FPA informerar: Så här förändras stöden för studerande år 2023

Studiepenningen höjs med 4,2 procent från 1.8.2023

Studiepenningen höjs med 4,2 procent i enlighet med folkpensionsindexet. Höjningen träder i kraft i början av det nya läsåret 1.8.2023. Om en studerande bor självständigt och har fyllt 18 år stiger studiepenningen från 268,23 euro till 279,38 euro per månad.

Studiepenningens försörjarförhöjning höjs med 10 euro per månad

Studiepenningens försörjarförhöjning höjs med 10 euro för nästa år. Rätt till studiepenningens försörjarförhöjning har den som får studiepenning och som är vårdnadshavare till ett barn under 18 år. Det kommer också att göras en indexhöjning av försörjarförhöjningen från 1.8.2023. Försörjarförhöjningens belopp stiger således från 107,17 euro till 117,17 euro per månad från 1.1.2023 och till 122,05 euro per månad från 1.8.2023.

Tiden för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation kan förlängas på grund av kriget

En högskolestuderande kan få studielånskompensation om hen avlägger sin examen inom utsatt tid. Från ingången av 2023 kan tiden för avläggande av examen som berättigar till kompensation förlängas, om det råder krigstillstånd i studielandet. På denna grund kan en förlängning med ett läsår beviljas för avläggande av examen.

Tiden för avläggande av examen kan förlängas med ett läsår också på grund av andra exceptionella omständigheter som till sin allvarlighetsgrad kan jämföras med krig. Med sådana omständigheter avses till exempel en allvarlig storolycka eller naturkatastrof, ett väpnat angrepp med omfattande verkan eller en utbredd farlig smittsam sjukdom.

Måltidsstödet höjs med 0,25 euro

Måltidsstödet för högskolestuderande stiger med 0,25 euro. Efter höjningen är stödet 2,55 euro per måltid. Höjningen av måltidsstödet innebär i praktiken att FPA betalar en större andel än tidigare av en högskolestuderandes måltid och att den andel som den studerande själv betalar minskar. Priset för en studentmåltid till grundpris får, innan måltidsstödet har dragits av, vara högst 5,50 euro. Efter att måltidsstödet dragits av är summan som den studerande betalar för en studentmåltid till grundpris högst 2,95 euro per måltid.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande stiger en aning

Hälsovårdsavgiften för studerande ska betalas av studerande som avlägger en examen vid en finländsk högskola och har anmält sig som närvarande för terminen. Hälsovårdsavgiften stiger från 35,80 euro till 36,80 euro per termin år 2023. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ i MittFPA.

Den studerande behöver ändå inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland ansvarar för den studerandes sociala trygghet. Den studerande kan ändå anlita SHVS:s tjänster. När den studerande besöker SHVS ska hen från och med 1.1.2023 vara beredd att visa upp sitt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC-kortet) eller sitt GHIC-kort (Global Health Insurance Card).

Största delen av förändringarna och de nya förmånsbeloppen har publicerats på fpa.fi 1.1.2023. Indexhöjningen av studiepenningen träder dock i kraft först när det nya läsåret börjar, det vill säga 1.8.2023. Då uppdateras även de nya beloppen på fpa.fi.

Närmare information till kunderna