Individuella studiearrangemang och tillgänglighet

En funktionsnedsättning, en utmaning eller ett hinder som påverkar genomförandet av studierna beaktas genom olika individuella arrangemang. Arrangemangen beror på situationen, behoven och det studieämnet för vilket de söks.

Med individuella studiearrangemang avses individuellt stöd för lärande som främjar jämlika studier. Arrangemangen påverkar inte utvärderingen, kravnivån eller studieperiodens eller examens kompetensmål. I arrangemangen anpassas sätten att påvisa kunnande så att studieperiodens eller examens syften ändå uppfylls. Om man till exempel vill lära sig att uttrycka sig muntligt lämpar sig inte ett alternativt sätt att genomföra kursen eller uppdraget skriftligen.

Vem kan få individuella studiearrangemang?

Rätt till individuella studiearrangemang kan fås för till exempel:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • andra kognitiva utmaningar
 • kroniska sjukdomar
 • psykiska problem
 • rörelsehinder
 • syn- och hörselskador
 • belastningsskador

Om du misstänker att du kan ha en utmaning som berättigar till individuella studiearrangemang, försök diskutera dina studieutmaningar med din lärare eller någon annan som ger handledning. Om du behöver en noggrannare utredning av din situation ska du kontakta:

Exempel på arrangemang

Arrangemang i anslutning till studier och undervisning kan till exempel vara

 • tilläggstid för prestationer eller tentamina
 • alternativa prestationssätt som du kan utföra skriftligt eller muntligt eller så kan du komma överens om ett självständigt prestationssätt med dig
 • att dela föreläsningsmaterialet på förhand så att vi kan bekanta oss med det, varvid vi beaktar begränsningen i den form materialet levereras
 • separat tentamensutrymme eller andra lokalarrangemang
 • användning av hjälpmedel, till exempel dator i tentamen
 • tilläggshandledning eller tilläggsstöd

Befrielse från en enskild prestation i obligatoriska studier kan beviljas endast av exceptionellt vägande skäl. Om man beslutar sig för befrielse kommer man överens med dig om med vad och hur du ersätter den prestation som du har befriats från i din examen. Befrielse är en sista utväg, så i första hand testas andra arrangemang, såsom alternativa prestationssätt.

För att hitta lämpliga metoder kan det också krävas en noggrannare lägesutredning varvid du kan hänvisas till en expert för att hitta nödvändiga arrangemang.

Ansökan om arrangemang

Ansök om individuella studiearrangemang i god tid, eftersom det kan ta lite tid att ordna dem.

Gör så här:

Om dina arrangemang är enstaka och relativt kortvariga, till exempel för en enskild kurs, ska du diskutera arrangemangen och komma överens om dem direkt med din lärare. Vid behov har din lärare rätt att begära att få se grunderna för arrangemangen.

Om det är fråga om ett långvarigt eller permanent behov (t.ex. om det berör flera tentamina och skriftliga arbeten samt hela examensprovet) ska du fylla i en ansökan om individuella studiearrangemang och lämna in den med nödvändiga bilagor till din akademis studiechef via skyddad e-post, per post eller personligen.

Grunder för arrangemangen

För att få individuella studiearrangemang måste du ha tillräckliga grunder. Grunderna för arrangemangen grundar sig på ett utlåtande eller intyg av en expert, såsom en läkare, psykolog, fysioterapeut eller talterapeut, som underlättar främjandet av arrangemangen vid universitetet. Ett intyg av en speciallärare duger också för lässvårigheter.

Det är bra att vid behov nämna för experten att du behöver ett utlåtande, ett intyg eller en rekommendation för läroanstalten och ansökan om individuella studiearrangemang, varvid utlåtandet inte behöver innehålla omfattande uppgifter om din hälsa. Väsentliga uppgifter är däremot: Dina identifieringsuppgifter (ditt namn och din personbeteckning), en kort beskrivning om grunderna för arrangemangen, helst också en rekommendation om konkreta arrangemang som du kan ha nytta av och vid behov om arrangemangens varaktighet. Eftersom utmaningarna inte alltid är långsiktiga eller på heltid är det viktigt att ditt utlåtande är uppdaterat.

Behovet av arrangemang kan vid behov ses över och arrangemangen kan uppdateras.

Känsliga uppgifter i ansökan

Om din situation eller dina handlingar inom hälso- och sjukvården innehåller hälsouppgifter som är känsliga eller gäller din livssituation, kan du boka tid hos en studiepsykolog som gör upp en rekommendation för individuella studiearrangemang. Boka tid även om expertutlåtandet inte visar vilka praktiska arrangemang som rekommenderas.

Användning av hälso- och sjukvårdens redskap

Om du använder de redskap som du fått från hälso- och sjukvården behöver du inte visa upp utredningar om dem. Universitetet stöder inte dessa stödanordningar och -redskap ekonomiskt. Om du däremot behöver arrangemang från universitetet ska du presentera grunderna för att ordna dem enligt denna anvisning.

Beslut om arrangemang

Beslut om beviljande av arrangemang fattas av dekanen eller en av dekanus befullmäktigad person. Utbildningsprogrammets föreståndare, professorn i undervisningsområdet eller ledaren för ämnesgruppen deltar i beslutsprocessen om arrangemangen förutsätter resursbeslut. Du får ett separat beslut om individuella studiearrangemang som du beviljats. Om arrangemang inte kan beviljas eller genomföras, ska det negativa beslutet motiveras. Du har rätt att söka ändring i ett negativt beslut hos förvaltningsdomstolen.

Behandling av uppgifter

Alla som deltar i dina individuella studiearrangemang och behandlingen av dina uppgifter i anslutning till dem är bundna av tystnadsplikt och sekretess.

För att genomföra arrangemangen är det ofta nödvändigt att de personer som antecknats i utdelningen av ansökningarna om individuella studiearrangemang kan diskutera dina stödbehov. Du ska dock på förhand informeras om med vem det är nödvändigt att diskutera dina stödbehov. Med ditt samtycke kan även andra personer som deltar i genomförandet av arrangemangen vid behov diskutera din situation.

Lärarna har ofta en central roll i att fundera ut och genomföra arrangemangen. För att fundera på stödåtgärderna kan du vid behov också ordna en multiprofessionell förhandling där utöver dig beroende på din situation kan närvara till exempel en lärare, studiechef, studiepsykolog och en representant för din vårdinstans.

Även dokument i anslutning till arrangemangen, såsom ansökan, expertutlåtanden, intyg och rekommendationer samt beslut om arrangemangen är konfidentiella och tillhörande uppgifter sekretessbelagda. Inga kopior tas av ditt expertutlåtande, ditt intyg eller din rekommendation och de arkiveras inte utan dokumenten om ditt hälsotillstånd returneras till dig. På motsvarande sätt raderas eller förstörs dokument om ditt hälsotillstånd som du skickat till studiechefen med skyddad e-post eller per post på ett datasäkert sätt. Ansökningarna och de undertecknade beslutshandlingarna om individuella studiearrangemang förvaras i akademins studietjänster i enlighet med universitetets bestämmelser om dokumenthantering.

Individuella studiearrangemang antecknas inte i ditt examensbetyg. De individuella studiearrangemang som du beviljats och vid behov deras längd antecknas på allmän nivå i det elektroniska studerandedatasystemet, som dock inte omfattar arrangemang som överenskommits med läraren.

En befrielse antecknas både i studerandedatasystemet och i examensbetyget. Uppgiften om individuella studiearrangemang raderas när din studierätt upphör i den studiehelhet för vilken det individuella studiearrangemanget har beviljats.

Individuella studiearrangemang grundar sig på lagen om likabehandling

Vid Konstuniversitetet kan de individuella studiearrangemangen också innehålla separata arrangemang som beror på andra omständigheter och som är separata från de anpassningar som avses i lagen om likabehandling och som universitetet inte har någon lagstadgad skyldighet till, utan som grundar sig på universitetets prövning.

Mer information

För att få arrangemang kan du kontakta läraren direkt om det till exempel är fråga om en kurs för en enskild lärare.

Studiepsykologen stöder studieutmaningarna, ger rådgivning och ger vid behov rekommendationer om individuella studiearrangemang samt ger personalen konsultationsstöd med studerandens tillåtelse, ifall det inte är en anonym konsultation.