Studierelaterad arbetspraktik

Arbetspraktik kan vara ett obligatoriskt eller frivilligt studieinslag. Syftet är att göra studeranden förtrogen med praxis inom branschen och skapa färdigheter för yrkesmässig verksamhet efter studierna.

Under arbetspraktiken får du bekanta dig med praxisen inom din bransch och skapa färdigheter för yrkesmässig verksamhet efter dina studier. Alla studier omfattar dock inte arbetspraktik. I vissa utbildningsprogram är arbetspraktik ett obligatoriskt studieinslag och i andra ett frivilligt inslag.  I pedagogiska studier för lärare är undervisningspraktik ett obligatoriskt studieinslag.  

Syftet med arbetspraktiken är också att skapa nätverk genom vilka du kan bedöma och utveckla din egen kompetens samt utnyttja dina färdigheter vid övergången till arbetslivet.   

Arbetspraktik inom Teaterhögskolan

Arbetspraktiken kan genomföras antingen i Finland eller utomlands. 

Arbetspraktik i hemlandet

Praktikplatserna vid Teaterhögskolan förmedlas på flera olika sätt; oftast via kursansvarige eller en professor. Praktiken är ett bra tillfälle att arbeta i en intressant grupp eller organisation och/eller med en intressant konstnär.  

Arbetsgivarna ser den egna aktiviteten som positiv och de bekantar sig i allmänhet gärna med konstnärer som kommer till branschen. 

Innan du kommer överens om praktiken närmare med arbetsgivaren ska du kontrollera med din professor att praktiken passar in i dina studier. 

För praktiken ingås alltid åtminstone ett praktikavtal, oftast också ett arbetsavtal. 

Praktikavtal

Praktikavtalet är ett avtal mellan Teaterhögskolan och praktikplatsens arbetsgivare. I avtalet kommer man överens om vem som gör vad, var och när.  

Kontakta planeraren för det egna utbildnings-/ magisterprogrammet innan praktiken inleds. Planeraren gör upp ett kontrakt och skickar det till dig för underskrift. Praktikavtalet ska vara uppgjort innan praktiken inleds. 

Arbetsavtal

Praktiken är ett normalt studieinslag och kan genomföras utan separat lön eller praktikstöd. Om du gör din praktik på en yrkesteater som har ingått ett kollektivavtal med ditt fackförbund ska du få praktikantlön för din praktik. 

Om du får lön för din praktik ska du ingå ett arbetsavtal med din arbetsgivare. I arbetsavtalet avtalas om arbetsvillkor såsom lön, arbetslängd, arbetstid och reseersättningar. Arbetsavtalet ska ingås innan praktiken inleds. Arbetsgivaren utarbetar ett förslag till arbetsavtal. Innan du undertecknar avtalet lönar det sig att låta antingen institutionens planerare eller ditt fackförbund kontrollera avtalsinnehållet. Till exempel är minimilönen för en skådespelarstuderande under en arbetspraktik som ingår i magisterstudierna i teaterkonst 70 procent av gästavtalens lön, som avtalas som föreställningsersättning eller månadsavlönat avtal. Den tillämpas endast på högskolepraktikanter vars praktikperiod universitetet avtalar om med teatern och teatern ingår ett arbetsavtal med praktikanten. 

Det lönar sig att vara särskilt uppmärksam på hur länge praktiken pågår när arbetsavtalet ingås. Praktiken kan i allmänhet inte vara längre än två terminer, det lönar sig inte att ingå ett arbetsavtal för längre tid än praktiken och avslutningsdagen får inte lämnas öppen. Om föreställningen fortsätter i repertoaren efter avslutad praktik ska du förhandla om ett nytt arbetsavtal med arbetsgivaren. Då kan du dock inte längre betraktas som en praktikant, utan du måste få den lön som hör till proffsen. 

Stipendium för praktik

För praktik som ingår i studierna kan man ansöka om stipendium från Teaterhögskolan. Ansökan görs en gång om året på våren. 

Arbetspraktik utomlands

Arbetspraktik är visstidsanställning inom den egna branschen utomlands. I läroplanen för vissa av Teaterhögskolans utbildningsprogram ingår obligatorisk arbetspraktik som kan genomföras även utomlands. Du får mer information om utländska praktikplatser av den ansvariga planeraren för utbildningsprogrammet, lärarna. Praktikplatsen kan också sökas via arbetskraftsbyråerna och Utbildningsstyrelsens EDUFI-program

För internationell praktik kan man ansöka om stipendium från Nordplus- eller Erasmus+ -programmet. Nordplus-stipendiet är avsett för arbetspraktik i de nordiska eller baltiska länderna och Erasmus + -stipendier för hela EU-området.

I magisterprogrammen för dans- och teaterpedagogik ges separata anvisningar om lärarpraktik. 

Arbetspraktik inom Bildkonstakademin

Läs igenom anvisningarna noggrant innan du fyller i ansökan. 

Arbetspraktik för studeranden i bildkonst

Vem kan ansöka om arbetspraktikstöd?

Praktikstöd kan sökas av tredje och fjärde årets kandidatstuderande i bildkonst samt första och andra årets magisterstuderande i bildkonst. Du måste självständigt söka en praktikplats och komma överens med arbetsgivaren om tidpunkten för praktiken och arbetsuppgifterna. Vid behov kan ansvariga lärare, som är lektor Suzanne Mooney, hjälpa till att fundera på praktikalternativ och att hitta praktikplats. Man kan också be lärarna i det egna studieområdet om råd. 

Syftet med arbetspraktiken

Syftet med arbetspraktiken är att göra studeranden förtrogen med yrkesmässig praxis inom konstfältet samt att skapa färdigheter för yrkesmässig verksamhet efter studierna. Syftet med arbetspraktiken är också att skapa nätverk genom vilka studeranden kan bedöma och utveckla sitt eget yrkesmässiga agerande samt utnyttja dem vid övergången till arbetslivet. Arbetet kan till exempel bestå av att arbeta som assistent till en bildkonstnär, som kurator eller i ett konstgalleri, ett konstmuseum, en konstgemenskap eller en konstorganisation. 

Vad är arbetspraktikstödet avsett för?

Bildkonstakademins arbetspraktikstöd är avsett för arbetspraktik utanför Bildkonstakademin. Praktikstöd beviljas inte för arbetspraktik vid Bildkonstakademin och inte heller för anställning som assistent för rektorn eller en professor vid Bildkonstakademin under praktikåret. 

Ansökningstider

Arbetspraktikstödet delas ut en gång per år. Nästa ansökningstid är 26 februari – 2 april 2024 och beslutet om fördelningen av stödet fattas inom cirka en månad från ansökningstiden.  

Arbetspraktikstöd kan sökas för 1–2 månader.  

Bistånd för praktik

Beloppet justeras årligen, men 2024 är det 1399 euro per månad. Praktiken ska genomföras samma år som arbetspraktikstödet har beviljats. Under arbetspraktiken ska du ha anmält dig som närvarande vid Bildkonstakademin. Arbetspraktikstödet är lika stort oberoende av om studeranden genomför sin arbetspraktik i Finland eller utomlands. 

Om arbetspraktik sker utomlands eller vid en enskild konstnär, betalas stöd som ett stipendium.

Om arbetspraktik sker i en finländsk organisation, måste organisationen ingå det egentliga arbetsavtalet med studeranden och betala månadslönen minst 1399 euro. Organisationen ska fakturera högst beviljade stöd från Bildkonstakademin efter arbetspraktik.

Det är inte möjligt att få arbetspraktikstöd efter den målsatta tiden för avläggande av examen (5,5-eller 2-årig utbildning). Beviljandet av arbetspraktikstöd är beroende av prövning, dvs. det beviljas inte automatiskt alla sökande. 

Ansökan om arbetspraktikstöd

Arbetspraktikstöd söks under ansökningstiden med en elektronisk ansökan, i vilken skall anges: 

Kontaktuppgifter samt plats och tid för praktik. 

Dessutom ska ansökan innehålla en motivering till varför du vill bli praktikant just här samt en beskrivning av arbetsuppgifterna. I ansökan lönar det sig särskilt att utreda hur arbetet i fråga stöder det egna konstnärliga arbetet även framöver. 

Arbetsgivarens medgivande och en så detaljerad beskrivning som möjligt av praktikantens arbetsuppgifter. 

Bildkonstakademins arbetspraktikstöd beviljas endast en gång under hela studietiden. 

Arbetspraktik utomlands

För arbetspraktik utomlands kan man på vissa villkor få stipendium från Nordplus- eller Erasmus+ -programmet. Nordplus-stipendiet är avsett för arbetspraktik i de nordiska eller baltiska länderna och Erasmus+ -stipendier till EU/EES-länderna. Be om ytterligare information av specialisten för internationella ärenden vid Bildkonstakademin.

Studiepoäng för arbetspraktik

Maximibeloppet för arbetspraktik är 10 studiepoäng för kandidatexamen i bildkonst och 5 studiepoäng för magisterexamen i bildkonst till 31 juli 2024.  

För arbetspraktik får man 2,5 studiepoäng för en månads arbetspraktik på heltid, som betyder normalt 8 timmar dagligen (som innehåller 30 minuter lunchpaus). Efter 1 augusti 2024 får man 5 studiepoäng för en månad. 

Innan arbetspraktiken inleds diskuteras arbetspraktiken med den handledande läraren för arbetspraktiken, som är lektor Suzanne Mooney.  

Som avslutning på arbetspraktiken skriver du en 1–2 sidor lång rapport om arbetspraktiken. I rapporten berättas fritt om erfarenheterna av praktiken, hur praktiken förlöpte och hur den hjälpte till att förstå arbetslivet efter examen. Rapporten returneras till den handledande läraren. Efter att rapporten lämnats in träffas den handledande läraren om möjligt på nytt. 

Praxis-studerandenas arbetspraktik

Praxis-studerandenas två månaders arbetspraktik (5 studiepoäng) är ett obligatoriskt studieinslag.  

För studerandena har reserverats ett särskilt arbetspraktikstöd för obligatorisk arbetspraktik, så som Praxis-studerande kommer du överens om att ordna din arbetspraktik med din professor. Sedan fylla i blanketten nedanför. Arbetspraktikstödet är lika stort som för andra studerande. Du ska skriva en 3–4 sidor lång rapport om arbetspraktiken. 

Arbetspraktik för studeranden inom Kandidatprogrammet i samtidskonstens historia och teori

Minst två månaders arbetspraktik (5 studiepoäng) är ett obligatoriskt studieinslag.  

För studerandena har reserverats ett särskilt arbetspraktikstöd för obligatorisk arbetspraktik. Du kommer överens om att ordna din arbetspraktik med din professor. Sedan fylla i blanketten nedanför. Arbetspraktikstödet är lika stort som för andra studerande. 

Arbetspraktik inom Sibelius-Akademin

Du kan höra dig för om Sibelius-Akademins studerandes möjligheter till arbetspraktik i din egen ämnesgrupp t.ex. i samband med ISP-samtal. I läroplanerna för vissa utbildningsprogram eller huvudämnen kan också ingå obligatorisk undervisningspraktik.