Konstuniversitetet startar förberedelserna av magisterprogrammet i musikteater

Roosa Oksaharju

Konstuniversitetet har startat ett projekt med stöd av Paciusfonden som undersöker möjligheten att starta en gemensam magisterexamen i musikteater mellan Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan hösten 2024.

Det tvååriga magisterprogrammet i musikteater (120 hp) skulle i framtiden erbjuda den högsta utbildningen inom området i Finland. Musikteater är ett av få konstområden som idag inte har ett utbildningskontinuum från lägre högskoleexamen till magisterexamen.

”Musikteater är på ett fantastiskt sätt i skärningspunkten mellan konstfälten som representeras av Konstuniversitetet. Den första magisterexamen som de två akademierna erbjuder gemensamt kommer att skapa den önskade rörligheten för studenter i vår tvärvetenskapliga gemenskap”, säger Tuuli Talvitie, vice dekan för Sibelius-Akademin, som ansvarar för att förbereda magisterprogrammet.

Som den enda nordiska arrangören av magisterutbildning i musikteater skulle Konstuniversitetet vara en trendsättare även internationellt.

Magisterprogrammet i musikteater möter i stora drag teaterområdets behov

Magisterprogrammet i musikteater är en nationellt efterlängtad utbildning, eftersom den svarar mot arbetslivets behov inom ett snabbt växande område. Antalet musikteaterverk i den finska teaterrepertoaren är betydande och fortsätter att växa. Enligt teaterns mjukvarustatistik (Tinfo) representerade sex av de tio mest sålda verken ren musikteater eller musikaler under föreställningssäsongen 2020-2021.

Sedan 2017 har Konstuniversitetets Öppna Campus erbjudit studiepaketet musikteateraktör (10-30 sp) för studenter på magisternivå och musikteaterproffs. Ett tiotal studenter har deltagit varje läsår.

”Musikteater är en mycket krävande konstform, eftersom den kräver professionell kontroll av mångsidig scenfärdighet. Kärnan i det planerade magisterprogrammet skulle bygga på tre spetskompetenser, det vill säga sång och röstanvändning, skådespeleri samt dans och rörelse”, beskriver Talvitie.

Kärnkompetensen bör kompletteras med andra ämnen och innehåll som stödjer tillväxten som konstnär. 8-10 examensstudenter skulle väljas ut per årskurs.

Utbildning som förnyar och diversifierar det finländska musikteaterfältet

Vi vill att magisterprogrammet på internationell nivå ska fungera som en förnyande, diversifierande och nivåhöjande kraft inom det finska teaterområdet, som bygger på en aktiv dialog med arbetslivet.

”Samarbete med professionella teatrar och internationella samarbetsskolor gör att vi ständigt kan vara på nerverna och reflektera över vår verksamhet”, säger Talvitie.

Målet är att även söka och studera nya former för att göra musikteater och identifiera de möjligheter de öppnar samt främja inhemsk och internationell forskning inom området.

Examensdelarna skådespeleri, sång och röstanvändning samt dans, som kan skiljas från studieenheten, tjänar även fortbildningen av olika yrkesgrupper och tillgodoser även behovet av pedagogisk fortbildning inom området.

Förberedelsegruppen börjar planera träningen

För att stödja planeringen av det nya magisterprogrammet har en förberedande grupp inrättats, vars uppgift är att säkerställa ett högkvalitativt genomförande av det förberedande projektet och utnyttjandet av akademiernas och Open Campus expertis i de olika faserna av utbildningen. arbete. Gruppen har representation från Sibelius-Akademin, Teatterikorkeakoulu och Open Campus och rapporterar till gruppens ordförande, Tuuli Talvitie, vice dekanus för Sibelius-Akademin.

Sammansättningen av den förberedande gruppen för magisterprogrammet i musikteater från 1 januari till 31 december 2023:

  • Tuuli Talvitie, prodekan, Sibelius-Akademin, ordförande
  • Rekryterande projektledare, Sibelius-Akademin, sekreterare i förberedelsegruppen
  • Hanna Hurskainen, föreläsare, Open Campus
  • Markku Luuppala, lektor, Teaterhögskolan
  • Jenni Lättilä, ämneschef, Sibelius-Akademin
  • Aija Puurtinen, lektor Sibelius-Akademin
  • Ville Sandqvist, prodekan, Teaterhögskolan
  • Sanna Takala, utbildningsansvarig, Open Campus

Vid behov beslutar rektor om komplettering av arbetsgruppen och nya ledamöter som behövs på grund av eventuella personalförändringar.

Mer information: Sibelius-Akademins prodekanus Tuuli Talvitie, tuuli.talvitie@uniarts.fi och 050 911 8897