Resultaten av Konstuniversitetets studentresponsenkäter har publicerats

Resultaten av Konstuniversitetets studentresponsenkäter har publicerats

Resultatsammanfattningarna av studieperiodsresponsen, rektorsenkäten, kandidatresponsen och karriäruppföljningsenkäterna för magistrar och doktorer är klara.

Resultat av responsen

På basis av resultaten är Konstuniversitetets studerande nöjda med sina studier och den examen de fått. Uppmärksamhet bör fästas vid studenternas välbefinnande. Studerandena hoppas på förbättringar i elektroniska lärmiljöer.

Studieperiodsrespons 2023

Resultaten av enkäten visar att Konstuniversitetets studerande i allmänhet är nöjda med de kurser de genomfört. De högsta vitsorden fick en allmän bedömning av studieperioderna som helhet medan den egna aktiviteten fick de lägsta betygen.

Rektorsenkäten 2024

Studerandena förhåller sig i huvudsak positivt till grundexamens- och doktorandutbildningen. Uppmärksamheten fästs dock vid studenternas välbefinnande och upplevelsen av diskriminering och osakligt bemötande, som fortfarande kräver uppmärksamhet och utvecklingsåtgärder. Det finns önskemål om att behandla ekologiska teman i högre grad i studierna. En del av respondenterna upplever att de digitala lärmiljöerna är för mångsidiga och önskar att de ska utnyttjas bättre t.ex. som stöd för självständiga studier. Konstuniversitetet har lagt till nya frågor i enkäten om studieperiodernas belastning, dimensionering och schemaläggning. Av resultaten att döma är studenterna rätt så nöjda med dessa områden.

Kandidatrespons 2023

Kandidatresponsen avslöjar att studerandenas tillfredsställelse med universitetsstudierna i genomsnitt är hög. Elektroniska lärmiljöer och företagarfärdigheter behöver förbättras. Studerandenas välbefinnande kommer också i fortsättningen att vara ett utvecklingsområde.

Magistrarnas karriäruppföljningsenkät 2023

Resultaten av karriäruppföljningen för magistrar visar att största delen av alumnerna rekommenderar sin examen till andra. När det gäller tillfredställelsen på sin examen med tanke på arbetskarriären håller Konstuniversitetet jämna steg med den nationella nivån, även om vissa färdigheter behöver utvecklas, såsom samarbetsförmåga, självstyrning/initiativförmåga, kreativitet, stresstålighet samt förmåga att lära sig och ta till sig nytt.

Doktorernas karriäruppföljningsenkät 2023

Doktorernas karriäruppföljningsresultat är mycket goda och majoriteten av de utexaminerade är nöjda med sin examen med tanke på karriären. Som utvecklingsmål i de olika kompetensområdena syns bl.a. att förstärka affärs-, språk- och förhandlingsfärdigheterna samt färdigheterna att verka i en mångkulturell miljö och ha stresstålighet.

Utnyttjande och uppföljning

Konstuniversitetets ledningsgrupp behandlade enkätresultaten på sitt möte 3.4.2024 som en del av Konstuniversitetets årliga utvärdering. Resultatsammanställningarna från enkäterna finns till påseende i Konstuniversitetets interna portal informationsbaserat ledarskap. Resultaten behandlas närmare i akademierna och utbildningsprogrammen.

Resultaten av enkäterna utnyttjas i utvecklingen av utbildningen och den övriga verksamheten och i årsplaneringen av verksamheten. Studerandeenkäterna är en del av Konstuniversitetets kvalitetssystem.

Mer detaljerade resultat:

Konstuniversitetets portal informationsbaserat ledarskap (tyvärr endast på finska)

Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen

Ytterligare information

Alina Savolainen (kvalitetssystem)
Annika Fredriksson (rektorsenkät, karriäruppföljningsenkäter)
Tuula Kivistö (kandidatrespons)

Vid Konstuniversitetet samlar man in studieperiodsrespons om undervisning, lärande och undervisningsarrangemang. Studieperiodsresponsen samlas in med hjälp av Tuudo-systemet med en enhetlig responsblankett för alla studieperioder. Gemensam studieperiodsrespons togs i bruk under 2022.

Genom rektorsenkäten samlas information om både grundexamens- och doktoranders erfarenheter och uppfattningar om undervisning, service, ledarskap, atmosfär, jämlikhet och likabehandling samt osakligt bemötande. Enkäten genomförs vartannat år.

Genom universitetens riksomfattande kandidatresponsenkät utreds hur nöjda de som avlagt kandidatexamen är med sitt universitet och deras erfarenheter av hur studierna löper. Kandidatresponsen är en del av universitetens finansieringsmodell: resultaten och svarsmängderna påverkar hur mycket finansiering universitetet får.

Med hjälp av karriäruppföljningsenkäterna för magistrar och doktorer samlas information om kvaliteten och ändamålsenligheten i hur de utexaminerade placerar sig på arbetsmarknaden, om deras karriärutvecklingen samt tillfredsställelsen med avlagd examen. Magistrarnas karriäruppföljningsenkät är en del av universitetens finansieringsmodell: resultaten och svarsmängderna påverkar hur mycket finansiering universitetet får.