Granskningsanvisning för lärdomsprovet för doktorsexamen i bildkonst

Anvisningen iakttas vid granskningen av lärdomsprov för doktorsexamen i bildkonst vid Bildkonstakademin.

Den studerande ska vara närvaroanmäld vid universitetet både under den termin då lärdomsprovet granskas och under den termin då beslutet om godkännande av lärdomsprovet meddelas. 

Lärdomsprovets struktur

Lärdomsprovet för en doktor i bildkonst kan innehålla konstutställningar, kurateringar av utställningar, enskilda konstverk som godkänts för förhandsgranskning, konstnärliga processer eller experimentella arrangemang samt artikulation, begreppsbildning och teoretisering av dem. Vanligtvis består lärdomsprovet av en eller flera bildkonstnärliga delar (sammanlagt högst 140 sp) och en skriftlig del (30-170 sp). Utöver dessa ska en dokumentation som kan arkiveras elektroniskt upprättas över lärdomsprovet. De konstnärliga delarna är offentliga konstnärliga forskningsresultat. Den skriftliga delen är en parallell del till de bildkonstnärliga delarna som motiverar forskningens genomförandesätt och mål i förhållande till övrig forskning och praxis inom området. Enligt prövning kan lärdomsprovet bestå enbart av skriftlig forskning. 

Ett lärdomsprov ska visa på djup förståelse och förmåga att kritiskt analysera, artikulera och kontextualisera konstnärliga forskningsupplägg inom forskningsområdet. När lärdomsprovet består av separat förhandsgranskade bildkonstnärliga delar och en skriftlig del, rekommenderas att den skriftliga delen omfattar 50–250 sidor (en sida = 2000 tecken med mellanslag). Om lärdomsprovet är helt skriftligt rekommenderas det att det omfattar 150–250 sidor. Den skriftliga delen kan genomföras på många sätt: som monografi, webbpublikation eller som någon annan multimedial helhet. Den kan också vara i artikelform, varvid den består av minst tre referentgranskade forskningspublikationer och en sammanfattning av dem (15–30 sidor). 

I lärdomsprovet kan det också ingå gemensamma publikationer eller gemensamma projekt, om doktoranden har en tydlig självständig andel i dem. Av lärdomsprovshelheten ska forskningens syften, metoder, struktur och resultat framgå. Ett lärdomsprov kan publiceras på finska, svenska eller engelska eller på något annat språk på beslut av akademiska rådet. Språket i det lärdomsprov som ges för förhandsgranskning ska vara detsamma som i den slutliga publikationen som granskas. Detta språk används i regel också vid granskningen. 

De bildkonstnärliga och skriftliga delarnas studiepoäng fastställs från fall till fall i förhållande till hur ämnet behandlas samt delarnas antal och omfattning så att den skriftliga delens andel är 30–170 sp och de konstnärliga delarnas andel på motsvarande sätt är högst 140 sp. 

Lärdomsprovets språk

Ett lärdomsprov kan publiceras på finska, svenska eller engelska eller på något annat språk på beslut av akademiska rådet.

Titelblad för lärdomsprovet, sammandrag och meddelande

Ett titelblad fungerar som identifieringsuppgift för den skriftliga delen av lärdomsprovet. Det innehåller bibliografiska uppgifter, ett omnämnande om att det är fråga om ett lärdomsprov som hör till Bildkonstakademins doktorsexamen. Vid granskningstillfället bifogas dessutom ett separat titelblad med uppgifter om vem som beviljat granskningstillståndet, vem som fungerar som handledare, granskare samt tid och plats för den offentliga granskningen. Det fristående titelbladet utarbetas av doktorandprogrammet. 

Ett sammandrag av lärdomsprovet görs på finska, svenska och engelska. I sammandraget ska beskrivningar av lärdomsprovets syften, metoder och resultat ingå. Det ska vara tillgänglig både skriftligt och elektroniskt 30 dagar (30 dagar) före granskningen. Längden på sammandraget är 1–2 sidor, radavstånd 1. 

Den som gör lärdomsprovet skickar också ett lättfattligt meddelande om sitt lärdomsprov minst 30 dagar (30 dagar) före granskningstillfället. I meddelandet presenteras resultaten och implikationerna av lärdomsprovet. 

Studiernas godkännande som studieprestationer

Doktorandprogrammets ledare godkänner de studier som hör till doktorsexamen. Godkända studier registreras i studieprestationsregistret. Granskningstillstånd för förhandsgranskat lärdomsprov kan beviljas först efter att alla examensstudier har slutförts och införts i studieprestationsregistret. 

Lärdomsprovets granskningsprocess

Granskningsprocessen för lärdomsprovet för doktorsexamen i bildkonst består av två faser. Den består av en förhandsgranskning i en eller flera delar samt offentlig granskning av lärdomsprovet som helhet. Förhandsgranskningsprocessen beskrivs i detalj i anvisningarna för förhandsgranskning. 

Utnämning av granskare

Det akademiska rådet utser på framställning av doktorandprogrammets ledare en eller två granskare för det lärdomsprov som fått granskningstillstånd. Innan granskarna utses kan den som gör lärdomsprovet framföra sina motiverade åsikter om valet av granskare. I fråga om jäv för granskare av lärdomsprov gäller § 27-28 i förvaltningslagen (434/2003). 

Granskaren ska vara en sakkunnig som åtnjuter offentligt erkännande inom branschen, ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande meriter. En handledare för lärdomsprovet eller en medlem i nämnden för förhandsgranskning kan inte utses till granskare. Högst en av granskarna får stå i anställningsförhållande till Bildkonstakademin. Bestämmelser finns i §. 

Målet är att de som planerats bli granskare informeras om hur lärdomsprovet framskrider så att de kan bekanta sig med de konstnärliga delarna av lärdomsprovet medan de är offentligt framlagda. Om detta inte är möjligt bekantar sig granskarna med dem med hjälp av dokumentation. Granskaren eller granskarna ska utses senast två månader (2 mån.) före granskningen. 

Beviljande av granskningstillstånd

Före den sista fasen av förhandsgranskningen granskar den ansvariga professorn den skriftliga delen av lärdomsprovet med ett plagieringsprogram. Efter den slutförda förhandsgranskningen ska den studerande upprätta ett dokument som utreder de sista korrigeringarna som gjorts utifrån förhandsgranskningsutlåtandena för den ansvariga professorn. Därefter beviljar akademiska rådet på begäran av den ansvariga professorn granskningstillstånd för lärdomsprovet. Sekreteraren för akademiska rådet ska skriftligen underrätta den studerande, doktorandprogrammets ledare och akademiska rådet om granskningstillståndet. Efter att ha fått granskningstillstånd ska studeranden se till att granskaren eller granskarna kan bekanta sig med lärdomsprovet i sin helhet i tillräckligt god tid före det offentliga granskningstillfället, dock senast 30 dagar (30 dagar) innan, om inte den ansvariga professorn och granskaren kommer överens om något annat. Vid sidan av lärdomsprovet och tillhörande dokumentation skickar doktorandprogrammet en granskningsanvisning till granskaren eller granskarna samt förhandsgranskningsutlåtanden om det lärdomsprov som granskas. I samband med beviljandet av granskningstillstånd fattas också beslut om det språk som ska användas vid granskningen. 

Offentlig granskning

Bildkonstakademin ordnar ett offentligt granskningstillfälle, och som ordförande fungerar en övervakare som förordnats av akademiska rådet. Personen kan vara professor inom undervisningsområdet i fråga. Kustos ser till att granskaren eller granskarna får handledning. Doktorandprogrammet kommer överens om tidpunkten för granskningen med granskaren eller granskarna, kustos och den som avlägger lärdomsprovet. Den som avlägger lärdomsprovet sköter alla arrangemang i anslutning till granskningen tillsammans med doktorandprogrammet. Granskningstillfället ska kungöras på Bildkonstakademins officiella anslagstavla tio dagar (10 dagar) före den offentliga granskningen, och samtidigt ska man meddela var lärdomsprovet finns framlagt. 

Det lärdomsprov som lämnas in för granskning eller dokumentationen av det ska vara offentligt framlagt tio dagar (10 dagar) före den offentliga granskningen. Studeranden överlämnar sammandraget av lärdomsprovet samt den tryckta publikationen i minst tjugo exemplar till Bildkonstakademin i god tid innan granskningen. Doktorandprogrammets ledare beslutar från fall till fall om utdelning av lärdomsprov som publicerats på annat sätt. Doktorandprogrammet ser tillsammans med den som avlägger lärdomsprovet till att inbjudningar skickas till granskaren eller granskarna, nämnden för förhandsgranskning och akademiska rådet. 

Information om granskningstillfället

Bildkonstakademins kommunikationsavdelning utarbetar en kommunikationsplan tillsammans med den som gör lärdomsprovet och doktorandprogrammet genast när dagen för den offentliga granskningen är klar. Senast 30 dagar (30 dagar) före granskningen skickar studeranden sina personuppgifter, de dokument som nämns i punkt 4, fyra fotografier av sig själv samt fotografier av de konstnärliga delarna i lärdomsprovet till doktorandprogrammet för utarbetande av pressmaterial. Doktorandprogrammet sammanställer en distributionslista över de instanser till vilka det är ändamålsenligt att skicka en inbjudan till granskningstillfället och ett sammandrag av lärdomsprovet. Inbjudningarna ska skickas senast 20 dagar (20 dagar) före den offentliga granskningen. 

Granskningstillfällets förlopp

Närvarande vid granskningen är den som avlägger lärdomsprovet, granskaren eller granskarna, kustos, handledarna samt företrädare för akademiska rådet. I början av evenemanget presenterar examinanden det lärdomsprov som granskas (s.k. lectio). Granskaren eller granskarna gör sina egna anföranden som doktoranden svarar på. Diskussionen leds av kustos. Som avslutning på detta tillfälle kommer granskarna att presentera sina sammanfattningar och på grundval av den granskning som gjorts, samt diskussionen, meddela om de har för avsikt att rekommendera akademiska rådet att godkänna eller underkänna arbetet. De närvarande kan slutligen ställa frågor till upphovsmannen som han eller hon har rätt att besvara. Kustos lämnar in en kort sammanfattning av tillställningen till akademiska rådet inom 30 dagar (30 dagar) från granskningstillfället. Granskningstillfällets förlopp och etikett beskrivs i detalj i ett separat dokument. 

Språket vid granskningstillfället

Beslut om språket på granskningstillfället fattas i samband med att granskningstillståndet beviljas. Vid granskningstillfället används det förhandsgranskade lärdomsprovets språk eller finska, om både granskarna och studeranden begär det. 

Bedömning och godkännande av lärdomsprov

Som grunder för utvärderingen används i första hand hur lärdomsprovet visar behärskande av krävande helheter inom konstnärlig forskning samt beredskap att lösa forskningsproblem självständigt och på ett nyskapande sätt. Dessutom bedöms hur djupt den som avlägger lärdomsprovet är insatt i ämnesområdet för sin forskning samt vilka färdigheter han eller hon har för att gestalta och behandla aktuella viktiga frågeställningar inom området för konstnärlig forskning. 

Granskaren eller granskarna ska tillsammans eller separat ge ett skriftligt utlåtande inom 30 dagar (30 dagar) från granskningen. I yttrandet beaktas utöver ovan nämnda faktorer även argumenteringen av den som avlägger lärdomsprovet vid granskningstillfället. Granskaren ska i sitt yttrande föreslå godkännande eller underkännande av lärdomsprovet, beslutet får med andra ord inte vara villkorligt. Utlåtandets riktgivande längd är 5–10 sidor. Utlåtandet skickas till medlemmarna i akademiska rådet och till den som avlägger lärdomsprovet minst fem dagar (5 dagar) innan ärendet behandlas i akademiska rådet. Innan lärdomsprovet bedöms ska den som avlägger provet ges tillfälle att ge ett skriftligt bemötande på granskningsutlåtandet (44 § i universitetslagen 558/2009). Det akademiska rådet beslutar om godkännande eller underkännande av lärdomsprov på basis av granskningsutlåtanden och eventuellt bemötande. Endast de medlemmar i akademiska rådet som har avlagt examen på samma nivå eller som har anställts som professorer (Konstuniversitetets instruktion § 22) får delta i beslutsfattandet. Om det i akademiska rådet inte finns tillräckligt många medlemmar som får delta i beslutsfattandet, förordnar dekanen ett tillräckligt många extra medlemmar till organet (Konstuniversitetets instruktion, § 22). Det akademiska rådet antecknar grunderna för underkännandet i sitt beslut. 

Begäran om rättelse av bedömningen av lärdoms- och färdighetsprov

En studerande som är missnöjd med bedömningen av lärdomsprovet kan skriftligen begära omprövning av det hos Konstuniversitetet inom 14 dagar (14 dagar) från delgivandet av beslutet (Konstuniversitetets utbildningsstadga § 48– 49).