Den studerandes olycksfall och försäkringar

Information om försäkringar som gäller studerande. Konstuniversitetet har försäkrat sina studerande mot studierelaterade olyckor.

Lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring

Du är försäkrad mot olycksfall i samband med de praktiska studierna efter att du har anmält dig som närvarande och är:  

 • examensstuderande  
 • utbytesstuderande  
 • studerande vid öppna universitetet (ingen närvaroanmälan krävs)  
 • du har studierätt för kontinuerligt lärande  

I vilka undervisningssituationer är du försäkrad

Försäkringsskyddet omfattar:  

 • praktisk undervisning vid läroanstalten  
 • praktisk undervisning under studentutbytet  
 • oavlönad praktisk arbetspraktik på en arbetsplats utanför läroanstalten   

Försäkringsskyddet omfattar INTE:  

 • avlönad arbetspraktik. Då omfattas du av lönebetalarens olycksfallsförsäkring.  
 • annan än praktisk undervisning. Försäkringsskyddet omfattar till exempel inte teoriundervisning, pauser och skolresor.  

Eftersom Konstuniversitetets lagstadgade olycksfallsförsäkring inte omfattar alla studerandes vardagliga förhållanden lönar det sig också för studeranden att fundera på att ta en egen personlig försäkring.  

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall är en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till skada och som inträffar mot personens vilja. Typiska olycksfall är till exempel att man snubblar, halkar eller skadar sig själv på något föremål.  

Vad ska man göra när ett olycksfall inträffar

Kontakta olycksfallskontaktpersonen:

Olycksfallskontaktpersonen ger dig ett försäkringsintyg och anvisningar om hur du söker vård. Försäkringsintyget visar att du som studerande vid Konstuniversitetet är försäkrad med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Genom att visa upp försäkringsintyget behöver du inte själv betala sjukvårdskostnaderna för ett olycksfall, utan vårdplatsen fakturerar försäkringsbolaget själv.  
  
Efter läkarbesöket ska du så fort som möjligt kontakta olycksfallskontaktpersonen för att göra en olycksfallsanmälan. Bifoga eventuella kvitton, till exempel kvitton på läkemedel som du har köpt.  

Om en studieolycka inträffar under ett veckoslut eller på kvällen eller om du inte får kontakt med olycksfallskontaktpersonen

Om olyckan inträffar under ett veckoslut eller på kvällen eller om typen av olycksfall kräver brådskande vård ska du ta med dig studiekortet och gå direkt till närmaste jourhavande läkare (Haartmanska sjukhuset (Helsingfors), Mehiläinen, Terveystalo osv.). Berätta att du är studerande vid Konstuniversitetet och att det är fråga om ett olycksfall i samband med studierna.   

Om du behöver en taxi för att komma till en vårdplats får du ett taxikort från TeaKs info (Sörnäs campus).
  
Om olycksfallet är allvarligt och kräver ambulansfärd ska du ringa det allmänna nödnumret 112 och ambulansförarna för dig till en plats för fortsatt vård till hälsostationen eller sjukhusets jourhavande poliklinik.  

Om det inte rör sig om ett olycksfall utan till exempel ett plötsligt sjukdomsfall ska du söka dig till närmaste kommunala jourhavande vårdplats såsom:  

 • Helsingfors – Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4 (byggnad 12), tfn Telefontjänst för jourhjälp 116 117  
 • Kuopio – KYS Puijo sjukhus, Puijonlaaksontie 2 (ingång via dörr C), tfn Jourrådgivning 116 117  
 • Seinäjoki – Seinäjoki centralsjukhus, Forsbyvägen 18 (Y-huset, våning 1)   tfn Jourhjälp 116 117  

När ett olycksfall inträffar på kvällen eller under veckoslutet, då du inte har kunnat få med dig ett försäkringsintyg från olycksfallsombudsmannen, beredd dig att du själv måste bekosta sjukvårdskostnaderna. Ibland behöver du inte betala sjukvårdskostnaderna, utan får en kopia av begäran om försäkringsintyg från vårdplatsen. Lämna in kopian till olycksfallsombudsmannen så fort som möjligt.  
  
Efter att du fått vård ska du så fort som möjligt kontakta olycksfallskontaktpersonen för att göra en olycksfallsanmälan. Bifoga eventuella betalningskvitton på till exempel sjukvårdskostnader, läkemedel och resekostnader.  

Om du får en remiss till fortsatt vård av läkaren

Om läkaren har ordinerat fortsatt vård, till exempel magnetundersökning, ska du vänta tills ditt fall har behandlats och du får en betalningsförbindelse av försäkringsbolaget.  

Sakskador i samband med ett olycksfall

Från olycksfallsförsäkringen ersätts till exempel glasögon som varit i användning och gått sönder i samband med olycksfallet. En förutsättning för betalningen av ersättningen är att olycksfallet har orsakat någon kroppsskada.  

Om du får ett negativt beslut av försäkringsbolaget

Försäkringsbolaget kan fatta ett negativt beslut om ditt olycksfall och då kan vårdkostnaderna falla på dig själv i efterhand. Om ersättningsbeslutet är negativt ska den skadade om han eller hon så önskar själv göra ett rättelseyrkande till försäkringsbolaget.  

Reseförsäkring

Examensstuderande samt utbytestuderande som anmält sig som närvarande har en gällande reseförsäkring för inrikes och utrikes resor mindre än 6 månader enligt läroplanen. Försäkringen gäller dygnet runt under resan.  

Försäkringsskyddet omfattar:  

 • Vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall under resa utan övre gräns (Ersättningstiden för sjukdom under resa är 90 dagar. Vårdkostnaderna ersätts i högst 90 dagar från och med det första läkarbesöket.)  
 • Kostnader för annullering av, avbrott i och försening från resa.  
  – En annullering av resan ersätts om den beror på den försäkrades död, ett allvarligt olycksfall eller ett plötsligt, oväntat allvarligt insjuknande som utgör ett tvingande hinder för att resa.  
  – En försening ersätts om den försäkrade enligt sin ursprungliga reseplan inte hinner till startplatsen för en på förhand bokad flyg-, båt-, tåg- eller bussresa på tur- eller returresan.  
  – Med avbrott i resa avses att en påbörjad resa ändras så att den försäkrade måste få sjukhusvård eller återvända till sin avreseort på ett sätt som avviker från den ursprungliga planen. Ett avbrott i resan ersätts om den beror på den försäkrades död, ett allvarligt olycksfall eller en plötslig, oväntad allvarligt sjukdom som utgör ett tvingande hinder för att fortsätta resa.  
 • Reseansvaret och -rättsskyddet för en privatperson.
 • Resgods är försäkrat upp till 1000 euro per person. Om värdet på resgodset överstiger 1000 euro, t.ex. musikinstrument, är det bra att göra ytterligare försäkringar för dem.

Ersättning betalas inte för skada som orsakats av krig eller väpnad konflikt.  

En förteckning över farliga områden/område med risk för krig finns på adressen if.fi/warrisks. Riskfyllda idrottsgrenar eller liknande ingår inte heller i reseförsäkringen.  

Ersättningssökanden svarar för kostnaderna för försäkringsfallet innan ersättningsbeslutet fattas. Försäkringsbolaget skall på begäran skicka läkarens sjukdomsutredning eller utredningen om skadan från olycksfallet, originalverifikaten över kostnaderna samt annan utredning som är nödvändig för konstaterandet av försäkringsbolagets ansvar.  

Vad ska jag göra om jag blir sjuk under en studieresa?

Kontakta personen som är ansvarig för resan och meddela hen om insjuknandet. Gå till närmaste vårdinrättning. Betala kostnaderna för läkarbesöken och eventuella läkemedel, spara kvittona. Ersättning söks i efterhand hos försäkringsbolaget, personen som är ansvarig för resan hjälper till att göra ersättningsansökan.  

Privata försäkringar för utländska studerande

Som studerande måste du själv betala kostnaderna för ditt insjuknande i Finland. För uppehållstillståndet behöver du en privat försäkring som ersätter dina sjukdoms- och läkemedelskostnader. Den försäkring du behöver beror på hur länge du studerar i Finland. Om du har ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC) eller UK Global Health Insurance Card (GHIC) behöver du ingen försäkring.  
  
Läs om försäkringarna för studerande på Migrationsverkets webbplats  

If Skadeförsäkring Abp

Olycksfallsförsäkring (studerande) – försäkringsnumret SP1056748  
Reseförsäkring (studerande) – försäkringsnumret SP2944874