Undervisningen inleds med en ny läroplan 1.8.2024 – läs hur ändringen påverkar dina studier

Hösten 2024 inleds undervisningen inom Konstuniversitetets grundexamensutbildning enligt de nya läroplanerna. Detta innebär att nya och nuvarande grundexamensstuderande övergår till att studera enligt de nya läroplanerna. Läs om vad ändringen innebär och hur du kan slutföra din halvfärdiga examen enligt de gamla examenskraven fram till 31.1.2026. 

Vad innebär den nya läroplanen i praktiken? 

Alla akademier och det öppna campuset vid Konstuniversitetet genomförde för första gången ett gemensamt arbetsprojekt för grundexamensutbildningen (2021–2024), där man bland annat skapade Konstuniversitetets gemensamma examensstruktur och de nya allmänna studier som ingår i den. Med dem stöder man universitetets interna och externa rörlighet, möten med studerandena över akademigränserna, studerandenas jämställdhet samt flexibla studievägar. Särskild uppmärksamhet har fästs vid studerandenas välbefinnande och studiernas dimensionering för att minska belastningen.  

Från och med början av nästa hösttermin övergår du till att studera enligt de nya läroplanerna och de studier du hittills har avlagt inkluderas i sin helhet i examina enligt de nya läroplanerna 1.2.2026. Examensbenämningarna och examinas omfattning ändras inte. 

Om du vill kan du övergå till examen enligt den nya läroplanen redan tidigare genom att meddela detta i samband med uppdateringen av den individuella studieplanen (ISP) senast under läsåret 2024–2025. Informationen sparas i dina avtal i Peppi-systemet. 

Fortsättning enligt den gamla läroplanen 

Som nuvarande studerande vid Konstuniversitetet kan du slutföra din pågående examen enligt de gamla examenskraven fram till 31.1.2026. Studieperioder enligt de gamla examenskraven ordnas dock inte längre, utan de ersätts med studieperioder i de nya läroplanerna enligt motsvarighetstabellerna för respektive utbildningsprogram.  

Mer information 

Mer detaljerad information finns på sidan Stu­di­er en­ligt lä­ro­pla­nen 2024–2030. Vid behov får du mer information och handledning av din egen akademi eller av ISP-personerna på öppna campuset.