov eller utföra en förhandsuppgift).

Bildkonstakademin

I regel kan du ansöka om JOO-studierätt till teoretiska studier och enskilda konststudier vid Bildkonstakademin.

Sibelius-Akademin

I regel kan du ansöka om JOO-studierätt till grupp- och föreläsningsundervisning vid Sibelius-Akademin. Nedan listas de kurser till vilka du kan ansöka om studierätt.

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship

Som JOO-studerande kan du ansöka om studierätt till alla studier med några få undantag.

Som JOO-studerande har du inte möjlighet att ansöka om studierätt till moduler

 • Personal development
 • Arts Management Research and Methodologies

Du kan också ansöka om JOO-studierätt till valbara studier exklusive

 • S-AMT27 Production la
 • S-AM22 Work experience
 • S-AM23-Project
 • S-AM20 Current issues

Vi godkänner studerande på magisternivå som JOO-studerande.

Musikteknologi

Du kan ansöka om JOO-studierätt till gruppundervisning i musikteknologi. Det är viktigt för dem som ansöker om studierätt att noggrant läsa om eventuella förhandskrav som ställts för deltagandet i kurser. Om de inte uppfylls är det osannolikt att få studierätt till kurser.  

Du kan söka upp intressanta kurser i studiehandböckerna för kandidat- och magisterprogrammen i musikteknologi samt i de biämneshelheter som vi erbjuder:

Kurser och biämneshelheter:

Mer information om hur du ansöker

Vid antagning till kurser prioriterar vi våra egna examens- och utbytesstuderande.  För sökande till Öppna universitet vid Konstuniversitetet finns en egen antagningskvot för kurser i Arts Management. Vi kan erbjuda en studieplats för JOO-sökande om det finns plats på kurser.

Teaterhögskolan

I regel kan du ansöka om JOO-rätt till studieutbudet som Teaterhögskolans centrum för gemensam undervisning (YOK) erbjuder. Kursutbudet för höstterminen 2024 publiceras 15.5.2024. Kursutbudet för vårterminen 2025 publiceras 1.11.2024.

I undantagsfall kan studierätt även beviljas för annan undervisning vid utbildningsprogrammen. Kursutbudet för höstterminen 2024 publiceras 15.5.2024. Kursutbudet för vårterminen 2025 publiceras 1.11.2024.

Tyvärr kan vi inte erbjuda individuell studiehandledning för dem som ansöker om JOO-studierätt. Ansökningar behandlas från fall till fall.

Vi kan bevilja rätt att studera om det finns plats i undervisningsgruppen och du har tillräckliga färdigheter och motiveringar för att delta i undervisningen (vid behov ber vi dig avlägga ett nivåprov eller utföra en förhandsuppgift).

Överföring av prestationer till hemuniversitetets register

Efter avslutade studier ska du beställa ett officiellt studieprestationsutdrag vid akademins studietjänster sedan du fått påteckning för avlagd kurs (4 veckor efter avslutad kurs).  Du ska själv lämna in studieprestationsutdraget till ditt hemuniversitet.

Kontaktuppgifter till handläggare

Fakturering av JOO-studier

Fakturor önskas i första hand som nätfakturor.

Elektroniska nätfakturor: OVT-kod: 003725003056

Nätfakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy

Operatörens kod: E204503/vai: 003703575029?

Pappersfakturor: Konstuniversitetet, PB 90502, 01051 FAKTUROR

Som en bifogad fil i PDF-format: talous@uniarts.fi 

FO-nummer: 2500305-6

Bilagorna till fakturan skickas via e-post och fakturan ska innehålla en kontaktperson: Sini Hytönen, Öppet campus.