Betalningslättnader från läsårsavgiften

Vem kan få en betalningslättnad från läsårsavgiften.

I korthet

  • Om du är ny studerande får du 50 procent minskning av läsårsavgiften som stipendium för det första studieåret (”betalningslättnader”).  
  • Läsårsavgiftsskyldiga magisterstuderande som inleder sina studier 2022–2024 kan få ett Finlandsstipendium för det första studieåret
  • Efter första studieåret kan utvalda studerande få betalningslättnader på basis av framsteg och framgång i studierna.
  • Betalningslättnader beviljas i regel endast för den målsatta studietiden för examen.

Betalningslättnader från läsårsavgiften för det första studieåret (studerande som börjar före 1.8.2026)

Konstuniversitetet har ett stipendiesystem som möjliggör beviljande av betalningslättnader från läsårsavgiften.

De betalningsskyldiga sökande ska ange på Studieinfo-ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att täcka en del av läsårsavgiften om de antas som studerande. Stipendierna beviljas för ett läsår / år i taget på basis av studerandes ansökningar.

De lättnader i läsårsavgifterna som beviljas ur stipendiesystemet för nya studerande är 50 procent för det första läsåret. Efter det första studieåret kan utvalda studerande beviljas betalningslättnader på basis av framsteg och framgång i studierna.

Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten.

Studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift har i princip möjlighet att ansöka om stipendier för sin examen under den i universitetslagen fastställda målsatta studietiden för examen.

Läsårsavgiften ska betalas inom en tidsfrist som fastställs årligen. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först när läsårsavgiften har betalats. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Läsårsavgiften måste vara betald för att studeranden ska kunna göra närvaroanmälan och studera samt för att få uppehållstillstånd.

Finlandsstipendier för första studieåret i magisterstudier

Universitetet delar ut Finlandsstipendier till läsårsavgiftsskyldiga studerande som inleder sina studier under åren 2022–2024 (studierätten träder i kraft tidigast 1.1.2022). Finlandsstipendiet täcker magisterstuderandens läsårsavgift för det första läsåret i sin helhet (100 %) och dessutom betalas till den studerande 5 000 euro på ett finländskt bankkonto när hen anlänt till Finland.

Efter det första studieåret kan de som fått Finlandsstipendium ansöka om betalningslättnader avsedda för alla läsårsavgiftsskyldiga.

Läs mera om Finland-stipendier för nya magisterstuderande genom att byta sidans språk till engelska.

Betalningslättnader från läsårsavgiften för de följande studieåren (studerande som börjar före 1.8.2026)

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan läsårsavgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften. Systemet förnyades under våren 2024 och det nya systemet kommer att användas för första gången i beslut om betalningslättnader från läsårsavgiften för hösten 2025. Systemet gäller endast studerande som börjar före 1.8.2026. Systemet upphör att gälla senast 31.7.2030. Det tidigare stipendiesystemet tillämpas fortfarande i beslut om betalningslättnader för våren 2025.

Prorektorn beviljar stipendierna. Stipendierna kan beviljas för högst ett år i taget. Stipendierna beviljas på basis av hur studierna framskrider och studieframgången.

Stipendium kan beviljas fram till den tidpunkt då den studerandes målsatta studietid enligt universitetslagen slutar:

  • Kandidatexamen + magisterexamen i teaterkonst: 5 års närvaro eller annan inskrivning som förbrukar studietid (totalt 10 terminer som inte behöver vara sammanhängande)
  • Kandidatexamen + magisterexamen i bildkonst och i musik: 5,5 års närvaro eller annan inskrivning som förbrukar studietid (totalt 11 terminer som inte behöver vara sammanhängande)
  • Magisterexamen i bildkonst, konst, danskonst och teaterkonst: 2 års närvaro eller annan inskrivning som förbrukar studietid (totalt 4 terminer, som inte behöver vara sammanhängande)
  • Magisterexamen i musik: 2,5 års närvaro eller annan inskrivning som förbrukar studietid (totalt 5 terminer, som inte behöver vara sammanhängande)

Om den studerande har en motiverad anledning till att hen inte utexamineras inom den målsatta tiden (t.ex. sjukdom), kan hen lämna in en ansökan för bedömning och bifoga ett läkarutlåtande eller annat dokument som styrker orsaken till dröjsmålet.

Stipendier är 50 % rabatt på läsårsavgiften.

Den studerandes eget utbildningsprogram ger vid behov stipendienämnden ett utlåtande om hur studierna framskrider. Det är möjligt att stipendiet beviljas endast för en termin, även om du har ansökt för hela året. Beslut om stipendier kan inte överklagas.  

Du kan lämna in stipendieansökan i mars. Magisterstuderande vid Bildkonstakademin lämnar in ansökan i oktober. Vi skickar närmare information till de studerande per e-post i god tid innan stipendieansökan inleds.   

Beskattning av stipendier

Läs mer om beskattning av stipendier och betalningslättnader genom att byta sidans språk till engelska. Du kan läsa mera även på skatteförvaltningens webbsida (på svenska).

Mer information

Kontaktinformation för sökande

Bildkonstakademins ansökningstjänster: kuva.ansokan@uniarts.fi

Sibelius-Akademins ansökningstjänster: siba.ansokan@uniarts.fi

Teaterhögskolans ansökningstjänster: teak.ansokan@uniarts.fi

Kontaktinformation för Konstuni-studerande och personal

tuitionfees@uniarts.fi