Konstuniversitetets stödstiftelses stipendier till Teaterhögskolans studenter

Konstuniversitetets stödstiftelse delar ut stipendier till Teaterhögskolans stundenter. Ansökningstid börjar 28.11.2022 och slutar 23.1.2023 klockan 16:00. Vid beredningen av principerna har hänsyn tagits till likabehandling av studerandena på de olika utbildningsprogrammen.

 • Stödstifelse kan dela ut stipendier på 100–1000 € per studerande.
 • Man kan ansöka stipendiet antingen som enskilda personer eller i gruppen. I gruppen är eurobeloppet: antalet gruppmedlemmar x 100–1000 €.
 • Studerande kan få bara ett stödstiftelses stipendium per examen (kandidat, magister, doktor). Vi tar hänsyn till students förre stipendier i samma examen och deras värde.
 • Stipendium delas ut för bara sådan aktivitet, som främjar studierna och som ger studiepoäng.
 • Stipendier kan inte delas ut av sociala eller hälsomässiga skäl.

Stipendier kan ansökas av som närvarande inskrivna grundexamensstuderande och doktorander för att stödja lärande. Sökningen arrangeras en gång om året i november–januari. Man måste använda stipendium under året 2023.

Kriterier ​​​​

Stipendier beviljas:

 • Praktik i Finland eller utomlands
 • Utlandsstudier
 • Deltagande i kurs, seminarium, konferens o.dyl. i Finland eller utomlands

Stipendier beviljas inte:

 • för studier som är stödjat via Erasmus eller Nordplus
 • för dagtraktamenten, matpengar, etc.
 • för produktionskostnader
 • för deltagande i undervisning, konferenser eller seminarier som ordnas av Konstuniversitetet
 • retroaktivt för projekt som redan förverkligats i sin helhet
 • till sökande som har tidigare mottagit ett ansenliga stipendium av ett utbildningsprogram, en enhet eller dekan i examen
 • till sökande som har tidigare mottagit ett stipendium av högskolan och som inte gjort en skriftlig rapport om dess användning.

Praktik

Konstuniversitetets Teaterhögskola stöder i första hand praktik som görs som obligatoriska studier och strävar efter jämlikhet efter att ha sett finansieringsplanen. Teaterhögskolans stöd är kompensatoriskt och syftet är att det ska användas för att utjämna ekonomisk ojämlikhet som förorsakas av olika situationer och uppgifter. Stöd kan också beviljas för praktik som ingår i valfria studier.

Stipendier beviljas inte i första hand för praktik som sker i de teatrar som omfattas av teaterlagen eftersom fackförbunden inom dans- och teaterbranschen ingått ett allmänbindande kollektivavtal med Teaterförbundet om lön som ska betalas till praktikanter.

Studier utomlands

Stipendier beviljas i första hand för sådana utlandsstudier, som man inte kunnat bevilja annat internationellt stipendium för (t.ex. Erasmus eller Nordplus).

Ansökan

Ur ansökan bör framgå såväl ändamålet som tidtabellen för användningen samt en detaljerad kostnadskalkyl. I ansökan bör därtill framgå kostnader för resor och boende, vid praktik ska framgå den lön eller arvode som betalas ut, samt storleken på studiestödet.

Stipendier ansöks med en elektronisk ansökningsblankett: https://www.lyyti.in/Taideyliopiston_tukisaation_apuraha_Teatterikorkeakoulun_opiskelijoille_6211/se

Ansökningstiden är 28.11.2022–23.1.2023 klockan 16:00. Ansökningen är diskvalificerat om det är otillräcklig eller för sent.

Vi ber efter ansökningstiden om ett utlåtande av professorn för respektive utbildnings- eller magisterprogram angående grundexamensstuderandes och doktorandernas ansökningar.

Rapporten

Stipendietagaren bör skicka en skriftlig rapport om stipendieanvändningen till teak.apurahat@uniarts.fi senast tre månader efter det att projektet, som stipendiet beviljats för, har avslutats. 

Rapporten är friform, men den bör åtminstone innehålla

 • användningen av bidrag
 • insikter, lärdomar och färdigheter utvecklats
 • hur aktiviteten har stöttat utvecklingen som konstnär

Tillsammans med rapporten bifogas kvitton för utgifter som betalats genom bidraget till samma pdf-fil.

Stödstiftelse har rätt att kräva medlen igen om de använts till annat än det ansökta ändamålet eller om stipendietagaren underlåtit att rapportera. Efter att bidraget har beviljats är det möjligt att motiverat ändra stipendiets ändamål (t.ex. på grund av inhiberad kurs) genom ett separat beslut av stödstiftelsen genom att först kontakta teak.apurahat@uniarts.fi.

Besluten

Sökander får besluten i februari–mars via e-post.​​​​​​​

Konstuniversitetet är skyldig att meddela skattemyndigheterna om alla stipendier som tilldelats. För mer information om beskattning av stipendier, besök här.

Obs! Vi har uppdaterat kriterier den 2 December. I original annonsen sade de att stipendier beviljas inte till sökande som har tidigare mottagit ett stipendium av ett utbildningsprogram, en enhet eller dekan i examen. Nu säger de att vi tar hänsyn till students förre stipendier i samma examen och deras värde, men man kan ändå ansöka stödstiftelses stipendier.

Närmare information ges av teak.apurahat@uniarts.fi.