Konstu­ni­ver­si­te­tets svar på ställ­nings­ta­gan­det från Konstu­ni­ver­si­te­tets stu­dent­kår om att få bukt med tra­kas­se­ri­er

Konstuniversitetet är av samma åsikt som Konstuniversitetets studentkår (TaiYo) om vikten av att förebygga och bekämpa trakasserier, diskriminering och ojämlikt beteende. Konstuniversitetet tar trakasserifallen på allvar och har förbundit sig att skapa en trygg miljö för sina studerande och sin personal. Konstuniversitetet anser att studentkårens åtgärdsförslag i huvudsak är bra och genomförbara.

Konstuniversitetets studentkår publicerade den 7.6. ett ställningstagande där studentkåren kräver konkreta åtgärder från Konstuniversitetet för att utrota trakasserier.

Universitetet har förbundit sig till följande åtgärder för att få bukt med och förebygga trakasserier: 

  1. Tydliga kontaktkanaler: Studerandena får tydlig information om vem de kan kontakta konfidentiellt om de upplever eller bevittnar trakasserier. 
  2. Utbildning och ökad medvetenhet: Personalen och studerandena erbjuds utbildning i hur man hanterar trakasserier och vad som är oacceptabelt beteende. Målet är att skapa en gemensam förståelse för att trakasserier i alla former är oacceptabla. 
  3. Proaktiv verksamhet: Ingripande i osakligt beteende får inte ske endast när de studerande uppmärksammar beteendet. Konstuniversitetet förbinder sig till proaktiva dagliga aktiviteter för att förebygga och bekämpa trakasserier. Varje medlem i Konstuniversitetets gemenskap har ett ansvar att upprätthålla ett positivt arbets- och studieklimat, men också rätten att bli sakligt bemött. 
     

I sitt ställningstagande har studentkåren lyft fram vikten av att kunna göra en anonym anmälan. Konstuniversitetet är medvetet om att det kan vara svårt att anmäla missförhållanden under eget namn. Anonyma anmälningar kan dock inte nödvändigtvis behandlas, bland annat för att universitetet på basis av anonym respons eller kontakt inte kan vidta arbetsrättsliga åtgärder eller disciplinära åtgärder mot studerande. Anonyma anmälningar möjliggör inte heller en noggrann utredning av problemen och leder därför inte till önskade förändringar i en enskild persons beteende.  

Därför anser universitetet att det inte är möjligt att börja främja inrättandet av en anonym responskanal för anmälan om osakligt bemötande. Konstuniversitetet betonar att man alltid endast informerar om ett ärende till dem vars uppgift är att behandla ärendet eller som kan ge information i ärendet. Vid behandlingen av ärenden skyddas den studerandes eller de studerandes integritet så att deras identitet inte avslöjas i onödan. 

Konstuniversitetet vill tacka Konstuniversitetets studentkår för deras snabba reaktion på ärendet. Ämnet diskuterades i studerandenas välbefinnandegrupp den 14 juni. Diskussionen fortsätter vid styrelsens, kollegiets och studentkårens gemensamma aftonskola i oktober. 

Konstuniversitetet har för avsikt att intensifiera dialogen med studentkåren så att vi bland annat kan fundera på metoder för att främja jämlikhet och likabehandling. Det är ytterst viktigt att tillsammans bygga upp en jämlik och trygg inlärningsmiljö, där varje studerande kan koncentrera sig fullt ut på sina studier utan rädsla för trakasserier eller diskriminering. 

Under höstterminen 2023 genomfördes universitetets och studentkårens omfattande gemensamma kampanj Lämna inte ensam, där representanter för personaltjänsterna besökte enheterna för att tala om frågor som rör osakligt bemötande, trygga miljöer och ansvarsfullt beteende. Material och inspelningar finns tillgängliga för gemenskapens medlemmar i universitetets Moodle-inlärningsmiljö.