Rektor Kaarlo Hildén: Det är viktigt att alla kan uppleva att Konstuniversitetet är en trygg miljö

Vid Konstuniversitetet upplever man just nu en djup oro för det växande antalet civila offer i Mellanöstern, eskaleringen av den humanitära krisen samt för den polarisering som syns i diskussionen om konflikten.    

Vi fördömer allt våld, särskilt krigsförbrytelser mot civilbefolkningen och terrorism. Vårt universitetssamfund omfattar också medlemmar med närstående, kollegor eller andra nätverk i konfliktområdena. Oavsett vilken sida av konflikten de befinner sig på är sorg och oro för närstående alltid berättigad.   

På en allmän nivå är kravet på att universitetet skulle ta tydlig ställning i samhällsfrågor inte enkelt. Universitetet är i princip ett pluralistiskt och oenigt samfund som ska garantera alla medlemmar att de kan studera och arbeta i en trygg atmosfär. Ofta är det inte möjligt att fastställa en ståndpunkt som universitet, och vi har ingen process för att göra det. Universiteten har spelat och kommer även i fortsättningen att spela en viktig roll som samfund, som tredje parts lokaler där meningsskiljaktigheter inte bara tolereras utan uppmuntras.   

Var och en av oss har rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö  

Under de senaste veckorna har vi fäst uppmärksamhet vid att skapa en trygg studie- och arbetsmiljö. Detta har man gjort till exempel genom att påminna om den diskussionshjälp som erbjuds av universitetsprästen och mentalvårdstjänsterna. Dessutom har man ansett det viktigt att påminna om en ansvarsfull användning av e-postlistor.  

Det har kommit till min kännedom att e-postlistor med uniarts-ändelse har använts för att sprida politiska framställningar. I dessa situationer har den rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö som gäller hela gemenskapen inte förverkligats. Det är viktigt att komma ihåg att universitetet är en religiöst och politiskt obunden organisation. Användningen av e-postlistor för politisk verksamhet är endast tillåten vid universitetsval och för studerandeorganisationer eller fackföreningar vars verksamhet anknyter till studentkårens verksamhet.  

Oavsett den bakgrund man har, eller relationen man har till dessa kriser är det viktigt att alla kan uppleva Konstuniversitetet som en trygg miljö. Mänsklig nöd och mänskligt lidande berör oss alla.  

Vår uppgift som universitet är att skapa fred samt att genom forskning erbjuda hållbara lösningar för att uppnå detta. Vi är mycket beslutsamma när det gäller denna uppgift. Konst och konstnärlig forskning spelar en viktig roll i skapandet av värden, attityder och en interkulturell dialog.  

Hälsningar,  

Kaarlo Hildén  

rektor  

Läs mer: 

Konstuniversitetets etiska principer

Regler för användning av IT-tjänster (pdf på engelska)